Search

Result: Found records: 83.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Lokalni animatorzy czynnikiem enklawotwórczym
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Go to
2. The Level of Trainers' Emotional Competence, Sense of Common Purpose and Engagement in its Implementation, and the Impact on the Quality of Relationship with Players in Individual Sports
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
3. Współpraca transgraniczna w ramach euroregionu Pomerania
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
4. Samorząd lokalny i bank partnerami współpracy w rozwoju lokalnym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
5. Kierunki współpracy zagranicznej województwa warmińsko-mazurskiego na tle pozostałych województw nadmorskich
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Go to
6. Wybrane zagadnienia współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w ujęciu ekonomii gałęziowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
7. Administracja publiczna na rzecz rozwoju gospodarki regionu – wybrane problemy kształtowania współpracy z MSP w regionie łódzkim
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
8. Możliwe obszary współpracy podmiotów sektora TSL z organizacjami pozarządowymi w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
9. Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji na przykładzie współpracy województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
10. Transgraniczne sieci powiązań Polski, Białorusi i Ukrainy na przykładzie programu współpracy transgranicznej PL-BY-UA 2007–2013
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Go to
11. The Barriers to and Directions of Cross-Border Cooperation in the Northern Part of the Polish-German Borderland
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
12. Border Traffic as a Factor in the Development of Border Regions − a Case Study of West Pomeranian Voivodeship
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
13. Rola i znaczenie organizacji wspierania biznesu w transgranicznym współdziałaniu gospodarczym MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
14. Innowacyjny model współpracy uczelnia wyższa–biznes szansą na wzmocnienie kontaktów przedsiębiorców z sektorem nauki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
15. Współpraca przedsiębiorstw w korytarzu łódzko-warszawskim – analiza wyników badań
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
16. Motywy i bariery współpracy przedsiębiorstw w klastrach – analiza empiryczna
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
17. Wybrane aspekty funkcjonowania Euroregionu Pomerania
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
18. Wettbewerb und Kooperation im Strassenverkehr
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
19. Polsko-niemiecka współpraca wojskowa w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa w latach 1991–2011
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Go to
20. PiS na scenie politycznej województwa zachodniopomorskiego w latach 2005–2007. Część I
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Go to
21. Polityka regionalna Unii Europejskiej a współpraca transgraniczna Polski i Niemiec
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Go to
22. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. Solidarność jako podstawowa wartość społeczna. Teoria i praktyka działania solidarnego w Polsce i Niemczech, Kulice 14-16 VI 2012 r.
(Acta Politica Polonica)
1/2013 (26) 2013 Go to
23. O solidarności polsko-niemieckiej
(Acta Politica Polonica)
2/2014 (28) 2014 Go to
24. Kontakty międzynarodowe Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu w latach 1989–2011
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Go to
25. CZYNNIKI SUKCESU PARTNERSTWA POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWEM A ORGANIZACJA POZARZĄDOWĄ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
26. SZANSE I BARIERY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ PRZYGRANICZNYCH REGIONÓW POLSKI I UKRAINY Z PERSPEKTYWY WYBRANYCH INSTYTUCJI DIALOGU SPOŁECZNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
27. Jakość współpracy polskich klastrów z partnerem publicznym – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
28. Society awareness, competition and cooperation with business as determinants of marketing management in non-governmental organizations
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
29. Small border traffic between Poland and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation as an element of cross-border cooperation
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
30. PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW LOKALNYCH Z INNYMI PODMIOTAMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
31. Środki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwój innowacyjnych form kształcenia dla branży turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
32. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – nowy instrument prawny i ekonomiczny ułatwiający rozwój turystyki transgranicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
