Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2016 (81)

Year of publication:2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Rola euro w fakturowaniu eksportu towarów w latach 1999–2014


(The Role of the Euro in the Invoicing of Exports of Goods in the Years 1999–2014)
10 (5-14) Tomasz Białowąs More
2.

Napływ kapitału zagranicznego a równowaga zewnętrzna Polski


(Foreign Capital Inflow and Poland’s External Balance)
10 (15-24) Ewa Bilewicz, Halina Nakonieczna-Kisiel More
3.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów rozwijających się na kontynencie afrykańskim


(Foreign Direct Investment of Developing Countries in Africa)
13 (25-37) Elżbieta Bombińska More
4.

Rozwój polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi z krajami Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji


(The Development of Polish Foreign Trade in Agri-Food Products with African, Middle East and Asian Countries)
10 (39-48) Małgorzata Bułkowska More
5.

Wpływ ratingów kredytowych na kurs akcji


(The Influence of Credit Rating on the Stock Prices)
7 (49-55) Patrycja Chodnicka-Jaworska More
6.

UKEF Development and Importance for Official Export Promotion in the United Kingdom

11 (57-67) Agnieszka Dorożyńska, Tomasz Dorożyński More
7.

Ceny a eksport w XXI wieku na przykładzie wybranych krajów azjatyckich


(Prices Versus Exports in the 21st Century. The Case of Selected Asian Economies)
9 (69-77) Jerzy Dudziński, Jarosław Narękiewicz More
8.

Struktura specjalizacji eksportowej a proces konwergencji państw Unii Europejskiej


(The Structure of Export Specialisation and Convergence Process within the European Union Countries)
11 (79-89) Agnieszka Głodowska More
9.

Innowacyjność krajów członkowskich Unii Europejskiej w kontekście znaczenia czynnika społecznego


(The European Union member states’ innovation in context of social factor importance)
15 (91-105) Marcin Gryczka More
10.

Specjalne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się w procesie liberalizacji handlu rolnego na forum WTO


(Special and Differential Treatment for Developing Countries in The Process Of Agricultural Trade Liberalization in The WTO)
12 (105-116) Agnieszka Hajdukiewicz More
11.

Struktura rodzajowa zagranicznych aktywów i pasywów a zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski


(The Composition of Foreign Assets and Liabilities and Changes in The International Investment Position of Poland)
14 (117-130) Renata Knap More
12.

Standardy żywności w handlu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej


(Food standards in the trade between Members Countries EU)
11 (131-141) Teresa Korbutowicz More
13.

Kraje rozwijające się w światowych obrotach handlowych


(Developing Countries in World Trade Turnovers)
13 (143-155) Marek Maciejewski More
14.

Rola regionu Azji i Pacyfiku na światowym rynku walutowym


(The Role of Asia and Pacific Region on International Foreign Exchange Market)
12 (157-168) Magdalena Markiewicz, Monika Szmelter More
15.

Nieeuropejskie kierunki rozwoju polskiego eksportu w latach 2009–2014


(Non-european Markets in the Expansion of Polish Exports 2009–2014)
10 (169-178) Bartosz Michalski More
16.

Technologie ICT , zmiany strukturalne i wydajność pracy jako czynniki rosnącej luki gospodarczej Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych


(IC Technologies, Structural Ch anges and Labour Productivity as the Factors of Increasing Economic Gap Between the European Union and the United States)
12 (179-190) Bogumiła Mucha-Leszko More
17.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec globalnego kryzysu gospodarczego


(The IMF and The Global Crisis)
9 (191-199) Katarzyna Nowacka-Bandosz More
18.

Ekspansja handlowa azjatyckich gigantów w Ameryce Łacińskiej


(Trade Expansion of Asian Giants in Latin America)
12 (201-212) Wioletta Nowak More
19.

Unia Energetyczna – nowy etap polityki energetycznej Unii Europejskiej?


(Energy Union – A New Stage of the Energy Policy of the European Union?)
12 (213-224) Agnieszka Pach-Gurgul More
20.

Subsydiowanie eksportu produktów rolno-spożywczych – zakres i znaczenie


(Subsidizing Exports of Agri-Food Products – The Scope and Meaning)
11 (225-235) Mirosława Tereszczuk More
21.

Ocena polityki kursu walutowego wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w aspekcie optymalizacji strategii przyjęcia euro


(Assessment of Exchange Rate Policy in Selected Central and Eastern European Countries in Terms of Optimising the Strategy of Euro Adoption)
15 (237-251) Katarzyna Twardowska More
22.

Serwicyzacja produkcji przemysłowej. Wnioski dla Polski


(Servitization of Manufacturing. Conclusions for Poland)
10 (255-264) Marta Ulbrych More
23.

Szybkość rozprzestrzeniania się wiedzy pochodzenia zagranicznego w Polsce. Analiza „opóźnień” w cytowaniach patentowych


(The Rate of Diffusion of Knowledge of Foreign Origin in Poland. An Analysis of “Lags” in Patent Citations)
10 (265-274) Małgorzata Wachowska More
24.

Negocjacje Rundy Doha – postępy w czasie Konferencji Ministerialnych w Bali i Nairobi


(Doha Round Negotiations – Progress During Bali and Nairobi Ministerials)
10 (275-284) Monika Wojtas More
25.

Crowdfunding jako nowoczesna forma wsparcia przedsięwzięć społecznych, kulturowych i biznesowych


(Cr owdfunding as A Modern Form Of Boosting Social, Cultural and Business Projects)
11 (285-295) Justyna Małgorzata Ziobrowska More
26.

Konkurencyjność sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rynku Unii Europejskiej


(The Competitiveness of the Cultural and Creative Industries in the European Union)
13 (297-309) Monika Znojek More
27.

Sprawiedliwy handel międzynarodowy – nowa umowa społeczna


(Equitable International Trade – A New Social Contract)
11 (311-321) Wojciech Zysk More
28.

W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne


(In Search of Substance of National Competitiveness: Interdisciplinary Perspective)
11 (323-333) Małgorzata Żmuda, Edward Molendowski More
29.

Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne (RCEP) jako przykład nowego trendu w regionalizmie


(RCEP as an Example of a New Trend in Regionalism)
10 (335-344) Krystyna Żołądkiewicz More