Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.3-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3/2016
Między Rosją a Zachodem. Polityczno-społeczny wymiar relacji Mołdawii z Unią Europejską
(Between Russia and the West. A Socio-Political Dimension of the Relations between Moldova and the European Union)

Authors: Marcin Orzechowski
Uniwersytet Szczeciński

Dominika Noskowska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: Eastern Partnership European Neighbourhood Policy European Union Russian Federation Republic of Moldova international conflicts
Data publikacji całości:2016
Page range:13 (45-57)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The authors analyse the relations between Moldova and the European Union. They identify the causes of the difficulties while Eastern Partnership was being implemented in that state. A special part is played here by the Russian Federation that is defending its strategic interests in the areas of Eastern Europe, which is considered to be the Russian zone. The authors also present a thesis that the society of Moldova is divided as far as a possible integration with the EU is concerned, and a significant part of it prefer a pro-Russian option, which is supported by the establishment in the two countries. Thanks to that Russia finds it easier to back up the separatist tendencies in the area around the Dniester River (Transnistria, Transdniester, Trans-Dniestr, Transdniestria, or Pridnestrovie).
Download file

Article file

Bibliography

1.Andrijesz, W. (2015). Dietierminanty jewrointegracji Mołdowy poslie raspada Sowietskowo Sojuza. W: P. Bajor (red.), Dietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 10–12). Kraków: Księgarnia Akademicka.
2.Bąba, W. (2008). Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Europy Południowo-Wschodniej na przykładzie Republiki Mołdowy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 787, 163–182.
3.Berend, I.T. (1995). Alternative of Transformation: Choices and Determinants East-Central Europe in the 1990s. W: B. Crawford, A. Lijphart (red.), Market, States and Democracy (s. 130–135). Boulder: Westview Press.
4.Brzeziński, Z. (1997). Wielka Szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa: Wydawnictwo Politeja.
5.Bukataru, I. (2015). Jewolucja publicznowo uprawliennia w Riespublikie Mołdowa w kontekstie polityki jeropiejskoj integracji. W: P. Bajor (red.), Dietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 94–97). Kraków: Księgarnia Akademicka.
6.Całus, K. (2014). Naddniestrze wobec perspektywy aneksji przez Rosję. Analizy OSW, 14 maja. Pobrano z: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-05-14/naddniestrze-wobec-perspektywy-aneksji-przez-rosje.
7.Całus, K. (2015). Państwo zawłaszczone? Niepewne perspektywy modernizacji Mołdawii. Komentarze OSW, 22 kwietnia. Pobrano z: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-04-22/panstwo-zawlaszczone-niepewne-perspektywy-modernizacji-moldawii.
8.Całus, K. (2016a). Mołdawia: od pluralizmu oligarchicznego do hegemonii Plahotniuca. Komentarze OSW, 11 kwietnia. Pobrano z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2016-04-11/moldawia-od-pluralizmu-oligarchicznego-do-hegemonii-plahotniuca.
9.Całus, K. (2016b). Mołdawia: Sąd Konstytucyjny zmienia tryb wyboru prezydenta. Analizy OSW, 9 marca. Pobrano z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-03-09/moldawia-sad-konstytucyjny-zmienia-tryb-wyboru-prezydenta.
10.Całus, K. (2016c). Igor Dodon zwycięzcą wyborów prezydenckich w Mołdawii. Analizy OSW, 14 listopada. Pobrano z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-11-14/igor-dodon-zwyciezca-wyborow-prezydenckich-w-moldawii.
