Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 118 2015

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem podstawowych jednostek samorządu terytorialnego


(Corporate governance in companies with participation of the basic units of local government)
16 (5-20) Piotr Bartkowiak, Marcin Borkowski More
2.

Rynek obligacji komunalnych Catalyst – stan i oczekiwania


(Market of municipal bonds Catalyst – current state and expectations)
14 (21-34) Krystyna Brzozowska More
3.

Partnerstwo publiczno-prywatne w teorii i w praktyce gospodarczej


(Elements of theory and practice of public-private partnership a lost possibility or a chance still in motion for polish economy)
16 (35-50) Agnieszka Cenkier More
4.

Level of trust and confidence of companies in contractors and business partners vs. the level of innovation

14 (51-64) Marek Chrzanowski More
5.

Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN szansą na finansowanie inwestycji samorządowych?


(Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN as a chance to finance of local government investment?)
16 (65-80) Dawid Dawidowicz, Julia Klimek More
6.

Prices of municipal waste collection and management services in Poland from July 1, 2013 to July 30, 2014

12 (81-92) Marek Goleń More
7.

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego – realne podejście czy pozorowane działania


(Local government units management - in realistic approach or simulating actions)
14 (93-106) Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Rafał Koczkodaj More
8.

Finansowanie inwestycji komunalnych na rynku obligacji Catalyst


(Financing of the local investments on the Catalyst bonds market)
16 (107-122) Dorota A. Hałaburda More
9.

Ocena zamożności gmin na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego


(Assessment of wealth of the communes on the example of selected communes from the zachodniopomorskie province)
14 (123-136) Bożena Hok More
10.

Samodzielność finansowa polskich regionów w warunkach zmian demograficznych i ekonomicznych


(Financial independence of Polish regions in terms of demographic and economic changes)
16 (137-152) Lech Jędrzejewski More
11.

Projekt zmian mechanizmu wyrównania finansowego dla gmin na tle postulatów teorii federalizmu fiskalnego


(Changes in the system of local fiscal equalization mechanizm against the demands of the fiscal federalism theory)
16 (153-168) Sławomir Kańduła More
12.

Scope of income independence of local self-governments situation of Western Pomeranian local self-government units in the nationwide comparison

12 (169-180) Magdalena Kogut-Jaworska More
13.

Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda pozyskania rentownej realizacji usługi publicznej


(Public-private partnership as a method of procuring a profitable public service)
16 (181-196) Dorota Korenik More
14.

Wpływ kondycji finansowej podmiotów leczniczych na stabilność finansową jednostek samorządu terytorialnego


(Impact of financial situation of healthcare entities on financial stability of local government units)
14 (197-210) Ewa Kosycarz More
15.

Dylematy konkurencyjności regionalnej – zarys problemu


(Dilemmas of regional competitiveness - outline of the problem)
14 (211-224) Krzysztof Małachowski More
16.

Dochody podatkowe gmin w Polsce a ich stabilność fiskalna


(Tax revenues of communities in Poland and their fiscal stability)
12 (225-236) Joanna Marczakowska-Proczka More
17.

Opodatkowanie nieruchomości w państwach OECD


(Immovable property taxation in OECD countries)
16 (237-252) Małgorzata Mazurek-Chwiejczak More
18.

Definicja przedsiębiorstwa jako beneficjenta pomocy publicznej udzielanej na usługi użyteczności publicznej realizowane przez JST


(The definition of undertaking as a beneficiary of State aid granted for services of general economic interest realized by local government units)
16 (253-268) Piotr Podsiadło More
19.

Rola inwestorów w kreowaniu rozwoju kluczowych obszarów gospodarczych


(The role of foreign direct investments into development of key economic areas.)
12 (269-280) Małgorzata Saar More
20.

Partycypacja lokalnej społeczności w kształtowaniu procesu rozwojowego w gminie


(Local community participation in shaping commune development process)
16 (281-296) Marta Szaja More
21.

Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna przemysłu w województwie zachodniopomorskim


(Sales range and innovative activity in western pomerania)
14 (297-310) Arkadiusz Świadek, Alicja Majewska More
22.

Zmiana formy prawnej szpitali z sp zoz na spółki prawa handlowego-oczekiwania i implikacje na przykładzie województwa dolnośląskiego


(Transformation of an HMO into commercial company – expectations and implications. Case of Dolnośląskie Voividship)
12 (311-322) Maria Węgrzyn More