Search

Result: Found records: 180 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Factors Associated with Physical Activity in People with Diabetes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
2. Influence of Different Types of Surfaces on the Results of Running Speed Tests in Young Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Go to
3. Regional Strategies for Pro-family Policy in the Care of Rural Child
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
4. Krajobraz turystyczny jako element kształtowania wizerunku i atrakcyjności obszaru. Percepcja krajobrazu turystycznego na przykładzie Zwierzyńca
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
5. Shaping social competences and social capital in children and adolescents by means of non-formal education methods and techniques
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
6. Smart city jako koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta – przykład Wiednia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
7. The impact of the mother on the hypothalamic-pituit aryadrenal, hypothalamic-pituit ary-gonadal and somatotropic axes activity of offspring during postnatal ontogeny
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
8. The Regional Cooperation in Europe. From the Madrid Convention to the Macro-Regional Approach
(Acta Politica Polonica)
1/2015 (31) 2015 Go to
9. Przyczyny i sposoby przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
10. Human Resource Management in Chain Hotels on the Example of Radisson Blu Hotel in Szczecin
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
11. Charakterystyka i znaczenie ryzyka operacyjnego w działalności bankowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
12. Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
13. Kierunki zmian w strukturze bałtyckiej floty promowej i ich wpływ na segment przewozów pasażerskich
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
14. ZNACZENIE DOBRYCH RELACJI Z PRACOWNIKAMI W PRAKTYCE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
15. Determinanty jakości życia w kontekście badań transgranicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
16. Międzynarodowy handel końmi przeznaczenia rzeźnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
17. Wybrane cechy ilościowe i jakościowe ruchu turystycznego w „Chełmskich Podziemiach Kredowych – Labirynt"
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
18. Partycypacja lokalnej społeczności w kształtowaniu procesu rozwojowego w gminie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
19. The Role of Air Transport in Handling the Polish Foreign Trade Contra Worldwide Trends
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Go to
20. Wpływ rozwoju technologii teleinformatycznych na funkcjonowanie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
21. OCENA ATRAKCYJNOŚCI LOKALIZACJI I JAKOŚCI MIESZKAŃ SPRZEDANYCH NA SZCZECIŃSKIM RYNKU WTÓRNYM W LATACH 2012–2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
22. CZYNNIKI SUKCESU PARTNERSTWA POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWEM A ORGANIZACJA POZARZĄDOWĄ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
23. Finansowy aspekt programu rewitalizacji a proces gentryfikacji - przykład Miasta Szczecin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
24. The economic potential of regions and the development of the transport network. A case study of the regions located alongside the Oder Waterway
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Go to
25. WYBRANE ASPEKTY ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW NA RYNKU PIECZYWA W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
26. ANALIZA PRESJI URBANISTYCZNEJ NA OBSZARY CHRONIONE NA PRZYKŁADZIE GMINY PUSZCZYKOWO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
27. How Can One Write National Literature History in a “Glocal” World? Remarks on the Writing of a Modern Polish Literature Handbook in English
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
28. Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
29. Responsible sponsorship as an element of building positive relationship with the environment
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
30. Review of Traditional and Natural Methods of Treating Alzheimer’s Disease
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
31. Rola wizerunku krajowego produktu turystycznego w kreowaniu ruchu turystycznego. Studium przypadku na przykładzie Polski i Łotwy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
32. Collaboration Between Lowersilesian Cultural Tourism Attractions – A Reality or a Dream of a Future?
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
33. The importance of trust and loyalty in financial institutions in financial decision-making process of households
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
34. Znaczenie rozwoju marketingu wewnętrznego w umacnianiu pozycji rynkowej na przykładzie firmy X
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
35. Skutki społeczeno-ekonomiczne starzenia się społeczeństwa. Wybrane aspekty
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
36. Formalne i nieformalne mechanizmy egzekwowania umów
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
37. Wybrane pryncypia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
38. PROBLEMY SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM OUTSOURCINGU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
39. Problemy i perspektywy badań paleodemograficznych nad kulturą wielbarską na przykładzie cmentarzyska w Kowalewku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
40. Intercyza zawarta między Janem Klemensem Branickim a Katarzyną Barbarą Radziwiłłówną jako przykład realizacji strategii rodzinnych magnaterii (1720 r.)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
41. Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 1)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
42. Ludność parafii Trzcianne w świetle spisu wiernych z 1843 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
43. Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku – przegląd literatury
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
44. Przyczyny migracji Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
45. Polska migracja do Szkocji po akcesji do Unii Europejskiej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
46. Emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii w latach 2004-2016. Implikacje dla stosunków polsko-brytyjskich
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
47. Mìasto Poltawa w Rumăncews´komu opisì Malorosìї 1765–1769 rr., Kiїw 2012, ss. 576
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
48. Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, redakcja naukowa Jolanta Szymańska, Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wydawnictwo Aspra JR, Warszawa 2016, ss.713
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
49. Wybrane determinanty kształtujące kulturę korporacyjną
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
50. Doświadczanie agresji słownej w cyberprzrestrzeni wśród cyfrowych tubylców
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
51. Optymalizacja ryzyka produkcyjnego na wybranym przykładzie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
52. Quality of Life and Physical Activity after Liver Transplantation. Literature Review.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
53. Oferta hotelarska schronisk młodzieżowych w Polsce jako element produktu turystyki szkolnej. Ujęcie teoretyczno-empiryczne
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
54. Evaluation of the Quality of Sleep of the Professional Soldiers Population
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
55. Badanie czynników stymulujących proces transferu wiedzy z jednostek sfery nauki do sektora MSP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
56. SPRAWOZDANIE Z VI MIĘDZYUCZELNIANEJ KONFERENCJI DOKTORANTÓW PEDAGODZY I PSYCHOLODZY WOBEC WYZWAŃ EDUKACYJNYCH – WARSZTAT MŁODEGO BADACZA Warszawa, 16-17 marca 2017 roku
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 1 2017 Go to
57. Krakowskie ceny zbóż a ruch urodzeń w parafiach na południe od Krakowa od XVII do XVIII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Go to
58. Rozmieszczenie ludności powiatu proszowickiego pod koniec XVIII wieku na podstawie spisów Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Go to
59. Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Go to
60. Projekcja odwrócona (inverse projection) jako narzędzie wspomagające poznanie przeszłości demograficznej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Go to
61. Metoda badania wiarygodności masowych źródeł historycznych, baz danych i opracowań badawczych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Go to
62. Model Bourgeois-Pichata w badaniach demograficzno-historycznych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Go to
63. Zróżnicowanie cen usług dodatkowych świadczonych przez regionalne instalacje przetwarzania odpadów w Polsce w kontekście wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