33. Logistics centres of eastern Poland in the Pan-European transport corridor no. 2
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
34. Collaboration Between Lowersilesian Cultural Tourism Attractions – A Reality or a Dream of a Future?
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
35. Uwagi na temat konkurencyjności kolejowego transportu towarowego w stosunku do transportu samochodowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
36. Determinants and Barriers to the Tourism Development in Kaliningrad Oblast of the Russian Federation and Warmia and Mazury Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
37. Konsument jako partner przedsiębiorstwa w otwartych innowacjach
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
38. WYBRANE PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWANIA SIECI WSPARCIA INNOWACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
39. Rola praw własności intelektualnej w świetle koncepcji otwartych innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
40. Determinanty sukcesu przedsięwzięć kooperacyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
41. Kształtowanie struktur organizacyjnych na zewnątrz organizacji a innowacyjność organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
42. Ryzyko międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
43. Sąsiedzkie dylematy na pograniczu polsko-niemieckim w kontekście akcesji Polski do Unii Europejskiej
(Acta Politica Polonica)
1/2017 (39) 2017 Go to
44. Turystyczne regiony transgraniczne – problematyka badawcza na przykładzie granicy trzech państw (Peru, Brazylii i Kolumbii) w zachodniej Amazonii
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
45. Z problematyki współpracy i konkurencji w polsko-skandynawskich relacjach gospodarczych w okresie międzywojennym XX wieku.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
46. Współkontrola przedsiębiorstwa w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
47. Specyfika międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
48. Perspektywy rozwoju i współpracy euroregionalnej na wschodnim pograniczu Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
49. One Belt One Road jako wyraz globalnej ekspansji Chin
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
50. Struktura przemysłu a kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw z Polski Zachodniej
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
51. Znaczenie polsko-litewskiej współpracy elektroenergetycznej dla realizacji Bałtyckiego Pierścienia Energetycznego
(Acta Politica Polonica)
2/2017 (40) 2017 Go to
52. Partycypacja interesariuszy w kształtowaniu polityki gospodarczej miasta
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Go to
53. Korzyści związane z funkcjonowaniem klastrów na przykładzie Śląskiego Klastra Wodnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
54. Formy współdziałania przedsiębiorstw w kooperacji przemysłowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
55. (Nie)obecne granice. Ramy konceptualizacji badań granic i pograniczy
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2017 Go to
56. Wpływ współpracy na aktywność innowacyjną MŚP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
57. Strategie współpracy z kooperantami biernymi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
58. Kształtowanie struktur organizacyjnych w realizacji projektów partnerskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
59. Pokonywanie przeszkód w regionach przygranicznych w świetle raportu Komisji Europejskiej
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Go to
60. Euroregion jako organizacja pozarządowa i potencjalny stymulator rozwoju turystyki transgranicznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
61. Kooperacja w klastrach turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
62. Ekosystemy – nieskończone zasoby oparte na kapitale ludzkim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
63. Uwarunkowania współpracy pracowników z pokolenia Y
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
64. Zarządzanie współpracą transgraniczną w ratownictwie medycznym na podstawie badań własnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
65. Wykorzystanie modelu otwartych innowacji na przykładzie współpracy ze start-upami
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
66. Kapitał intelektualny we współpracy międzyregionalnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
67. Kontrakty relacyjne na rynku usług medycznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
68. Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego "Współpraca sądów w zakresie dowodzenia". Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 24 kwietnia 2018 roku
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Go to
69. European Union Funds in the development of European Groupings of Territorial Cooperation (EGTCs) in Europe
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
70. Diagnosis of functioning of National Parks in Poland in their socioeconomic environment
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
71. Model of cooperation in the network of non-enterprise organizations on the example of Regional Tourism Organizations in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
72. Theory of Ownership of Labour Power
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Go to
73. Regional tourism organizations in Poland: models of operation and cooperation with the environment. relation systems and features
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
74. Proces współpracy przedsiębiorstw na rynku turystycznym z samorządem terytorialnym jako determinant rozwoju turystyki w aglomeracji szczecińskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
75. Ryzyko kooperacji międzyorganizacyjnej – ujęcie probabilistyczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
76. Improving public transport service quality through Sustainable Urban Mobility Planning
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
77. KOOPERACJA KONKURENTÓW JAKO ELEMENT BUDOWY INTERMODALNYCH ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Go to
78. Identification of the Mapping Models of the Players Cooperation in Serve Reception in Volleyball
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 35, No. 3/2021 2021 Go to
79. W poszukiwaniu dobrego sąsiedztwa 35 lat koordynowania w IFG i ILiNM inter-i transkulurowych projektów wymiany nad Odrą – szczeciński model germanistyki kulturowego pogranicza
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
80. Assessment of China’s foreign aid for Cameroon in 2009-2020
(Acta Politica Polonica)
1/2022 (53) 2022 Go to
81. Rola i założenia systemu instytucjonalnego we wdrażaniu strategii rozwoju
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
82. The frontier and development and operations of the scientific community of Zielona Góra
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
83. Cross-border cooperation of students in developing their social competencies
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
Page