Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 118 2015
Definicja przedsiębiorstwa jako beneficjenta pomocy publicznej udzielanej na usługi użyteczności publicznej realizowane przez JST
(The definition of undertaking as a beneficiary of State aid granted for services of general economic interest realized by local government units)

Authors: Piotr Podsiadło
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Finansów Samorządowych
Keywords: State aid the European Union local goverment units undertaking services of general economic interest
Year of publication:2015
Page range:16 (253-268)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The concept of service of general economic interest (SGEI) is an evolving notion that depends, among other things, on the needs of citizens, technological and market developments and social and political preferences in the Member State concerned. It transpires from Article 106(2) of the Treaty that undertakings entrusted with the operation of SGEIs are undertakings entrusted with ‘a particular task’. Generally speaking, the entrustment of a ‘particular public service task’ implies the supply of services which, if it were considering its own commercial interest, an undertaking would not assume or would not assume to the same extent or under the same conditions . Based on Article 107(1) of the Treaty, the State aid rules generally only apply where the recipient is an ‘undertaking’. Whether or not the provider of a service of general interest is to be regarded as an undertaking is therefore fundamental for the application of the State aid rules.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bacon K., The defunition of State aid, [w:] Bacon K., „European Community Law of State Aid”, Oxford University Press, Oxford-New York 2009.
2.Buendia Sierra J.L., Exclusive Rights and State Monopolies under EC Law: Article 86 (former Aricle 90) of the EC Treaty, Oxford University Press, Oxford-New York 2000.
3.Van de Castelle K., M. Hocine, “Favouring certain undertakings or the production of certain goods”: Selectivity, [w:] Mederer W., Pesaresi N., Van Hoof M.(eds.), “EU Competition Law” Vol IV: State Aid, Claeys & Casteels Publishing BV, Lueven 2008.
4.Decyzja Komisji z dnia 16 października 2002 r. w sprawie N 438/02 – Belgia – Pomoc dla władz portowych, Dz.U. C 284 z 21.11.2002.
5.Decyzja Komisji w sprawie N 140/06 – Litwa – Przydział dotacji dla przedsiębiorstw państwowych w zakładach karnych, Dz.U. C 244 z 11.10.2006.
6.Dyrektywa Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw, DzUrz UE L 318/17 z 17.11.2006.
7.Nicolaides P., Kleis M., The Concept of Undertaking in Education and Public Health Systems, European State Aid Law Quarterly 3/2006.
8.Quigley C., The notion of the State aid In the EEC, European Law Review 13/1998.
9.Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, Dz.Urz UE L 114/8 z 26.4.2012.
10.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Dz.Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013.
11.Slot P.J., Rapp J., The Swedish Housing System and its Compatibility with European Competition and State Aid Rules, European State Aid Law Quarterly 4/2008.
12.Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002.
13.Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane – Dz.U. UE, C 83 z 30.03.2010.
14.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
15.Winter J., Re(de)fining the notion of State aid in Article 87(1) of the EC Treaty, Common Market Law Review 41/2004.