Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 116 2015
Usługi biegłego rewidenta dla MSP – wartością dla przedsiębiorcy
(An expert auditor’s services – a value for an entrepreneur)

Authors: Jolanta Wiśniewska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Keywords: expert auditors’ services small and medium enterprises accounting
Data publikacji całości:2015
Page range:11 (575-585)

Abstract

This article presents the services of an expert auditor directed at small and medium enterprises. These services will have a significant impact on the improvement of accounting quality and financial audits and at the same time will reduce entrepreneurship risk and will meet entrepreneurs’ expectations. Owing to legal regulations services connected with auditing and other attestation services are of a finite nature. However, the remaining types of services are not finite and their direction and scope depend on expert auditors and market demand. Utilising an expert auditor’s services to perform certain tasks will allow for implementing the experience and knowledge of the highest quality and at the same time will limit the costs entirely to the performed service, which will contribute to improving the quality and value of an enterprise.
Download file

Article file

Bibliography

1.Audit and Attest Services, www.aicpa.org/ INTERESTAREAS/FRC/ AUDITATTEST/Pages/AuditAttestServices.aspx (2.04.2013).
2.Czubakowska K., Metodologia rachunkowości, w: Rachunkowość według prawa bilansowego, red. K. Czubakowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
3.Dadacz J., Kierunki zmian przepisów o rachunkowości, „Rachunkowość” 2014, nr 1.
4.Dadacz J., Uproszczenie rachunkowości jednostek „mikro”, „Rachunkowość” nr 9.
5.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r., (Dz.Urz.UE 182).
6.Kiziukiewicz T., Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
7.Micherda B., Podstawy Rachunkowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
8.Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002.
9.Podstawy rachunkowości, red. S. Sojak, J. Stankiewicz, TNOiK, Toruń 2008.
10.Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, red. A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2013, www.parp.gov.pl/files/74/81/ 626/18670.pdf (2014.11.02).
11.Schermerhorn J.R. Jr., Zarządzanie Kluczowe koncepcje, Polskie Wyd. Ekonomiczne, War-szawa 2008.
12.Supernat J., Funkcje zarządzania, w: A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
13.Suszyński C., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2004.
14.Ślebzak M., Ślebzak K., Spodziewane zmiany ustawy o rachunkowości a obligatoryjne badania sprawozdań finansowych. Artykuł dyskusyjny, „Rachunkowość” 2014, nr 8.
15.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.10.220.1447
16.z późn. zm.).
17.Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach upraw-nionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (DzU 2009, nr 77, poz. 649, z późn. zm.).
18.Wiśniewska J., Klasyfikacja usług wykonywanych przez biegłych rewidentów, „Copernican Journal of Finance & Accounting” 2013, vol. 2, nr 2.