Search

Result: Found records: 316 (record limit: 100, number of pages: 4).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Optimization of the Effort Preparation Process Among the Short Track Female Competitors in a Year Cycle
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
2. Analysis of Match Performance of Full-backs from Selected European Soccer Leagues
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
3. Distances Covered above and below the Anaerobic Threshold by Professional Football Players in Different Competitive Conditions
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
4. The determinants of knowledge transfer from universities to tourism companies – a conceptual model and research propositions
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
5. Zastosowanie metody mini-modeli opartej na hipersześcianie w procesie modelowania danych wielowymiarowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
6. Postrzeganie ryzyka wiązanego z zakupami online – analiza zmian w latach 2013–2015
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
7. Pielgrzymki pomorskie w średniowieczu. Stan i perspektywy badań
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
8. Odwiedziny w centrach handlowych – zmiany w strukturze celów i preferencji konsumenckich
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
9. Współzależność notyfikacji w zakresie nowego podejścia z krajów zachodniej i wschodniej Unii Europejskiej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
10. Zwinne podejście w zarządzaniu przedsiębiorstwem
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
11. Porządek gospodarczy w postkryzysowej rzeczywistości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
12. Wpływ zmiany referencyjnej stopy procentowej na wolumen obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
13. Średnia rynkowa stopa zwrotu indeksu wig jako narzędzie w modelu CAPM do predykcji zmian cen akcji notowanych na rynku regulowanym w latach 2009–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
14. Oczekiwania dolnośląskich podmiotów medycznych względem klastra turystyki medycznej w świetle badań empirycznych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
15. Kontrola osobista pracowników – wczorajsze orzeczenie w dzisiejszej rzeczywistości (uwagi w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1972 roku)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2015 (9) 2015 Go to
16. Gospodarka nieobserwowana w Polsce i na świecie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
17. Wpływ osłabienia finansów publicznych na gospodarkę na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
18. Marka South Coast Baltic jako inicjatywa promocji morskich portów jachtowych południowego wybrzeża Bałtyku
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
19. EUROPE 2020 PROJECT BONDS INITIATIVE PILOT PHASE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
20. Analiza zależności cen działek budowlanych od czasu dojazdu do centrum miasta na przykładzie aglomeracji szczecińskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Go to
21. Znaczenie targów w procesie przekazywania informacji– kontekst ery informacyjnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
22. Rozproszone znaczniki czasu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
23. MOTYWACJA PRACOWNIKÓW A SATYSFAKCJA KLIENTÓW. UJĘCIE EMPIRYCZNE Z PERSPEKTYWY DWÓCH SEKTORÓW GOSPODARCZYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
24. KONSUMENT MULTIKANAŁOWY – PRZYCZYNY I IMPLIKACJE ZJAWISKA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
25. ZARZĄDZANIE ZMĘCZENIEM PRACOWNIKÓW: METODY I NARZĘDZIA POMIARU ZMĘCZENIA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
26. W KWESTII ROZWOJU SEKTORA KREATYWNEGO I SPOSOBÓW JEGO FINANSOWANIA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Go to
27. Place zabaw na terenach parków zdrojowych jako wsparcie turystyki zdrowotnej
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
28. Odpowiedzialna oraz zrównoważona turystyka szansą na aktywizację osób niepełnosprawnych
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
29. Analiza wpływu wybranych nośników energii na koszty ogrzewania obiektu agroturystycznego oraz emisję szkodliwych substancji do atmosfery
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
30. What Does Post-Exercise Proteinuria Tell Us About Kidneys?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
31. Śmierć Boga, śmiech człowieka
(Analiza i Egzystencja)
31 (2015) 2015 Go to
32. Prognoza ilości notyfikacji dotyczących poważnych zagrożeń w systemie RAPEX wobec produktów pochodzących z Chin
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
33. Socially Responsible Business and Management of Contemporary Organization
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
34. Pomoc sektorowa a zakłócenie wolnej konkurencji na rynku
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
35. Odmienności kulturowe w międzynarodowych zespołach realizujących projekty informatyczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
36. Wykorzystanie robotów w opiece nad osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością a prawa podstawowe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
37. The rate of return of the primary offerings on the example of small firms listed on the NewConnect and companies on the WSE main maret
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
38. Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem podstawowych jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
39. Porozumienie cenowe jako instrument zwiększenia pewności inwestowania w polskim prawie podatkowym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Go to
40. The Development of Supply Chains in the Refrigerated Cargo Freight from Spain to Poland
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Go to
41. Wieloagentowy system wspomagania decyzji z zakresu e-finansów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
42. Przetwarzanie wiedzy nieustrukturalizowanej w obszarze e-bankingu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
43. Internet rzeczy – innowacyjne narzędzie dla firm
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
44. Integracja wiedzy w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji z zakresu e-finansów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
45. Cloud computing – szansa i ryzyko dla firmy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
46. Polityka bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich szczebla centralnego w Polsce
(Acta Politica Polonica)
1/2016 (35) 2016 Go to
47. Polityka zdrowotna w sektorze świadczeniodawców na szczeblu lokalnym
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Go to
48. Pozorny smutek sprawiedliwego w Księdze Mądrości
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
49. Marek Szulakiewicz, Poszukiwania metafizyczne, Wydawnictwo Naukowe Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 248
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
