Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 116 2015
Wsparcie internacjonalizacji – programy stymulowania umiędzynarodowienia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
(Support internationalisation – programs to stimulate the internationalization micro, small and medium enterprises)

Authors: Magdalena Brojakowska-Trząska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: internationalization; micro small and medium-sized enterprises; Regional Operational Programmes
Data publikacji całości:2015
Page range:12 (32-43)

Abstract

The active presence of micro, small and medium-sized enterprises in foreign markets can provide to their international competitiveness. To identify the factors determining the degree of internationalization can provide guidance for economic policy in the field of export business support measures for SMEs. The article presents selected programs support micro, small and medium-sized enterprises in the field of internationalization. The paper presents the basic determinants (mainly barrier) internationalization of the group SME sector.
Download file

Article file

Bibliography

1.Biznes Międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, red. M.K. Nowakowski, SGH w Warszawie, Warszawa 2005.
2.Brojakowska-Trząska M. (zmiana nazwiska z M. Kosowska), Wpływ procesu internacjonali-zacji na strategie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
3.Europe 2020, Communication on an Integrated Industrial Policy, nr 614, Komisja Europejska 2010.
4.Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
5.Morawczyński R., Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie ma-łopolskim, Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV, www.statsoft.pl/czytelnia.html (2.01.2015).
6.Nowiński W., Nowara W., Stopień i uwarunkowania internacjonalizacji polskich małych
7.i średnich przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 2011, nr 3.
8.Pietrasieński P., Aktywizowanie internacjonalizacji europejskich małych i średnich przedsię-biorstw na przykładzie wybranych polskich programów wsparcia, „Marketing i Rynek” 2013, nr 8.
9.Remiasz M., Bariery internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, w: Uwarunkowa-nia rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2007, red. A. Bielawska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
10.Zou S., Stan S., The determinants of export performance: a review of the empirical literature between 1987 and 1997, „International Marketing Review” 1998, vol. 15.