Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 116 2015
Wsparcie publiczne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w perspektywie finansowej 2007–2013
(Public support for Polish smes within the eu financial perspective 2007–2013)

Authors: Dominika Kordela
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: corporate finance; micro small and medium enterprises; public support
Data publikacji całości:2015
Page range:12 (396-407)

Abstract

The need to support the SME sector is indicated  both by scientists and the companies themselves, as well as the European Union.  The support policy of EU offers the many forms of assistance essential for this group of entitles. The great significance for SME  has financial support, that is reaction of state institutions for the market failure in access to finance. The aim of this article is to analyze the structure and forms of public support for micro, small and medium-sized enterprises in 2007-2013 in Poland. Moreover the author on the basis of  analysis attempts to summarize the types and values of support granted to micro , small and medium-sized enterprises.
Download file

Article file

Bibliography

1.Fan Q., Importance of SMEs and the Role of Public Support in Promoting SME Development, presentation from World Bank Workshop, St. Petersburg, Russia, September 1–16 2003.
2.Gancarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
3.Identyfikacja skali zapotrzebowania na instrumenty finansowania zwrotnego w sektorze MŚP, PKPP Lewiatan, 2011.
4.Creating top-Class Business Support Services SEC 2001, 1937, Komisja Europejska, Com-mission Staff Working Paper.
5.Kordela D., Wybrane instrumenty publicznego wsparcia polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a implementacja small business act, w: Uwarunkowania rynkowe roz-woju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 2014, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 799, Ekonomiczne Problemy Usług nr 111, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
6.Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość, red. F. Misiąg, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
7.Raport o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) lata 2008–2013, www.uokik.gov.pl
8.z 10.11.2014 r.
9.Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom lata 2007–2013, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), www.uokik.gov.pl z 10.11.2014 r.
10.Rosa A., Wykorzystanie środków z pomocy publicznej przez MSP, w: Uwarunkowania rynko-we rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 2012, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 695, Ekonomiczne Problemy Usług nr 80, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
11.Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2011.