Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 42/2 2015
Smart city jako koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta – przykład Wiednia

Authors: Marta Jankowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Keywords: smart city inteligentne miasta rozwój zrównoważony Wiedeń
Year of publication:2015
Page range:10 (173-182)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Koncepcja smart city jest nowoczesną ideą rozwoju miast będącą odpowiedzią na nasilające się procesy urbanizacyjne. Inteligentne miasta dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym efektywniej wykorzystują dostępne zasoby w celu poprawy jakości życia w mieście i zapewnienia jego zrównoważonego rozwoju. Miastem, które z sukcesem realizuje założenia tej koncepcji, jest Wiedeń będący obecnie liderem wielu rankingów dotyczących kluczowych obszarów smart city. W artykule poddano analizie działania stolicy Austrii w zakresie tworzenia inteligentnego miasta, przedstawiając korzyści z realizacji takiej polityki rozwoju.
Download file

Article file

Bibliography

1.10 Most Impressive Smart Cities On Earth, 2013, http://freshome.com/2013/02/07/10-mostimpressive-smart-cities-on-earth.
2.25 Best Cities For Young People to Live In, http://list25.com/25-best-cities-for-youngpeople-to-live-in/1/.
3.Borys T., Zrównoważony rozwój – problemy metodyczne i praktyka w: Zrównoważony rozwój w polityce i badaniach naukowych, Zeszyty Naukowe 29, Komitet Naukowy „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN, Lublin 2001.
4.Cities in Motion Index, ISEE, 2015, http://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0366-E.pdf.
5.Cohen B., The Top 10 Smart Cities on the Planet, Co.Exist, 11.01.2012, http://www.fastcoexist.com/1679127/the-top-10-smart-cities-on-the-planet.
6.Cohen B., The Top 10 Smartest European Cities, Co.Exist, 11.11.2012, http://www.fastcoexist.com/1680856/the-top-10-smartest-european-cities#3.
7.Cohen B., The 10 Smartest Cities in Europe, Co Exist, 13.01.2014, http://www.fastcoexist.com/3024721/the-10-smartest-cities-in-europe.
8.Giffinger R., Fertner C., Kramar H., Kalasek R., Pichler-Milanoviü N., Meijers E., Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities, Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology, Vienna 2007, http://www.smart-cities.eu/download/s
9.Holodny E., The 10 Most Livable Cities In The World, 21.08.2014, http://www.businessinsider.com/best-cities-economist-intelligence-unit-2014-8?op=1.
10.Krukowska M., Miasta, które myślą, „Forbes” 2014, nr 3, http://life.forbes.pl/najbardziejinteligentne-miasta-top-10,artykuly,171971,1,3.html.
11.Kuder W., Smart Cities, „Eurogospodarka” 2013, nr 9, http://www.eurogospodarka.pl/samorzad/smart-cities.
12.Laconte P., Towards Sustainability in European Cities Contrasts between the Overall Effects of European Union Policies and Achievements at the Level of Individual Cities, „ISOCARP – Reviev 08: Towards Sustainability in European Cities”.
13.Little A.D., Urban Mobility Index 2.0, 2014, http://www.adlittle.com/fileadmin/editorial/downloads/fum/2014_ADL_Future_of_Urban_Mobility_2_0_Ranking_table.pdf.
14.Madej U., Raport z wizyty studyjnej w ramach projektu „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”, Wiedeń 2014.
15.Smart Cities Study: International Study on the Situation of ICT, Innovation and Knowledge in Cities, red. I. Azkuna, The Committee of Digital and Knowledge‐based Cities of UCLG, Bilbao 2012.
16.The Green City Index, Munich 2012, http://www.thecrystal.org/assets/download/120724_GCI_SummaryReport_final2.pdf.
17.The Quality of Living Survey, Mercer 2015, http://www.imercer.com/content/quality-ofliving.aspx.
18.Wiedeń: czystsze miasto dzięki elektrycznym autobusom, http://edroga.pl/archiwum1/wiedenczystsze-miasto-dzieki-elektrycznym-autobusom-230410176.