Search

Result: Found records: 34.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Studium przypadku jako metoda dydaktyczna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
2. STRUKTURALNE UWARUNKOWANIA MECHANIZMU TRANSMISJI IMPULSÓW POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ W LATACH 1984–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Go to
3. Śmierć grzesznika. Kilka uwag o Anatomii Martynusa Lutra i Relacyi a oraz suplice […] za predykantem Burchardym
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Go to
4. Korespondencja Lwa Sapiehy do Radziwiłłów (w latach 1586–1622). Przyczynek do postrzegania na Litwie Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy
(Meluzyna)
nr 2 (3) 2015 2015 Go to
5. Caloric Restriction Diet (CR diet) or Mediterranean Diet (MD) - Which is the Best Choice for Former Athletes?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
6. Wsparcie publiczne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w perspektywie finansowej 2007–2013
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
7. Obowiązki przedsiębiorstw wobec instytucji administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
8. Partie etniczne i mniejszości narodowych na przykładzie bułgarskiego Ruchu na Rzecz Praw i Wolności (DPS)
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
9. E-KONSUMENT W GRUPIE WIEKOWEJ 55+
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
10. Stopień urynkowienia obligacji komunalnych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
11. Jak czytać/pisać historię? Wobec sztuki,literatury i przeżycia
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Go to
12. Między Rosją a Zachodem. Polityczno-społeczny wymiar relacji Mołdawii z Unią Europejską
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Go to
13. Wsparcie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
14. Marka jako determinanta zakupu na rynku certyfikowanej żywności dla niemowląt i małych dzieci
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
15. Formy i zakres wsparcia sektora MSP w dostępie do rynku kapitałowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
16. Cardiac Rehabilitation in Heart Failure. Part II. Does Higher Intensity Means Better Outcome?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Go to
17. Model kompetencji kierownika projektu według najnowszych wytycznych IPMA Project ExecellenceBaseline 4.0
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
18. Analiza czynników rozwoju kariery sportowej na przykładzie zawodników wysokiej klasy
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
19. Krytycznie wobec postulatu zniesienia ubezwłasnowolnienia w kontekście harmonizacji polskiego prawa cywilnego z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Go to
20. Przetwarzanie danych osobowych a prawo do bycia zapomnianym i prawo do przenoszenia danych na gruncie RODO
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2018 (24) 2018 Go to
21. The performance of the SMEs in Poland during and after financial crisis and economic downturn – on the EU-28 background
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
22. Robo-advisors in asset management – the experience from Germany
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
23. Characteristics of a new variant of rabbit haemorrhagic disease virus – RHDV2
(Acta Biologica)
No. 26 2019 Go to
24. Zwrot nakładów z majątku wspólnego małżonków na nieruchomość stanowiącą majątek osobisty drugiego małżonka a ius retentionis – pytanie o celowość poszerzania katalogu wyjątków wymienionych w art. 461 § 2 k.c.
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Go to
25. Reimbursement of the expenditures from the joint property of the spouses on the real estate constituting personal property of one of them – is it possible to extend the exceptions to the retention right
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Go to
26. Analysis of Training Loads among Swimmers with Disabilities during Specific Preparation Period
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Go to
27. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 22 grudnia 2020 r., II SA/Go 337/20, dotycząca opłaty za usunięcie drzew i krzewów
(Studia Administracyjne)
1(13)|2021 2021 Go to
28. Wpływ internetu na sposób komunikowania polityków z elektoratem
(Acta Politica Polonica)
1/2022 (53) 2022 Go to
29. I Konsiliencyjna Konferencja Kosmiczna, Gdańsk, 26–28 listopada 2021 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2022 (38) 2022 Go to
30. Aktywność posłów IX kadencji Sejmu RP na TikToku – analiza zagadnienia
(Acta Politica Polonica)
1/2023 (55) 2023 Go to
31. Cyberbezpieczeństwo sektora bankowego i infrastruktury rynków finansowych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Go to
32. Ulga na dzieci – analiza konstrukcji prawnej oraz przegląd orzecznictwa sądowego
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2024 (47) 2024 Go to
33. Ogólnopolska konferencja naukowa „Cyfryzacja – informatyzacja – cyberbezpieczeństwo. Perspektywy, szanse i zagrożenia dla administracji publicznej”, Szczecin–Radom, 4 lipca 2023 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2024 (47) 2024 Go to
34. Sprawozdanie z IV Konkursu z Prawa Finansowego zorganizowanego przez Zespół Badawczy Prawa Finansowego oraz Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS, Szczecin, 16 stycznia 2023 roku
(Studia Administracyjne)
2(18)|2023 2023 Go to
Page