Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2016.4.38-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 38, 2016, nr 4
Rozmieszczenie ludności powiatu proszowickiego pod koniec XVIII wieku na podstawie spisów Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej
(The Distribution of Population in the County of Proszowice at the End of the 18th Century Based on the Censuses of the Civil-Military Order Commission)

Authors: Ewa Kaźmierczyk
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny
Keywords: Lesser Poland the 18th century censuses the country of Proszowice population distribution Civil-Military Order Commissions
Year of publication:2016
Page range:26 (37-62)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 545

Abstract

The article deals with the distribution of population in the county of Proszowice (within the Voivodeship of Cracow) at the end of the 18th century based on the censuses of the Civil-Military Order Commission of the Cracow Voivodeship. The censuses in question, in spite of the fact that a few parishes were passed over, depicted the situation quite precisely. That is why it was possible to carry out an analysis not only of the overall number of population in particular places and parishes but also of the distribution of Jews, gentry and clergy. A special attention was paid to the ownership structure in the county, the surface of parishes, the density of population and the urbanisation of the county. The GIS (Geographic InformationSystem) tools and statistical methods were used in the analysis.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bogucka, Maria, Henryk Samsonowicz. Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej. Wrocław–Warszawaؘ–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.
2.Buczek Karol, red. M apa w ojewództwa k rakowskiego z doby Sejmu Czteroletniego 1788–1792. Źródła i metoda. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1930.
3.Chlebowski, Bronisław, red. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 13. Warszawa: Druk „Wieku” Nowy Świat, 1893. T. 15, cz. 2. Warszawa: Druk „Wieku” Nowy Świat, 1902.
4.Falniowska-Gradowska, Alicja. „Szlachta województwa krakowskiego w świetle spisów parafialnych z lat 1790–1792”. W: Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. Jacek Chrobaczyński, Andrzej Jureczko, Michał Śliwa, 497–504. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, 1993.
5.Gurda, Józef. Parafia Książnice Wielkie. Zarys dziejów. Kielce: Redakcja Współczesnej Ambony, 1992.
6.Kaźmierczyk, Ewa. „Spisy Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego jako źródło do badań demograficznych – przykład powiatu proszowickiego”. Przeszłość Demograficzna Polski 38 (2016), 2: 73–101.
7.Kiryk, Feliks. Proszowice. Zarys dziejów do 1939. Kraków: Wydawnictwo Secesja, 2000.
8.Kiryk, Feliks. „Zarys dziejów powiatu proszowickiego”. W: Ziemia proszowicka, red. Kazimierz Szwajca, 36–90. Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1964.`
9.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
10.Kumor Bolesław. Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795. T. 1. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 1998.
11.Ladenberger, Tadeusz. „Rozmieszczenie ludności diecezji krakowskiej w 1787 roku”. W: Prace historyczne wydane ku uczczeniu 50-lecia Akademickiego Koła Historyków Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1878–1928, 339–349. Lwów: Akademickie Koło Historyków we Lwowie, 1929.
12.Madurowicz Helena, Antoni Podraza. Regiony gospodarcze Małopolski Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958.
13.Materiały do słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego (1788–1792). T. 1. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1939. T. 2. Warszawa–Wrocław–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1960.
14.Pankowicz Andrzej. Słomniki. Portret miasta w okresie staropolskim. Kraków: Gmina Słomniki, 1994.
15.Pęckowski, Zbigniew. Ziemia miechowska. Zarys dziejów osadnictwa do końca XVIII wieku. Kraków: Wydawnictwo Secesja, 1992.
16.Romanowski, Stanisław. „Dzieje miasta Skalbmierza”. Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego 3 (1966): 211–304.
17.Surdacki Marian. „Ludność Małopolski w połowie XVIII w.”. Roczniki Humanistyczne 32 (1984): 165–204.
18.Wyżga, Mateusz. „W czasach staropolskich”. W: Jerzy Stanisław Kozik, Mateusz Wyżga, Przy wielkiej drodze. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce od wieków średnich do współczesnych, 11–254. Igołomia-Wawrzeńczyce, 2012.