11.Czebotar, S., Sterkuł, N. (2015). Na pierieputie: Riespublika Mołdowa i jejo otnoszenija s JeEs i Rossijej. W: P. Bajor (red.), Dietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 21–23). Kraków: Księgarnia Akademicka.
12.Dominik, A., Kaczmarska, A., Ruszkowski, J. (1997). Rosja i jej byłe imperium: środowisko, surowce, gospodarka, transformacje. Katowice: Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza.
13.Gibas-Krzak, D. (2009). Konflikt o Naddniestrze: zagrożenie starego kontynentu. Kwartalnik Bellona, 2, 98–103.
14.Główny Urząd Geodezji i Kartografii (2013). Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych. Warszawa. Pobrano z: http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/urzedowy_wykaz_nazw_panstw_2013.pdf.
15.Gołembski, F., Szmyd, Z. (1998). Mołdowa a Rosja. Polityka Wschodnia, 1, 47–59.
16.Gorynczoj, J. (2015). Probliema politiczeskoj identicznosti w Riespublikie Mołdowa w kontekstie polityki jeropiejskoj integracji. W: P. Bajor (red.), Dietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 78–81). Kraków: Księgarnia Akademicka.
17.Jacko, M. (2015a). Opyt i dostyżenja Riespubliki Mołdowa w połuczeni statusa bezwizowo rieżima z Jewrosojuzom. W: P. Bajor (red.), Dietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 45–47). Kraków: Księgarnia Akademicka.
18.Jacko, M. (2015b). Razwytje socjalnych politik Riespubliki Mołdowa w kontiekstie jewropiejskoj integracji. W: P. Bajor (red.), Dietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 103–104). Kraków: Księgarnia Akademicka.
19.Kalicka-Mikołajczyk, A. (2013). Ramy prawne i zasady unijnej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa wobec partnerów wschodnich. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
20.Kapuśniak, T. (2009). Ewolucja polityki Federacji Rosyjskiej wobec Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. W: T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gołoś (red.), Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata (s. 186–202). Lublin: Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.
21.Karas, E. (2014). Dialog Riepublika Mołdowa – Jeropiejskij Sojuz po liberalizacji wizowego rieżima. Pobrano z: http://www.conventia.md/data/fi les/12_raport_ecaras.pdf.
22.Ministertwo Oborony Rossijskoj Fiedieraciji (2013). Wozniknowienie i razwitje wooryżennogo konflikta w Pridniestrowskom Regionie Riespubliki Mołdowa. Pobrano z: http://structure.mil.ru/mission/peacekeeping_operations/more.htm?id=10336232@cmsArticle
23.Moszniaga, W., Curkan, W., Bajor, P. (2015). Obszestwiennoje mnienie nasielienia Riespubliki Mołdowa o wnieszniej politikie strany. W: P. Bajor (red.), Dietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 147–148). Kraków: Księgarnia Akademicka.
24.Orzechowski, M. (2006). Struktura interesów politycznych Rosji w Naddniestrzu i w regionie. W: M. Celewicz, J. Kłoczowski, M. Pietraś (red.), Konflikt niskiej intensywności w Naddniestrzu (s. 121–125). Lublin: Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.
25.Orzechowski, M. (2011). Partnerstwo wschodnie jako element polityki promującej strategiczne interesy Polski w Unii Europejskiej. Wpływ polskiej prezydencji w Radzie UE na implementację założeń Partnerstwa Wschodniego. W: R. Bartłomiejski, D. Kowalewska, R. Podgórzańska (red.), Prezydencja jako wyzwanie dla Polski oraz szansa promocji jej interesów w Unii Europejskiej (s. 124–135). Szczecin: Hogben. Pobrano z: http://www.academia.edu/.
26.Orzechowski, M. (2013). Strategie polityczne Federacji Rosyjskiej wobec państw obszaru Europy Wschodniej w latach 1990–2005. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
27.Orzechowski, M., Listwoń, Ł.P. (2015). Konflikt mołdawsko-naddniestrzański. Lokalna „niska intensywność” czy rosyjska „strategia chaosu”. W: T. Ambroziak, A. Czwołek, S. Gajewski, M. Nowak-Paralusz (red.), Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim.Próba bilansu (s. 270–285). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
