Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (37) 2017
Oferta hotelarska schronisk młodzieżowych w Polsce jako element produktu turystyki szkolnej. Ujęcie teoretyczno-empiryczne
(Hospitality Offer of Youth Hostels in Poland as an Element of Tourism School. Theoretical-Empirical Approach)

Authors: Arkadiusz Mazurkiewicz
Akademia Morska w Gdyni

Anna Tokarz-Kocik
Uniwersytet Szczeciński

Marta Sidorkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: tourism school hospitality youth hostels
Data publikacji całości:2017
Page range:11 (49-59)
Klasyfikacja JEL: L83 M31 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article focuses on the importance of tourism in the development of children and youth. It presents the role and functions of school tourism. In addition, an analysis of the  accommodation offer dedicated to this form of tourism (ie. youth hostels). The article describes the legal requirements in this type of objects relating to the equipment and in service delivery. Furthermore they presented a quantitative structure of youth hostels in Poland in 2016. The content of the study results from using primarily, in the theoretical part, desk research in the form of an analysis of literature on the subject and, in the empirical part, an analysis of secondary materials provided by the institutions dealing with the analysis of tourist accommodation in Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bańka, W. (2002). Zarządzanie personelem – teoria i praktyka. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
2.Chowaniec, R., Michalska-Harasimiuk, K., Szczęsna, J., Trystuła, A., Wolska, A. (2016). Organizacja i zarządzanie turystyką i krajoznawstwem. Warszawa: Texter.
3.Denek, K. (2002). Poza ławką szkolną. Poznań: Wyd. WSE UAM.
4.Grobelny, J. (red.) (2007). Obozy wędrowne. Wrocław: Wyd. AWF we Wrocławiu.
5.http://img.iap.pl/s/188/200587/Edytor/File/EWIDENCJA_HOTELI/2006_22.pdf (10.09.2016).
6.http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2579,pojecie.html (18.07.2016).
7.http://www.anacco.pl (30.08.2016).
8.http://www.msport.gov.pl/ewidencje-i-rejestry-turystyka (18.07.2016).
9.Janowski, I. (2003). Krajoznawstwo i turystyka szkolna. Kielce: Wyd. Akademii Świętokrzyskiej.
10.Janowski, I. (2004). Wycieczki szkolne, Kielce: Wyd. Akademii Świętokrzyskiej.
11.Piasta, J. (2007). Marketing w hotelarstwie. Podręcznik praktyczny. Warszawa: Jacek Piasta – Doradztwo.
12.Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19.08.2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Dz.U. 2006, nr 22, poz. 169, z późn. zm.
13.Różycki, P. (2006). Zarys wiedzy o turystyce. Kraków: Proksenia.
14.Sidorkiewicz, M., Pawlicz, A. (2015). Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne. Warszawa: Difin.
15.Terminologia turystyczna – zalecenia WTO (1995). Warszawa: Instytut Turystyki.
16.Turkowski, M. (2003). Marketing usług hotelarskich. Warszawa: PWE.
17.Ustawa z 29.08.1997 o usługach turystycznych. Dz.U. 2004, nr 223, poz. 2268, z późn. zm.