Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 118 2015
Zmiana formy prawnej szpitali z sp zoz na spółki prawa handlowego-oczekiwania i implikacje na przykładzie województwa dolnośląskiego
(Transformation of an HMO into commercial company – expectations and implications. Case of Dolnośląskie Voividship)

Authors: Maria Węgrzyn
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: transformation of hospitals hospitals - commercial companies legal status of hospitals efficiency of hospitals local government as an owner of hospital
Year of publication:2015
Page range:12 (311-322)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Reasonable operation of medical entities within the healthcare system should be a primary objective of all contributors. However not everybody follows this rule. My coverage focuses on first effects of transformations of legal status in hospitals and tries to evaluate those decisions and results of transformation. Local government (the founding body, owner, supervisor and verifier of hospital's activity) is the main figure here.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czapiewski M. Kreft Z. Koncepcja restrukturyzacji Portu Handlowego Gdynia S.A., W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, Materiały konferencyjne AE- TNOiK, Kraków 1996.
2.Kamela – Sowińska A, Bartek – Mirecki A., Restrukturyzacja jako proces podnoszenia efektywności przedsiębiorstw, OPO Bydgoszcz 1995.
3.Klich J., Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Współczesne wyzwania, procedury i narzędzia, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
4.Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
5.Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej, red. C. Trocki, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003.
6.Nyczaj K., Wasilewski D., Problem liczby szpitali w Polsce w kontekście ich definicji i statystki publicznej, W: red. M. Węgrzyn, M. Łyszczak, D. Wasilewski, Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce. Nowe wyzwania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 319, Wrocław 2013.
7.Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej A.D. 2014r, Komunikat z badań CBOS, nr 107/2014, CBOS, Warszawa 2014.
8.Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, Dz.U. Nr 112, poz. 654.
9.Węgrzyn M., Uwarunkowania systemowe restrukturyzacji publicznych podmiotów leczniczych w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013r.
10.Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno- praktyczny, red. R. Borowiecki, Difin, Warszawa, 2003.
11.Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, red. M. Kautsch, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
12.Zemke- Górecka A. Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja, Monografie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.