Search

Result: Found records: 560 (record limit: 100, number of pages: 6).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Czy można ukryć się przed kulturą medialną?
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Go to
2. Defence Efficacy in Practice and Competition. A Case Study in Women’s Volleyball
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
3. Comparison of Motor Abilities of Young Children in Poland in the Years 1996 and 2006
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Go to
4. Physical Activity and Lifestyle of the Elderly
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
5. Wpływ segmentacji rynku na koncepcję produktu agroturystycznego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
6. Pielgrzymki pomorskie w średniowieczu. Stan i perspektywy badań
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
7. The Collection of Betterment Levies in Relation to the Division of Real Estate in the Rural Commune of Zielona Góra
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
8. The Tourist Attractiveness of Rural Spas on The Example of Przerzeczyn-Zdrój and Długopole-Zdrój
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
9. The Curative Function of the Village – Infrastructure, Environmental Resources, Curative Materials
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
10. Kreatywność i talent w koncepcji kapitału ludzkiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Go to
11. Zasady zarządzania jakością w aspekcie działań innowacyjnych w organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Go to
12. Zachowania polskich i angielskich konsumentów na rynku herbaty
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
13. Rodzaje i wpływ działań marketingowych kreujących lojalność klientów firmy telekomunikacyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
14. Kreowanie sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego – perspektywa studenta i nauczyciela
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
15. Edukacja ekonomiczna społeczeństwa a edukacja przedsiębiorczości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
16. Metoda eksperymentu ekonomicznego w teorii stabilnych alokacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
17. Rozwój systemu zarządzania innowacjami determinantą wzrostu konkurencyjności regionu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
18. Polskie parki narodowe – ujęcie instytucjonalne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
19. Wpływ euroregionalizacji na dezagraryzację wsi i rolnictwa
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
20. Potencjał i efektywność czynników produkcji gospodarstw rolniczych - Polska w odniesieniu do Unii Europejskiej w świetle danych FADN
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
21. Szanse polskiego rolnictwa na inteligentną specjalizację (Smart Specialisation) - na przykładzie polskiej, rolniczej granicy wschodniej
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
22. Projekt zintegrowanego produktu turystycznego „Szlak zdrowia i urody – spotkanie z naturą” w świetle geograficznych uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
23. Motives for Commencing Studies and Expectations Concerning Professional Competence in Students who Practice, Used to Practice or Have Never Practiced Sports
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
24. The economic situation of the hotel sector in Poland in 2003–2012
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Go to
25. Physical Activity as Prevention of Chronic Illnesses in Seniors
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
26. Dysproporcje w korzystaniu z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE-27
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
27. Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
28. Użyteczność systemów klasy Business Process Management (BPMS) dla firm sektora MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
29. Innowacyjny most edukacyjny nauczania logistyki w szkołach ponadgimnazjalnych – projekt platformy e-learningowej EduBridge
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
30. Zmiana formy prawnej szpitali z sp zoz na spółki prawa handlowego-oczekiwania i implikacje na przykładzie województwa dolnośląskiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
31. Sustainability in the logistics chain of the foreign trade at the example of argentina’s beef exports
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
32. LEVEL OF KNOWLEDGE AND ANSWERS GIVEN IN A SURVEY RESEARCH. EXAMPLE OF INSURANCE PREFERENCES SURVEY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
33. NOWE SPOSOBY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W HANDLU DETALICZNYM ŻYWNOŚCIĄ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
34. SKUTKI KRYZYSU 2008–2009 DLA RYNKU PRACY W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
35. Integrated Dynamometric, Kinematic and Electromyographic Characterisation of a Swimming Track Start Block Phase – A Pilot Study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Go to
36. The Fan Lifestyle on the Example of Soccer Fans
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Go to
37. Rola systemów klasy CRM w zakresie kształtowania dynamicznego wzrostu wartości firmy sektora MSP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
38. Działanie rzecznika konsumentów na przykładzie miasta powiatowego w województwie pomorskim
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
39. Zmiany w regulacji odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej dotyczące sprzedaży między profesjonalistami
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Go to
40. Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
41. Zum Bedürfnis der Analyse der (Un)Höflichkeit im akademischen Bereich - Neue Forschungsperspektiven
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
42. UWARUNKOWANIA DECYZJI PODEJMOWANYCH PRZEZ NABYWCÓW USŁUG EDUKACYJNYCH W POLSCE NA TLE TENDENCJI MIĘDZYNARODOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
43. PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU ZAGROŻENIEM DLA ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
44. WYBRANE ASPEKTY DROBNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
45. Głód autentyzmu
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Go to
46. FUZJA MIASTA I POWIATU – PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
47. Evaluation of the organizational environment in an educative technological institution
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
48. Königsberger Zuversicht: Über die jüdische Lyrikerin Gertrud Marx (1851–1916)
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
49. Klaus Störtebeker als pommerscher Sagenstoff
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
50. AHP jako metoda ekonomii eksperymentalnej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
