Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 4 (45) 2016
Jakość współpracy polskich klastrów z partnerem publicznym – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(The Quality of Cooperation of Polish Clusters with Public Partners – a Contemporary Challenge for Cluster Management)

Authors: Bogusław Bembenek
Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
Keywords: competitiveness development quality management cooperation cluster
Data publikacji całości:2016
Page range:16 (23-38)
Klasyfikacja JEL: L22 L26 M20 P25 Q58 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article contains a discussion of the nature and the importance of the quality of cooperation with public partners in the context of managing cluster development. It indicates the selected actions, forms and tools used by a public partner to support cluster development – mainly at regional and local levels. It emphasizes that public partners supporting the development of the clusters that from the viewpoint of value creation have the greatest potential and contribute to the improvement of the competitiveness of the economy. However, the direction, scope and intensity of the offered public support should be appropriate for the individual needs of a cluster. The article has been compiled on the basis of the analysis of the economic literature in the field of clustering and the analysis of the results of benchmarking research of polish clusters.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamowicz, D.M. (2013). Grona technologii w regionach Polski Wschodniej – szansa rozwoju. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1, 12 (261), 5‒23.
2.Brodzicki, T., Kuczewska, J. (2012). Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
3.Deloitte. (2010). Benchmarking klastrów w Polsce – 2010. Raport z badania. Warszawa: PARP.
4.Hołub, J. (2012). Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012. Raport z badania. Warszawa: PARP.
5.Jastrzębska, W., Lechwar, M. (2009). Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego ‒ wybrane aspekty. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 15, 177‒182.
6.Kaźmierski, J. (2012). Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
7.Kaźmierski, J. (2014). Wspieranie rozwoju struktur klastrowych przez władze samorządowe miasta i regionu. Problemy Rozwoju Miast, 1, 41‒59.
8.Knop, L. (2013). Zarządzanie klastrem: koncepcje, strategie, modele. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
9.Kogut-Jaworska, M. (2012). Partnerstwo z JST – kreowanie wartości dla klastra. W: M. Frankowska (red.), Tworzenie wartości w klastrze (s. 139). Warszawa: PARP.
10.Koszarek, M. (2011). Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój. Warszawa: PARP.
11.Nowicka, K. (2011). Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 6, 2‒8.
12.Oleksiuk, A. (2014). Mechanizmy współpracy jednostek samorządu terytorialnego subregionu radomskiego z klastrami i biznesem w świetle własnych badań. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 4 (42), 99‒109.
13.Palmen, L., Baron, M. (2011). Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce. Warszawa: PARP.
14.Pełka, W. (2013). Klastry w polityce rozwoju województwa mazowieckiego. Mazowsze. Studia Regionalne, 12, 79‒93.
15.Piątyszek-Pych, A. (2013). Rola samorządu terytorialnego w realizacji polityki rozwoju opartej na klastrach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 786, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64 (2), 151‒158.
16.Piotrowski, M. (2015). Standardy zarządzania klastrem. Warszawa: PARP.
17.Plawgo, B. (2014). Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014. Raport z badania. Warszawa: PARP.
18.Rosenfeld, S. (2002). Creating smart systems. A guide to cluster strategies in less favoured regions. Carrboro: Regional Technology Strategies.
19.Rosenfeld, S. (2005). Industry clusters: business choice, policy outcome, or branding strategy? Journal of New Business Ideas and Trends, 3 (2), 4‒13.
20.Szewczyk, M. (2009). Kierunki wsparcia polskich inicjatyw klastrowych. Lublin: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
21.Szultka, S. (2012). Klastry w Polsce – raport z cyklu paneli dyskusyjnych. Warszawa: PARP.