Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 116 2015
Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
(External sources of financing small and medium enterprises in Poland)

Authors: Maria Sierpińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Małgorzata Gajda-Kantorowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: small companies credits leasing factoring
Data publikacji całości:2015
Page range:9 (433-441)

Abstract

The article presents the scope of use of various forms of financing for small and medium-sized businesses. Only one fifth of companies uses retained earnings to finance development. In over 40 % companies expansion is financed from overdraft, while in every third business from bank loans in a credit account. Small businesses face many barriers such as lack of collateral, high costs and the high risk of bankruptcy when they want to use bank credit. This speeds up financing investments with leasing and operating activities through factoring. In 2013, the percentage of firms using leasing and factoring in Poland and in the European Union was similar and amounted to over 38%. Companies in Poland benefited from subsidized bank loans to the same extent as in the EU.
Download file

Article file

Bibliography

1.Korczyn A., Leasing na nowych zasadach, Wyd. Sigma, Skierniewice 2011.
2.Leśniewski M.A., Kultura organizacyjna Małych i Średnich Przedsiębiorstw narzędziem rozwoju regionalnego i lokalnego, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2015,
3.nr 1.
4.Prędkiewicz K., Prędkiewicz P., Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych
5.i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65, Szczecin 2014.
6.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107
7.i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_pl.pdf.
8.Tomaszkiewicz B., Kapiszewski J., Mała firma , duży kłopot z kredytem, „Dziennik Gazeta Prawna” 9.10.2014, nr 196.