Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/2 2018
Zarządzenie różnorodnością wiekową w procesie różnicowania ofert rozwojowych dla pracowników
(Diversification of development offers for employees due to the criterion of age)

Authors: Barbara Bojarczuk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Marta Pietrzak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Keywords: diversity management age management employee development development offer of companies
Data publikacji całości:2018
Page range:11 (131-141)
Klasyfikacja JEL: D22 K38 M13 M14 M54 O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Effective management of human resources, which ultimately is intended to bring about measurable business results, is strictly associated with the fulfillment of business needs in the area of continued employee competence development. In connection with the ongoing demographic changes, optimal adjustment of a development offer for employees of different generations becomes a key challenge. The aim of this article is to discuss the essence of the diversity management, with particular emphasis on the criterion of age in light of development offers provided by companies. In this respect, the study encompassed selected production companies in Greater Poland. The study was conducted using the method of a partially structured survey interview in which respondents were asked about the actual practices incorporated by those companies in the area covered by the study.
Download file

Article file

Bibliography

1.Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Baran, M., Kłos, M. (2014). Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami. Piła: WSB Marketing i Rynek.
3.Bem, E. (red.) (2007). Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans. Warszawa: UNDP Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Pobrane z: http://ekonomiaspoleczna.info/media/biblioteka/wb/przewodnik-dobrych-praktyk-firma-rownychszans.pdf (15.02.2018).
4.Borkowska, S., Jawor-Joniewicz, A. (red.) (2016). Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
5.Branka, M., Zielińska, H. (2008). Idea zmiany. Zarządzanie różnorodnością. Materiały dla osób uczestniczących. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobrane z: http://witrynawiejska.org.pl/DATA/warsztaty_Zarzadzanie%20roznorodnoscia.pdf (15.02.2018).
6.Euromonitor International (2011). Make Way for Generation Z – Marketing to Today’s Tweens and Teens. Euromonitor International: Strategy Briefing. Pobrane z: http://oaltabo2012.files.wordpress.com/2012/03/make-way-for-generation-z1.pdf (15.02.2018).
7.Gryszko, M. (2009) RAPORT: Zarządzanie różnorodnością w Polsce. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobrane z: www.odpowiedzialnybiznes.pl (15.02.2018).
8.Jamka, B. (2011). Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Janowska, Z. (2002). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
10.Karton, G., Greene, A. (2005). The dynamics of managing diversity. Boston: Elsevier Butterworth-Heinemann.
11.Kołodziejczyk-Olczak, I. (2014). Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
12.Konstytucja RP (1997). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
13.Kozera, I., Maciejewska, A. (2016). Różnorodność może być przewagą firmy. Harvard Business Review Polska, 11, 28–33.
14.Leśnowolska, E., Andrejczuk, M. (2016). Łączy nas różnorodność! Przewodnik po Karcie Różnorodności 2016. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobrane z: http:// odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/laczy-nas-roznorodnosc-przewodnik-karcie-roznorodnosci (15.02.2018).
15.Liwiński, J., Sztanderska, U. (2010). Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach. Warszawa: PARP.
16.Papamichalopoulou, L. (2016). Zarządzanie różnorodnością motorem rozwoju w Unii Europejskiej. Łączy nas różnorodność! Przewodnik po Karcie Różnorodności. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wpcontent/uploads/2016/07/Karta-Roznorodnosci-Przewodnik-2016.pdf (15.02.2018).
17.Rusak, P. (2014). X, Y, Z: pokoleniowa bitwa biurowa. W: Przewodnik Pracodawcy 2013/2014. Warszawa: Grupa Pracuj Solution.
18.Sajkiewicz, A. (red.) (2000). Zasoby ludzkie w firmie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
19.Szałkowski, A. (red.) (2000). Wprowadzenie do zarządzania personelem. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
20.Szcześniak, A. (2013). Raport: Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+. Warszawa: Fundacja Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
21.Ustawa (1974). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. DzU 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.
22.Woszczyk, P., Czernecka, M. (red.) (2013). Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach: Zarządzanie wiekiem – ku wzrostowi efektywności organizacji. Łódź: Wydawnictwo HRP Group.
23.Żarczyńska-Dobiesz, A., Chomątowska, B. (2014). Pokolenie „Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.