Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-13
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2016 (81)
Kraje rozwijające się w światowych obrotach handlowych
(Developing Countries in World Trade Turnovers)

Authors: Marek Maciejewski
Keywords: developing countries export competitiveness
Year of publication:2016
Page range:13 (143-155)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The article attempts to identify the causes of the growing importance of developing countries in world trade. Design/methodology/approach – The study included directions and structure of developing countries’ exports. The countries were grouped for reasons of geography and income, and in relation to products attention has been focused on the use of production factors in exports. Selected measures of competitiveness of exports have been used to indicate the advantage of developing countries. Findings – Developing countries to the markets of developed countries have the advantage mainly in the export of labor- and raw material-intensive goods. Factor in the increase in their presence in world trade is to modernize the structure of supply, the development of intra-industry trade and the export to the markets of developing countries. Originality/value – The article deals with the concentration of exports of developing countries in the context of trade relations with developed countries. Measures of export competitiveness have been connected with the level of economic development of the country.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ambroziak, Ł. (2014). Ocena pozycji konkurencyjnej nowych państw członkowskich UE w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi. W: J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 369.
2.Cieślik, A. (2000). Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Kraciuk, J. (2014). Znaczenie produktów rolno-spożywczych w polsko-niemieckiej wymianie handlowej, W: A. Olszańska, J. Szymańska (red.), Agrobiznes 2014. Rozwój agrobiznesu w ciągu 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 361.
4.Krugman, P. (2010). Rewolucja rosnących przychodów w handlu i geografia. Gospodarka Narodowa, 11–12.
5.Mińska-Struzik, E. (2006). Produkcja międzynarodowa w świetle współczesnej teorii handlu międzynarodowego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
6.Mińska-Struzik, E. (2014). Rozważania nad aktualnością tradycyjnej teorii handlu międzynarodowego. Gospodarka Narodowa, 1.
7.Misala, J. (2001). Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
8.Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. Warszawa: PWE.
9.Pluciński, E.M. (2005). Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych.
10.Starzyńska, W. (2000). Statystyka praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.UNCTAD. Pobrano z: http://unctadstat.unctad.org (marzec 2016).
12.Wysokińska, Z. (2001). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Warszawa– Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Wysokińska, Z., Witkowska, Z. (1999). Integracja europejska. Rozwój rynków. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.