64. Globalna kastomizacja łańcuchów dostaw na rynku aparatów słuchowych
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
65. Etyka w biznesie, a efektywność ekonomiczna – antagonizm czy synergia?
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
66. Rozprawa doktorska jako przedmiot prawa autorskiego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
67. Uzurpacja Zbigniewa i rola rytuałów w „Królewskich synach” Józefa Ignacego Kraszewskiego i „Kronice polskiej” Galla Anonima
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Go to
68. Inspiracje filozofią Sartre’a. Recenzja książki Sartre. L’Être et le néant. Nouvelles lectures, red. Jean-Marc Mouillie, Jean-Philippe Narboux, Paris: Les Belles Lettres, 2015
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Go to
69. Typologia etyki utylitarystycznej a moralność biegłego rewidenta i księgowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
70. Serwicyzacja produkcji przemysłowej. Wnioski dla Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
71. Recenzja książki Krystyny Kmiotek, Zaangażowanie pracowników w miejscu pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
72. Lokalna gospodarka przestrzenna w aspekcie planowania wieloletniego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
73. Financial literacy in Poland: theoretical framework, research and policy
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Go to
74. Internetowe zasoby informacji a decyzje klientów usług medycznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
75. Systemowe zarządzanie jakością jako element poprawy efektywności w polskiej kopalni węgla kamiennego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
76. Analiza porównawcza jakości kredytów sektorów bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
77. Rola zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej działającej w obszarze przemysłu wydobywczego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
78. Diagnoza finansów gospodarstw domowych w największych miastach Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
79. Parę uwag o "Kronosie"
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
80. Boks – gwałt – męskość (na przykładzie Wielorybów i ciem. Dzienników oraz Króla Szczepana Twardocha)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Go to
81. Działania sektora bankowego i instytucji publicznych w zakresie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
82. Uwarunkowania prawne rozwoju przestrzennego polskich portów morskich. Studium przypadku portu morskiego w Szczecinie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
83. Koopetycja na rynku usług hotelarskich na przykładzie aktywności grupy Polish Hoteliers
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
84. Whitman’s One’s-Self and En-Masse Rewritten. On the Polish Reception Series of ”One’s-Self I Sing”
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Go to
85. Verbal-Visual Punning in Translational Perspective
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Go to
86. Sprawiedliwość wynagradzania a zaangażowanie pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
87. Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a postrzeganie najstarszych pracowników – analiza empiryczna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
88. Recenzja. Ilona Świątek-Barylska (red.), Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
89. HIERARCHIA KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO WOBEC ZIEM ODZYSKANYCH** W LATACH 1945–1951 – WYBRANE PERSPEKTYWY
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Go to
90. Ocena zmian w strukturze zatrudnienia kobiet w Europie w latach 2002–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
91. Wykorzystanie funduszy europejskich w latach 2007–2013 w Małopolsce na przykładzie transportu oraz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Go to
92. Pojęcie sytuacji kryzysowej z punktu widzenia public relations
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
93. Koncepcje modernizacji systemu fiskalizacji na przykładzie wybranych państw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
94. Zarządzenie różnorodnością wiekową w procesie różnicowania ofert rozwojowych dla pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
95. Stres w miejscu pracy a potencjał pracowników
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
96. Prevalence of Depressive Symptoms among Young Adults in Szczecin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 25, No. 1/2019 2019 Go to
97. WPŁYW PORTU MORSKIEGO NA LOKALNE OTOCZENIE. STUDIUM PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTWA PORTOWEJ SFERY EKSPLOATACJI
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
98. Czechosłowacka żegluga na Odrze w latach 1947-1957. Część II.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Go to
99. Idea turystyki powolnej (slowtourism) i edukacji kreatywnej szansą zrównoważonego rozwoju wsi i regionu – studium przypadku wsi Bełczna w powiecie łobeskim (Pomorze Zachodnie)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Go to
100. Powstanie Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich na Pomorzu Zachodnim w 1957 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Go to
Page