Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2017.4-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 4/2017
(Nie)obecne granice. Ramy konceptualizacji badań granic i pograniczy
((Non)existent Borders. Conceptual Framework of Border and Bordelands Studies)

Authors: Marcin Dębicki
Uniwersytet Wrocławski

Kamilla Dolińska
Uniwersytet Wrocławski

Justyna Kajta
Uniwersytet Wrocławski

Julita Makaro
Uniwersytet Wrocławski

Natalia Niedźwiecka-Iwańczak
Uniwersytet Wrocławski

Elżbieta Opiłowska
Uniwersytet Wrocławski
Keywords: borders borderlands Polish Western and Northern territories cross-border cooperation comparative study
Data publikacji całości:2017
Page range:8 (97-104)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

For several years, border(lands) studies have been developing intensively in many disciplines, resulting in numerous publications and research projects as well as in a wide range of concepts and methods. Thus, borders are no longer perceived only as geographical lines separating states and communities, but also as polysemous spaces constructed in discourses, narratives around “us” and “them” and in everyday practices. Traditions of the Polish sociology of borderland can be dated back to the interwar period (Znaniecki, Chałasiński). Moreover, despite the fact that borders belonged to politically sensitive issues in the period of the People’s Republic of Poland, border research was conducted at that time. Recent socio-political events such as the migration crisis, Brexit, the rise of the right-wing conservative parties have triggered a new debate on borders and their functions. This article aims to discuss the results of the scientifc debate on the issues of border and borderlands research and to develop a new research agenda in the light of contemporary socio-political and cultural changes.
Download file

Article file

Bibliography

1.Archiwum Ziem Zachodnich i Pólnocnych Instytutu Zachodniego, http://www.iz.poznan.pl/azzip/ (15.11.2017).
2.Babiński, G. (2001). Pogranicza stare i nowe. W: K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty (s. 69–92). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
3.Bojar, H., Kurczewska, J. (red.). (2005). Granice na pograniczach. Z badań społeczności lokalnych wschodniego pogranicza Polski. Warszawa: Instytut Filozofi i Socjologii PAN.
4.Brambilla, C. (2015). Exploring the Critical Potential of the Borderscapes Concept. Geopolitics 1 (20), 14–34. DOI: 10.1080/14650045.2014.884561.
5.Chałasiński, J. (1935). Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej „Kopalnia” na Górnym Śląsku. Studium socjologiczne. Warszawa: Dom Książki Polskiej.
6.Dolińska K., Makaro J., Niedźwiecka-Iwańczak, N. (2017). Divided Towns in the Polish-German Borderland in the Perspective of the Transborder Processes (Transnational/ Horizontal Europeanisation?) – Opportunities and Threats. W: E. Opiłowska, Z. Kurcz, J. Roose (red.), Advances in European Borderlands Studies (s. 211–237). Baden-Baden: Nomos.
7.Dolińska, K., Makaro, J., Niedźwiecka-Iwańczak, N. (w druku). Cud pogranicza? Zgorzelczanie, gubinianie i słubiczanie o życiu w miastach podzielonych. Kraków: Nomos.
8.Donnan H., Wilson T.M. (2007). Granice tożsamości, narodu, państwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
9.Haselsberger, B. (2014). Decoding Borders. Appreciating Border Impacts on Space and People. Planning Theory & Practice, 4 (15), 505–526. DOI: 10.1080/14649357.2014.963652.
10.Kurcz, Z., Opiłowska, E. (2009). Deutsch-polnische Fragen in der Soziologie. Versuch einer Bilanz. Inter Finitimos. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte, 7, 33–56.
11.Kwilecki, A. (1973a). Badania socjologiczne na pograniczu Polski i NRD. Sprawy Międzynarodowe, 7–8, 145–146.
12.Kwilecki, A. (1973b). Na pograniczu Polski i NRD. Nadodrze, 26–27, 314–315.
13.Kwilecki, A. (1973c). Some Notes on Research in the Border Areas of Poland and the GDR. Polish Sociological Bulletin, 1 (2), 119–120.
14.Newman, D., Paasi, A. (2013). Podziały i sąsiedztwa w ponowoczesnym świecie. Narracje granic w geografi politycznej. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 1, 12–34.
15.Opiłowska, E. (2014). Transnarodowość jako paradygmat badawczy w studiach nad pograniczem. Przyczynek do debaty. W: Z. Kurcz (red.), Polskie pogranicza w procesie przemian (t. 3, s. 23–36). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
16.Opiłowska, E. (2017). Od linii granicznych do krajobrazów przygraniczych. Konceptualizacje i badania granic i pograniczy. W: Z. Kurcz (red.), Polskie pogranicza w procesie przemian (t. 4, s. 25–47). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
17.Opiłowska, E., Kurcz, Z., Roose, J. (red.). (2017). Advances in European Borderlands Studies. Baden-Baden: Nomos.
18.Wastl-Walter, D. (red.). (2011). The Ashgate Research Companion to Border Studies. Farnham: Ashgate.
19.Znaniecki, F. (1930). Studium nad antagonizmem do obcych. Przegląd Socjologiczny, 1, 158–209.
20.Znaniecki, F. (1935). Socjologia walki o Pomorze. Toruń: Instytut Bałtycki.