Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 125 2016
Stopień urynkowienia obligacji komunalnych w Polsce
(The degree of marketization of municipal bonds in Poland)

Authors: Dominika Kordela
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: capital market municipal bonds Catalyst market
Data publikacji całości:2016
Page range:12 (225-236)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Financing with the use of municipal bonds is gaining in importance, especially regard­ing implementation investment projects financed from European Union funds. Local government units have the choice of emissions on the market organized and unorganized market. The aim of the article is to examine the degree of marketization of municipal bonds in Poland in the years 2009-2015 by comparing the emissions markets, liquidity analysis and evaluation of the structure of investors. The results indicate a low level of marketization of municipal bonds in Poland, low illiquidity and the dominance of banks among the bondholders.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamiak, J., Kołosowka, B., Voss, G. (2012). Obligacje komunalne na rynku Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 3 (46). Lublin: Wy¬dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
2.Biuletyn statystyczny Catalyst- raport roczny za lata 2009-2015. Pobrane z: www.gpw-catalyst.pl, dostęp 20.06.2016.
3.Brzozowska, K. (2015). Rynek obligacji komunalnych Catalyst - stan i oczekiwania.
4.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 881. Ekonomiczne Problemy Usług, 118. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Filipiak, B. (2015). Instrumenty rynku kapitałowego w finansowaniu jednostek samo-rządu terytorialnego. W: L. Pastrzałek, H. Kociemska (red.), Finanse samorządu terytorialnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
6.Kamiński, A. (2012). Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego.
7.Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
8.Kozuń-Cieślak, G. (2008). Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samo-rządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Markowski, K. (2002). Rozwój rynku obligacji komunalnych w Polsce. W: K. Ciejpa--Znamirowski (red.), Problemy zarządzania na rynku kapitałowym. Studia i mate-riały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
10.Mazurek-Chwiejczak, M. (2011). Rynek obligacji komunalnych w Polsce. W: J. Szołno--Koguc, A. Pomorska (red), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery re-dukcji deficytu i długu publicznego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
11.Mosionek-Schweda, M., Panfil, P. (2014). Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie¬go, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
12.Podsumowanie IV kwartału i roku na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce (za lta 2009-2015). Fitch Polska, Rating & rynek.
13.Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. (2014). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
14.Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r. (2015). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
15.Sobolewski, P., Tymoczko, D. (red.). (2010). Rozwój systemu.finansowego w Polsce w 2009 r.
16.Warszawa: Narodowy Bank Polski.
17.Sobolewski, P., Tymoczko, D. (red.). (2011). Rozwój systemu.finansowego w Polsce w 201 Or.
18.Sobolewski, P., Tymoczko, D. (red.). (2012). Rozwój systemu.finansowego w Polsce w 2011 r.
19.Sobolewski, P., Tymoczko, D. (red.). (2013). Rozwój systemu.finansowego w Polsce w 2012 r.
20.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. DzU 1990, nr 16, poz. 95. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. DzU 1995, nr 83, poz. 420.
21.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. DzU 2005, nr 183, poz. 1538, ze zm.
22.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU 2009, nr 157, poz. 1240, zezm.