Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 116 2015
Rola działu windykacji w procesie wspomagania zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwie
(The role of the collection department in supporting the commercial credit risk management in an enterprise)

Authors: Dorota Strubel
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Keywords: credit risk management verification of the contactor monitoring of receivables
Year of publication:2015
Page range:14 (269-282)

Abstract

The main purpose of this article is to show the role of the Collection Department in supportingthe credit risk management in an  enterprise. Risk management policies may vary depending on a  company, however there is a range of activities that can limit the risk. The author of the article has described the phases of the  management process and the activities that support it such as: the  need for verification of  the financial reliability of the current and future contractor, proper trade contract concluding, the application of collateral, rapid response in the event of non-payment. The importance of  using the age structure of the receivables has been indicated in the aspect of their monitoring  as well as  the system of delivery block for goods  in terms of  controlling credit risk.The results of the  research, conducted by the author in 2010, on the factors influencing the effectiveness of debt collection have been used in the article.  
Download file

Article file

Bibliography

1.Baker H.K., Powell G.E., Understanding Financial Management, Blackwell Publishing 2005.
2.Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.
3.Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M. Sierpińska, Wizja Press & IT, War-szawa 2006.
4.Folga J., Cała prawda o DSO, „CFO Magazyn Finansistów” 2006, nr 5.
5.Folga J., Jak ustalić właściwy termin płatności dla odbiorców, „Biuletyn Rachunkowości
6.i Finansów” 2007, nr 9.
7.Folga J., Stępień P., Ryzyko kredytowe w przedsiębiorstwie komercyjnym – uwarunkowania windykacji, w: Windykacja należności ujęcie interdyscyplinarne, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2011.
8.Heropolitańska I., Prawne zabezpieczenie wierzytelności, w: Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010.
9.Kozłowski J., Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Turystyki i Hote-larstwa, Bydgoszcz 2003.
10.Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu, Poznań 2000.
11.Lamenta L., Tobolska D., Jak sprawdzić wiarygodność kontrahentów, Con Lex, Gdynia 1992.
12.Ritchie B., Marshall D., Business Risk Management, London 1993.
13.Rytko P., Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2009.
14.Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
15.Stobiecka E., Przedsiębiorca może odzyskać dług, „Dziennik Gazeta Prawna” 28.10.2014, nr 209.
16.Stroiński E., Ubezpieczenie gospodarcze jako czynnik bezpiecznego kierowania gospodar-stwem rolnym, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1989.
17.Strubel D., Czynniki determinujące skuteczność działań windykacyjnych, wyniki badań ankie-towych przeprowadzonych w ramach badania naukowego pod kierunkiem K. Krecz-mańskiej-Gigol w SGH w Warszawie w 2010 r.