Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 116 2015

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Koncepcja zarządzania internacjonalizacją małych i średnich przedsiębiorstw


(The concept of small and medium size enterprise internationalization management)
10 (13-22) Katarzyna Blanke-Ławniczak More
2.

Promocja poprawy efektywności energetycznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw


(The promotion of energy efficiency improvement in sme sector)
9 (23-31) Grażyna Borys More
3.

Wsparcie internacjonalizacji – programy stymulowania umiędzynarodowienia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw


(Support internationalisation – programs to stimulate the internationalization micro, small and medium enterprises)
12 (32-43) Magdalena Brojakowska-Trząska More
4.

Etyka w kształtowaniu długofalowej koncepcji biznesowej przedsiębiorstwa


(Ethics in the forming of the long-term business concept enterprises)
9 (44-52) Irena Dudzik-Lewicka More
5.

Wpływ strategii zarządzania jakością na ocenę efektywności procesów transportowych małych i średnich przedsiębiorstw


(Influence of quality management strategy for evaluation of transport processes efficiency in small and medium enterprises)
9 (53-61) Józef Frąś, Adam Koliński, Ryszard Świekatowski More
6.

Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S z perspektywy małego przedsiębiorstwa


(Advantages and disadvantages of american S corporations from the small business per-spective)
11 (62-72) Małgorzata Magdalena Hybka More
7.

Internationalisierungsstrategien Polnischer Unternehmen


(Internationalization strategies of Polish Companies)
13 (73-85) Lilianna Jodkowska More
8.

Wiek przedsiębiorstwa jako mikroekonomiczna determinanta struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach


(Age of the enterprise as a capital structure determinant in the micro, small and medium-sized enterprises)
12 (86-97) Teresa Łuczka More
9.

Wpływ otoczenia instytucjonalnego na małe i średnie przedsiębiorstwa w regionach


(Impect of institutional environment on development of smes in regions)
11 (98-108) Karolina Olejniczak More
10.

Jak utworzyć firmę i przetrwać na rynku?


(How to create a business and survive on the market?)
11 (109-119) Wojciech Pokora More
11.

Rola i znaczenie organizacji wspierania biznesu w transgranicznym współdziałaniu gospodarczym MSP


(Role and importance of organization business support in cross border economic cooperation of smes)
10 (120-129) Agnieszka Połomska-Jasienowska More
12.

Determinanty w strategii funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w procesie sukcesji


(Determinants of the unctioning and development strategy of small and medium enter-prises in the succession process)
9 (130-138) Dariusz Ratajczak More
13.

Srebrna gospodarka szansą rozwoju MSP


(Silver economy)
10 (139-148) Małgorzata Rembiasz More
14.

Przedsiębiorczość internetowa w blogosferze


(Internet entrepreneurship in blogosphere)
11 (149-159) Aleksandra Roslan-Karaś, Julita E. Wasilczuk More
15.

System edukacji jako czynnik determinujący powstawanie podmiotów gospodarczych sektora MSP


(System of education as the determinant of establish an enterprise of the Small and Medium-Sized Business Sector)
9 (160-168) Monika Sadowska More
16.

Wybrane problemy przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce


(Selected problems of women’s entrepreneurship in greater Poland)
11 (169-179) Paulina Siemieniak More
17.

O mniej lub bardziej słodkim cukrze, czyli kilka uwag o odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych i przedsiębiorstw społecznych


(Few comments on social responsibility of family business and social enterprises – more or less sweet sugar?)
11 (180-190) Marzena Starnawska, Magdalena Popowska More
18.

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej jako jednostki mikro


(Nonprofit organizations as micro entities)
10 (191-200) Kazimiera Winiarska More
19.

Wybrane czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce


(Selected factors of success of smes in Poland)
13 (201-213) Henryk Wnorowski More
20.

Czynniki determinujące wartość produkcji roślinnej gospodarstw rolnych w regionie Pomorza środkowego


(Factors determining plant production value of middle Pomerania farms)
10 (214-223) Danuta Zawadzka, Agnieszka Strzelecka More
21.

