Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-22
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2016 (81)
Serwicyzacja produkcji przemysłowej. Wnioski dla Polski
(Servitization of Manufacturing. Conclusions for Poland)

Authors: Marta Ulbrych
Keywords: servitization manufacturing three-sector structure of the economy
Year of publication:2016
Page range:10 (255-264)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Trends in the global economy, including in particular the priority of building a knowledge-based economy and the development of new technologies modify the structure of sectors. Manufacturing operates in the conditions of dynamically developing service sector. The main objective of the study is to diagnose and recognize the current situation in this area. The study focused mainly on selected issues regarding to threesector structure of the economy, the complementarity of goods and services and the process of servitization of manufacturing. The effort to identify changes in the global and Polish economy is based on the descriptive analytic method. The result of the study is an attempt to indicate directions of development with respect to programming of economic policy in Poland. The undertaken research problem fits into the current discussion about the course and extent of the economic policy impact in the modern economy.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baines, T.S., Lightfoot, H.W., Benedettini, O., Kay, J.M. (2009). The Servitization of Manufacturing: a Review of Literature and Reflection on Future Challenges. Journal of Manufacturing Technology Management, 20 (5), 547–567.
2.Bank Światowy (2016). Pobrano z: http://data.worldbank.org.
3.Clark, C. (1940). The Conditions of Economic Progress. London: Macmillan.
4.Cyrek, M. (2006). Sfera usług jako obszar kreowania miejsc pracy w nowej gospodarce. W: D. Kopycińska (red.), Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, s. 145–158. Szczecin: Printgroup.
5.Dąbrowki, A. (1997). Aspekt sektoralny zmian strukturalnych w gospodarce Niemiec. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 142, 123–142.
6.Gawlikowska-Hueckel, K. (2014). Polityka przemysłowa i spójności wobec planów reindustrializacji Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski. Gospodarka Narodowa, 5, 53–80.
7.GUS (2014). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013. Warszawa.
8.GUS (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014. Warszawa.
9.Kotlorz, D. (2013). Analiza zmian w sektorowej strukturze zatrudnienia w Polsce w latach 1990–2010. W: D. Kotlorz (red.), Serwicyzacja polskiej gospodarki – przemiany wewnątrzsektorowe, s. 11–53. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
10.Lichniak, I. (2010). Ku gospodarce usług. W: L. Lichniak (red.), Serwicyzacja polskiej gospodarki, s. 11–24. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
11.Mazur-Wierzbicka, E. (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 26 (1), 97–109.
12.Myszkowska, M. (2014). The Importance of Services Trade in Global Economy. Ekonomia XXI wieku, 4 (4), 28–45.
13.OECD (2013). Interconnected Economies: Benefiting From Global Value Chains. Pobrano z: https://www.oecd.org/ mcm/C-MIN(2013)15-ENG.pdf.
14.OECD (2016). Pobrano z: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PDBI_I4.
15.Skórska, A. (2013). Uwarunkowania rozwoju sektora usług. W: D. Kotlorz (red.), Serwicyzacja polskiej gospodarki – przemiany wewnątrzsektorowe, s. 54–71. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
16.Szukalski, S.M. (2004). Serwicyzacja gospodarki i industrializacja usług. Handel Wewnętrzny, 4–5, 47–53.
17.Vandermerwe, S., Rada, J. (1988). Adding Value by Adding Services. European Management Journal, 314–324.
18.Warwick, K. (2013). Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, 2.