Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 118 2015
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego – realne podejście czy pozorowane działania
(Local government units management - in realistic approach or simulating actions)

Authors: Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
Uniwersytet Szczeciński

Rafał Koczkodaj
Wyższa Szkoła Bankowa
Keywords: public sector self-government units management
Data publikacji całości:2015
Page range:14 (93-106)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The new approach to management in local government units since a few years is research area for many scientists and practitioners who dealing every day with these issues. Appropriate management depends not only on proper development of the unit, equally important  is the efficiency and effectiveness of its functioning in the article presented the essence of management in the public sector. Also. selected models  used for this process has been presented. Ther has also been an attempt to assess management process at the local government level indicating the barriers that accompany it. From the point of view of the effective functioning of local government is very important to show realistic approach to this process, also includes all significant stages of management not mock activities which do not provide effect.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamowicz M.:, Nowe tendencje w zarządzaniu rozwojem lokalnym, [w:] Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, red. M. Adamowicz., Wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej 2006.
2.Gryffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2005.
3.Hausner J.: Zarządzanie publiczne, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
4.Hermaszewski J.: Koncepcja zarządzania strategicznego w jednostce samorządu terytorialnego – problemy organizacyjne.
5.Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Wyd. Placet, Warszawa 2004.
6.Kożuch B.: Innowacyjność w zarządzaniu publicznym, Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie. Red. A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Wyd. Liber, Warszawa 2010.
7.Kożuch B.: Współczesne kierunki zmian w zarządzaniu administracją publiczną „Optimum” 2008, nr 4.
8.Kuźnik F.: Stare i nowe koncepcje zarządzania publicznego w strukturach samorządu terytorialnego. Red. B. Kożuch, T. Markowski Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Białystok 2005.
9.Lubińska T.: Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Wyd. Difin, Warszawa 2009.
10.Supernat J.: Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, Uniwersytet Wrocławski, publikacje/artykuły.
11.Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.
12.Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wyd. Difin, Warszawa 2012.