28.Partnership & Co-operation Agreement – PCA. Full text signed on 28 November 1994 by theEuropean Union and the Republic of Moldova (1994). Pobrano z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/august/tradoc_135737.pdf.
29.Political and legal foundations of EU – Moldova Relations (2007). Pobrano z: http://www.euneighbours.eu/library/content/political-and-legal-foundations-eu-moldova-relations.
30.Rodkiewicz, W., Wierzbowska-Miazga, A. (2011). Rosja naciska na zmianę władzy w Naddniestrzu. Analizy OSW, 9 listopada. Pobrano z: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-11-09/rosja-naciska-na-zmiane-wladzy-w-naddniestrzu.
31.Sadowski, R. (2013). Partnerstwo w czasach kryzysu. Wyzwania dla integracji europejskiej państw Europy Wschodniej. Punkt Widzenia OWS, 36. Pobrano z: https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_36_pl_partnerstwo_net.pdf.
32.Saka, W. (2015). Tiendienciji i probliemy konsolidacji demokratii w Riepublikie Mołdowa w kontiekstie jewrointegracjonnych prociessow. W: P. Bajor (red.), Dietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 55–57). Kraków: Księgarnia Akademicka.
33.Secrieru, S., Sobjàk, A. (2014). Trzy sprawdziany dla umowy stowarzyszeniowej między UE a Mołdawią. Biuletyn PISM, 83 (1195), 27 czerwca. Pobrano z: https://www.pism.pl/files/?id_plik=17708.
34.Sikora, M. (2009). Unia Europejska – Rosja. Dylematy mołdawskiej polityki. W: J. Knopek (red.), Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych (s. 273–285). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
35.Sikorska-Gaca, M. (2013). System partyjny Mołdawii w latach 1989–2009. Toruń: Wydawnictwo Tako.
36.Solak, M. (2006). Struktura etniczna Mołdawii i Naddniestrza jako uwarunkowanie bezpieczeństwa w regionie. W: M. Celewicz, J. Kłoczowski, M. Pietraś (red.), Konflikt niskiej intensywności w Naddniestrzu. (s. 51–69). Lublin: Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.
37.Solak, M. (2009). Mołdawia. Republika na trzy pęknięta. Historyczno-społeczny, militarny i geopolityczny wymiar „zamrożonego konfliktu” o Naddniestrze. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
38.Strachota, K. (2003). Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy uregulowania, konsekwencje. Prace OSW, 10 czerwca. Pobrano z: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2003-06-10/konflikty-zbrojne-na-obszarze-postradzieckim-stan-obecny-perspektywy.
39.Syły, W., Benkecz, M., Benkecz, D. (2015). Probliema sieparatizma Pridniestrowia i Gagauzji w otnoszeniach Riespubliki Mołdowa i Jewropiejskowo Sojuza. W: P. Bajor (red.), Dietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 32–34). Kraków: Księgarnia Akademicka.
40.Tichonow, S. (2014). Pridniestrowskij konflikt; kak wsio naczynałos, 5 marca. Pobrano z: http://expert.ru/2014/03/2/kak-nachalsya-pridnestrovskij-konflikt/.
41.Turko, T., Swietlicznyj, P. (2015). Politika jewropiejskoj intiegraciji w programach politiczeskich partii Riespubliki Mołdowa. W: P. Bajor (red.), ietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 118–121). Kraków: Księgarnia Akademicka.
42.Ulian, G., Bradu, M. (2015). Ekonomiczeskoje otnoszenija mieżdu Mołdawoj i Jewropiejskim Sojuzom. W: P. Bajor (red.), Dietierminanty i pierspiektiwy polityki jewropiejskoj integracji Riespubliki Mołdowa (s. 56–57). Kraków: Księgarnia Akademicka.
43.Wróbel, J. (2003). Unia Europejska a Mołdawia. Prace OSW, 15 marca. Pobrano z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2004-03-15/unia-europejska-a-moldawia.
44.Zdaniuk, B. (2016). Konsolidacja państwa w Republice Mołdawii. Warszawa: W ydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.