Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 116 2015
Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw regionu śląskiego
(Innovative potential small and medium-sized enterprises of silesia region)

Authors: Aneta Madyda
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Keywords: potential innovativeness enterprise SME sector
Year of publication:2015
Page range:9 (323-331)

Abstract

Innovation is regarded as a key factor leading to the development of the enterprise market enrichment with new products and services of high quality and organizational transformations within the company and its environment. Purpose of the study is to characterize the innovation potential of the SME sector in the Silesian region. The study presents the results of research on the condition of the SME sector conducted by the Confederation of Leviathan in 2013 and attempts to analyze the innovation potential of the SME sector in Silesia on the background of the country.  
Download file

Article file

Bibliography

1.Duda J., Czynniki rozwoju polskiego i małopolskiego sektora MŚP w zmieniającym się oto-czeniu, w: Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, red.
2.J. Pyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania Oddział w Katowicach, Ka-towice 2010.
3.Dudzik-Lewicka I., Madyda A., Kryzys a preferencje małych i średnich przedsiębiorstw
4.w zakresie źródeł finansowania działalności gospodarczej regionu bielsko-bialskiego, w: Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw-wybrane zagadnienia, red. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011.
5.Filipiak J., Unia potrzebuje innowacyjności małych firm, „Rzeczpospolita” 14.12.2007.
6.Howaniec H., Waszkielewicz W., Innowacyjność a wsparcie klastrów na przykładzie woje-wództwa śląskiego, w: Zarządzanie XXI wieku, Nowe koncepcje zarządzania, t. III, red.
7.H. Dźwigoł, J. Kurowska-Pysz, D. Owsiak, Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012,.
8.Janasz K., Źródła i modele finansowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 10.
9.Model Wdrożeniowy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020, Projekt systemowy „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego (III edycja), Katowice 2014, http://ris.slaskie.pl/.
10.Lewiatan przedstawił wyniki monitoringu MŚP, ABC a Wolters Kluwer business, http:// twoja-firma.abc.com.pl.
11.Okręglicka M., Działalność inwestycyjna mikroprzedsiębiorstw w Polsce-wybrane aspekty, w: Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw-wybrane zagadnienia, red. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011.
12.Podstawowe dane o regionie, GUS, US w Katowicach, http://katowice.stat.gov.pl/.
13.Polowczyk J., Przedsiębiorczość strategiczna, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 6.
14.Przedsiębiorcy w województwie śląskim, raport na temat wkładu przedsiębiorców w rozwój województwa śląskiego, http://www.przedsiebiorcytworza.pl/.
15.Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020, Katowice 2012, http://ris.slaskie.pl/dokumenty regionalne/.
16.Słabe i mocne strony sektora MŚP w Polsce, Szanse i zagrożenia rozwojowe, http:// konfede-racjalewiatan.pl.
17.Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
18.Strzelecki J., Śląskie: bogactwo innowacji, Portal Innowacji, www.pi.gov.pl/.