51. Differentation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seed orchard in Gidyle on basin of morphological needles trains
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
52. Raz tylko... Polenlieder
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
53. Ewolucja zrównoważonej karty wyników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
54. Überlegungen zu Konzept, Struktur und Inhalt eines Ungarndeutschen Dialektbuchs
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
55. Znaczenie personelu hotelu w budowaniu relacji z klientem (case study)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
56. Katowicka szkoła ekonomiki transportu - profil naukowo-badawczy i dydaktyczny
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
57. Koszt nabycia praw do nieruchomości w procesie realizacji inwestycji drogowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
58. Efektywność produkcyjna i dochodowa polskich gospodarstw mlecznych o różnej koncentracji krów w świetlne FADN
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
59. Czynniki produkcji oraz ich efektywność w gospodarstwach różnych typów rolniczych w świetle FADN
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
60. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik kształtowania innowacyjności w sektorze transportu - spedycji - logistyki
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
61. Znaczenie rozwoju marketingu wewnętrznego w umacnianiu pozycji rynkowej na przykładzie firmy X
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
62. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
63. Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
64. Wejście Polski do strefy euro w świetle pojawienia się nieoczekiwanych zjawisk ekonomiczno-społecznych w 2015 roku
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
65. The semantics of "at"
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
66. Analiza zasad wyceny nieruchomości przeznaczonych na cele dróg publicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
67. Szanse i zagrożenia emancypacji poprzez edukację w szkole wyższej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
68. Neuroekonomia a paradygmat ekonomii głównego nurtu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
69. Adaptacja? Asymilacja? Wykluczenie? Powojenna polityka państwa polskiego wobec Ślązaków
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2016 2016 Go to
70. Potencjał kapitału ludzkiego Pomorza Zachodniego. Analiza przestrzenna
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
71. Dylematy oceny efektywności ekonomicznej i ryzyka biznesowego mikroprzedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
72. Motives for Choosing Studies as Predictors of Career Plans of Tourism and Recreation Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
73. Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Typologia powiatów
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
74. Autorytaryzm akademicki, jego źródła, przejawy i (niektóre) konsekwencje; perspektywa realizmu krytycznego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
75. Motywy wyboru studiów, satysfakcja z nich oraz plany zawodowe studentów Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
76. „Der Dritte Raum“ als Aushandlungsort des postsowjetischen Traumas. Zu Migrationsromanen von Julya Rabinowich „Spaltkopf“ und Lena Gorelik „Die Listensammlerin“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
77. Homo academicus w świecie homo oeconomicus. O obszarach i przejawach zmagań z akademickim zniewoleniem
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Go to
78. Konsekwencje naruszenia umownego prawa pierwszeństwa nabycia udziałów i akcji
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
79. O roli due diligence (oraz oświadczeń i zapewnień) w prawie kontraktów
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
80. Umowa odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek zawierana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
81. WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ NA WYKONYWANIE UMÓW, KTÓRYCH STRONĄ JEST UPADŁY – ZAGADNIENIA WYBRANE
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
82. Dopuszczalność umownej regulacji odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy generalnego wykonawcy i jej zakres
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
83. Zakres terytorialny licencji na wzór przemysłowy (uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2015 r. IV CSK 225/14)
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
84. Specyfika świadczenia ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
85. Ugoda – lepszy sposób rozwiązania sporu?
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
86. Kilka uwag na temat zmian w ustawie o kredycie konsumenckim
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
87. Merchandising – charakter instytucji a wykorzystanie w praktyce
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
88. Dopuszczalność umownego kształtowania relacji prawno-rodzinnych na przykładzie kontaktów rodziców biologicznych z przysposobionym dzieckiem. Uwagi na tle prawno-porównawczym
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
89. Charakter prawny umowy o korzystanie z nieruchomości pod inwestycje wiatrowe
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
90. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Prawo kontraktów”
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
91. Obowiązek działania na rzecz zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście niedookreślonego charakteru zasad wymiaru kar za jej naruszenie
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Go to
92. Fundusz sołecki jako forma realizacji zadań gminy przez sołectwa
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Go to
93. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2015 r., sygn. II AKa 95/15
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Go to
94. Die verschiedenen Gesichter von Christian Morgenstern: Einige Bemerkungen zu seinem Schaffen und zur Rezeption seiner Werke
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
95. Robert Eduard Prutz und sein Diskurs über Gesellschaft, Politik und Literatur
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
96. Strona tytułowa
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
97. Strona redakcyjna
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
98. Spis treści
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
99. Fragen der Sprachverarbeitung und des Sprachbewusstseins am Beispiel des Deutschen als L2, des Englischen als L3 und des Schwedischen als L4 polnischer Germanistikstudenten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
100. Dyskrecja i obsceniczność. Prolegomena do lektur "Kronosa" Witolda Gombrowicza
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
Page