50. SZANSE I BARIERY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ PRZYGRANICZNYCH REGIONÓW POLSKI I UKRAINY Z PERSPEKTYWY WYBRANYCH INSTYTUCJI DIALOGU SPOŁECZNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
51. Obszary ryzyka postrzeganego przy transakcjach w środowisku wirtualnym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
52. The legislations and countries operating in the new approach to technical harmonization and standards as an aspect of consumer safety
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
53. Eksperymenty myślowe – współczesne kontrowersje
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
54. Time reservation system of customs clearance – Ebooking Truck
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Go to
55. The Biological Properties of Lactoferrin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Go to
56. Prawnoautorska ochrona programów komputerowych i baz danych w Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia na tle prawnoporównawczym
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
57. Wydatki inwestycyjne jako stymulanta wydatków bieżących w miastach na prawach powiatu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
58. Europejskie mechanizmy pomocy finansowej w warunkach niestabilności systemu finansowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
59. POSZUKIWANIE INFORMACJI W PROCESIE ZAKUPU USŁUG
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
60. TENDENCJE ROZWOJU POWIĄZAŃ PRZEDSIĘBIORSTW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
61. ZIELONA GOSPODARKA JAKO NARZĘDZIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
62. KWESTIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
63. KAZIMIERZA GÓRKI NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY, CZYLI RZECZ O TERMINOLOGII ROZWOJU TRWAŁEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
64. Biografia i materialność. O "Śladach nieobecności" Anny Marchewki
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Go to
65. Kampanie wyborcze polskiej Partii Zieloni w wyborach do Parlamentu Europejskiego
(Acta Politica Polonica)
1/2016 (35) 2016 Go to
66. Determinanty działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce – regresja logistyczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
67. Jednolity Plik Kontrolny - korzyści i koszty cyfryzacji w MSP
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
68. Czynniki determinujące przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
69. Obciążenie podatkiem u źródła usług niematerialnych nabywanych od podmiotów zagranicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
70. Ocena efektywności wydatkowania środków w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na wspieranie mikroprzedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
71. Renesans koncepcji budżetowania od zera
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
72. Importance of funding sources to the scale of activity of social enterprises
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
73. Zdolność do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych – identyfikacja znaczenia i możliwości pomiaru
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
74. Uwarunkowania postaw wobec pracy w gospodarce turystycznej w kontekście kreowania kapitału klienta
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
75. Między Rosją a Zachodem. Polityczno-społeczny wymiar relacji Mołdawii z Unią Europejską
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Go to
76. Identyfikacja możliwości podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania autonomicznego półpasywnego identyfikatora RFID
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
77. Aktywność marketingowa podmiotów turystyki medycznej Dolnego Śląska w świetle wyników badań jakościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
78. Analiza powiązań pomiędzy rynkami kapitałowymi wybranych krajów Grupy Wyszehradzkiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
79. Identyfikacja ryzyk w dokumentacji cen transferowych – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
80. Postrzeganie cech rynkowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie I nabywców nieruchomości – wyniki badań ankietowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
81. Działania z zakresu rewitalizacji służące edukacji ekologicznej na wybranym przykładzie
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Go to
82. „Konwencje” i „inwencje” – kultura popularna i media jako przestrzeń badań porównawczych
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Go to
83. Wpływ agencji ratingowych na stabilność rynków finansowych i gospodarki narodowej na przykładzie polskiej gospodarki narodowej w 2016 roku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
84. The primary entries in the Reportable Food Registry
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
85. Bezpieczeństwo danych osobowych a ryzyko korzystania z publicznej chmury obliczeniowej na przykładzie Microsoft Office 365
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
86. Zagrożenia typu Distributed Denial of Service jako przykład ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w internecie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
87. E-administracja w Polsce - jak daleko do osiągnięcia poziomu UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
88. Digitalizacja doświadczeń klienta (CX ) w instytucji finansowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
89. Kształtowanie jakości procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
90. Protection from Bankruptcy in the Acquisition Process
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
91. Struktura nakładów na B+R a innowacyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
92. Pamiętne uprowadzenie wojska z cieśni bukowińskiej… Stanisława Wincentego Jabłonowskiego – edycja krytyczna Pieśni czwartej poematu
(Meluzyna)
nr 2 (5) 2016 2016 Go to
93. Koncepcja budowy elektrowni okręgowej w Łodzi w pierwszej połowie XX wieku. Pomysły, uwarunkowania, próby realizacji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
94. Distance Covered Below and Above the Anaerobic Threshold by Elite German Goalkeepers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
95. Ekonomiczne i instytucjonalne metody przeciwdziałania korupcji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Go to
96. Wybrane zagadnienia identyfikacji, wyceny i kalkulacji kosztów produkcji biopaliw trzeciej generacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
97. Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
98. LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. SPECIMEN CAMINENSE
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2017 2017 Go to
99. Rola „Militarnej Turystyki Biznesowej” – na Przykładzie aktywności Nato Joint Force Training Center w Bydgoszczy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
100. Andrzej Kuczkowski, Cholin-Gollenberg-Góra Chełmska. Źródła archeologiczne do dziejów Góry Chełmskiej koło Koszalina, Koszalin 2013, ss. 235
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Go to
Page