Obraz przedsiębiorczości w Polsce w badaniach GEM


(Entrepreneurship in Poland accoridng to GEM reports)
9 (224-232) Krzysztof Zięba More
22.

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich


(Entrepreneurship in rural areas)
12 (233-244) Agnieszka Żołądkiewicz More
23.

Ryzyko w mikro i małych przedsiębiorstwach – między szansą a zagrożeniem


(The risk of micro and small enterprises: between chance and of loss)
9 (245-253) Aurelia Bielawska More
24.

Insurance for small and medium business in Russia

8 (254-261) Nadezda Kirillova More
25.

Ryzyko w opinii mikroprzedsiębiorców – szansa czy zagrożenie?


(Risk in opinion of microentrepreneurs – chance or threat?)
7 (262-268) Hanna Soroka-Potrzebna More
26.

Rola działu windykacji w procesie wspomagania zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwie


(The role of the collection department in supporting the commercial credit risk management in an enterprise)
14 (269-282) Dorota Strubel More
27.

Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w rynku zamówień publicznych w świetle badań empirycznych


(Innovative small and mediumsized enterprises engaged in public procurement market in the light of empirical studies)
9 (283-291) Arkadiusz Borowiec More
28.

Innowacyjny model współpracy uczelnia wyższa–biznes szansą na wzmocnienie kontaktów przedsiębiorców z sektorem nauki

8 (292-299) Irena Dudzik-Lewicka More
29.

Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie


(Management of innovations in enterprises)
13 (300-312) Józef Frąś, Marek Siwkowski, Marek Matulewski More
30.

Zarządzanie innowacjami w małych i dużych przedsiębiorstwach (analiza porównawcza)


(Innovation management in small and big enterprises (the comparative analysis))
10 (313-322) Katarzyna Kozioł-Nadolna More
31.

Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw regionu śląskiego


(Innovative potential small and medium-sized enterprises of silesia region)
9 (323-331) Aneta Madyda More
32.

Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna sektora MSP w województwie zachodniopomorskim


(Sales coverage and innovative activity of smes in Western Pomerania)
10 (332-341) Arkadiusz Świadek, Barbara Czerniachowicz More
33.

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw rodzinnych w świetle dotychczasowych badań oraz wybranych studiów przypadku


(The innovativeness of polish family businesses – the review of the existing research and selected case studies analysis)
11 (342-352) Alicja Winnicka-Popczyk More
34.

Fundusz Kapitału Zalążkowego w finansowaniu innowacyjnych przedsięwzięć


(Seed capital fund in financing of innovative ventures)
10 (353-362) Barbara Bartkowiak More
35.

Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce – badania empiryczne


(Chosen determinants of capital structure in micro, small and medium-sized enterprises – evidence from Poland)
12 (363-374) Anna Bera, Katarzyna Prędkiewicz More
36.

Zróżnicowanie kondycji finansowej gospodarstw mlecznych


(Differentiation of economic situation of dairy farms)
9 (375-383) Piotr Bórawski, Aneta Bełdycka-Bórawska More
37.

Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP


(Recommended values of leverage ratios for small and medium enterprises)
12 (384-395) Piotr Figura More
38.

Wsparcie publiczne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w perspektywie finansowej 2007–2013


(Public support for Polish smes within the eu financial perspective 2007–2013)
12 (396-407) Dominika Kordela More
39.

Perspektywy rozwoju usług faktoringowych dla sektora MSP w Polsce


(Future development of factoring for smes in Poland)
12 (408-419) Katarzyna Kreczmańska-Gigol More
40.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce przez fundusze europejskie


(Supporting the development of social economy enterprises in Poland by the european funds)
13 (420-432) Paweł Mikołajczak, Waldemar Czternasty More
41.

Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce


(External sources of financing small and medium enterprises in Poland)
9 (433-441) Maria Sierpińska, Małgorzata Gajda-Kantorowska More
42.

