Search

Result: Found records: 72.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Model of a regional cluster as an example of the concept for the development of the region
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
2. The influence of external factors on the competitiveness of a company
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
3. Wpływ klastrów turystycznych na rozwój i konkurencyjność regionów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
4. Methods for the assessment of tourist destinations competitiveness
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
5. Wykorzystanie narzędzia data mining w nadawaniu rang instrumentom konkurowania przedsiębiorstw usług transportowych sektora MSP
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
6. Platforma informacyjno-usługowa jako koncepcja wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
7. Determinanty konkurencyjności polskich regionów w Unii Europejskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
8. Ceny usług komunikacji miejskiej jako element konkurencyjności na przykładzie miast województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
9. Teoretyczne aspekty konkurencyjności międzynarodowej - koncepcja katalizatora produktywności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
10. Satysfakcja i lojalność członkowska w zarządzaniu rozwojem klastra
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
11. Rozwój usług świadczonych przez ekologiczne gospodarstwa rolne działające w Polsce w latach 2006–2015
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
12. Koncepcja społecznej odpowiedzialności w biznesie jako źródło innowacyjności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
13. Marketing jako instrument zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw społecznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
14. ZACHOWANIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEZ TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY W RAMACH PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
15. The Problems of Competitiveness of Social Economy Entities in Poland
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
16. The European Union Strategy for the Baltic Sea Region and the Level of Competitiveness of the BSR Economies
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
17. Wpływ otoczenia instytucjonalnego na małe i średnie przedsiębiorstwa w regionach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
18. Czynniki konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
19. Dylematy konkurencyjności regionalnej – zarys problemu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
20. INDEKSY KONKURENCYJNOŚCI W OBSZARZE TURYSTYKI NA ŚWIECIE I W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
21. Konkurencyjność podstaw dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika samochodowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
22. Konkurencyjność współczesnego ciężarowego transportu samochodowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
23. Wpływ rozwoju infrastruktury drogowej na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw transportu samochodowego na przykładzie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin–Gorzów Wielkopolski
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
24. Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście wizerunku polskiej gospodarki z perspektywy sektora małych i średnich przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
25. Jakość współpracy polskich klastrów z partnerem publicznym – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
26. SPA and wellness services as a factor of growth in competitiveness of hotel objects in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
27. Long-haul low-cost air services: revealing key competitive features of airline within airline strategy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Go to
28. PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU ZAGROŻENIEM DLA ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
29. BUDOWA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA BAZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
30. Innovative Approach for Tourism Enterprise in Albania
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
31. Funkcja turystyczna jako inteligentna specjalizacja w kształtowaniu konkurencyjności regionów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
32. Transport i gospodarka morska w inteligentnych specjalizacjach jako czynnik poprawy konkurencyjności regionów w Polsce
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
33. Uwagi na temat konkurencyjności kolejowego transportu towarowego w stosunku do transportu samochodowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
34. Implementation Possibilities of a System For Management and Measuring of Sustainable Development of Tourism in Metropolitan Areas: The Case of Poznań Agglomeration
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
35. Wykorzystanie strukturalnych miar koncentracji w analizie konkurencyjności rynku morskich przewozów kontenerowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
36. Wpływ grupy zakupowej na konkurencyjność przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
37. Wsparcie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
38. Pozycja konkurencyjna Polski na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2014
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
39. Uwarunkowania dyfuzji innowacji w sektorze MŚP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
40. Relacje między innowacyjnością i konkurencyjnością w małych innowacyjnych firmach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
41. Problemy konkurencyjności rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
42. Kierunki rozwoju produktu turystyki wodnej Szczecina
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
43. Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki – Polska na tle państw Grupy Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
44. Determining the level of competitiveness and financial capacity of the insurance company
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
45. Uwarunkowania ekspansji polskich firm typu start-up na rynkach zagranicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
46. The issue of evaluation of a competitive position of a port enterprise. A case study of Bulk Cargo-Port Szczecin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 128 2017 2017 Go to
47. Rola i znaczenie klastrów w rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
48. Kraje rozwijające się w światowych obrotach handlowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
49. Nieeuropejskie kierunki rozwoju polskiego eksportu w latach 2009–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
50. Konkurencyjność sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rynku Unii Europejskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
51. W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
52. Strategia podatkowa szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
53. Rola innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu konkurencyjnych regionów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
54. Kreowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach usługowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
55. Conditions of tourism development in Polish voivodships
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
56. Rentowność agencji ratingowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
57. Konkurencyjność Polski na tle krajów unijnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
58. Konkurencyjność eksportu Białorusi na tle uwarunkowań gospodarczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
59. Zmiany konkurencyjności zasobów pracy krajów Grupy Wyszehradzkiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
60. Wpływ filarów konkurencyjności (GCI) na pozycję konkurencyjną krajów GW-4 (na tle UE-10) w latach 2004–2017
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
61. Konkurencyjność podmiotów sharing economy w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
62. KONKURENCYJNOŚĆ CIĘŻAROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO POLSKI NA RYNKU PRZEWOZÓW MIĘDZYNARODOWYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
63. Innowacyjność gospodarki w świetle krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce w ramach polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2004–2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
64. Logistics as a tool to improve the competitiveness of DHL services
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
65. Efektywność finansowa wiodących innowacyjnych przedsiębiorstw
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Go to
66. Sensitivity Analysis in Business Risk Assessment in Practice of Polish Companies
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Go to
67. Klasyfikacja miast w Polsce w oparciu o kryterium konkurencyjności mierzonej poziomem wydatków
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
68. Importance of European Commission’s new initiatives in road transport for competitiveness of services provided by Polish hauliers
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
69. Assessment of competitiveness of the EU export in services
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
70. Determinants of growth and international competitiveness of small enterprises
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
71. How to Realize Diversity in the Workplace? The Business Model Point of View
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Go to
72. Socio-Spatial Aspects of Cluster Structures with Particular Emphasis on Maritime Economy
(Studia Maritima)
Vol. 36 2023 2023 Go to
Page