Leasing jako źródło finansowania rozwoju mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych


(Leasing as a source of development financing of micro, small and medium businesses)
9 (442-450) Agata Sierpińska-Sawicz, Elżbieta Królikowska More
43.

Jakość portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie wybranych banków spółdzielczych


(The quality of credit portfolios of family-owned companies on the basis of selected coop-eratives banks)
10 (451-460) Artur Stefański More
44.

Struktura źródeł finansowania w zależności od celu finansowania w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych


(Structure of funding sources depending on financing aim in small and medium enterprises in the light of empirical studies)
14 (461-474) Robert Wolański More
45.

The rate of return of the primary offerings on the example of small firms listed on the NewConnect and companies on the WSE main maret

11 (475-485) Marcin Jan Flotyński More
46.

Modele finansowania rozwoju a przepływy pieniężne (z uwzględnieniem spółek notowanych na rynku NewConnect)


(Models of financing development and cash flow including the companies listed on the NewConnect)
10 (486-495) Gabriela Łukasik, Bartosz Orliński More
47.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako potencjalne źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw


(Warsaw Stock Exchange as a potential financial source for the sme sector)
12 (496-507) Joanna Małecka More
48.

Dywidendy regularne i dywidendy specjalne w małych i średnich spółkach kapitałowych


(Regular and specially designated dividends in small and medium sized companies)
11 (508-518) Sławomir Zarębski More
49.

Implementacja systemu informacyjnego klasy ERP w mikro i małym przedsiębiorstwie (studium przypadku)


(Implementation of an ERP-class information system in micro and small enterprises (case study))
9 (519-527) Magdalena Baliś More
50.

Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro


(Financial reporting of micro entities)
10 (528-537) Ksenia Czubakowska More
51.

System wczesnego ostrzegania w zarządzaniu sytuacją kryzysową w małym i średnim przedsiębiorstwie


(Early warning systems for crisis management in smes)
10 (538-547) Anna Dębicka More
52.

Użyteczność systemów klasy Business Process Management (BPMS) dla firm sektora MSP


(The application of Business Process Management systems in small and medium sized businesses)
12 (548-559) Marian Krupa More
53.

Zarządzanie promocją przedsiębiorstwa w internecie przy użyciu portalu Pinterest


(Promotion management of an enterprise using the internet portal Pinterest)
7 (560-566) Jakub Pawlak More
54.

Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach przemysłowych Polski wschodniej


(Sources, of information for innovation activity in micro and small industrial enterprises in eastern Poland)
8 (567-574) Katarzyna Szopik-Depczyńska More
55.

Usługi biegłego rewidenta dla MSP – wartością dla przedsiębiorcy


(An expert auditor’s services – a value for an entrepreneur)
11 (575-585) Jolanta Wiśniewska More
56.

Obowiązki przedsiębiorstw wobec instytucji administracji publicznej


(Responsibilities of enterprises on public administration institutions)
15 (586-600) Dominika Zielińska More
57.

Zjawisko luki podatkowej w kształtowaniu warunków funkcjonowania przedsiębiorstw


(The influence of tax compliance gap on the economic activity)
11 (601-611) Adam Adamczyk More
58.

Relacje zadłużenia w kredytach i pożyczkach oraz opodatkowania do przychodów ze sprzedaży w podmiotach sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce


(Relations of credit and loan debt and taxation to revenues from sales in small and medium enterprises in Poland)
11 (612-622) Agnieszka Huterska, Robert Huterski, Ewa Zdunek-Rosa More
59.

Amortyzacja podatkowa jako instrument wspierania inwestycji małych przedsiębiorstw w Polsce


(Tax depreciation as an instrument to support investment by small business in Poland)
10 (623-632) Jolanta Iwin-Garzyńska More
60.

Problem oszustw podatkowych na przykładzie podatku VAT


(Fraud tax problem on the example of VAT tax)
9 (633-641) Dariusz Pauch More
61.

Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw przez system podatkowy


(Support of micro and small firms by the tax system)
10 (642-651) Paweł Przepióra More