Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 118 2015
Opodatkowanie nieruchomości w państwach OECD
(Immovable property taxation in OECD countries)

Authors: Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Keywords: property tax immovable property tax cadastral tax
Data publikacji całości:2015
Page range:16 (237-252)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Immovable property taxation seems to be the material component of property taxation system. Their fiscal importance is significant in semi-government budgets. There is no multinational standards of their construction, thus it varies significantly in different countries. The article contains information about objects of immovable property taxes, the character of the tax base and valuation of immovable properties in cadastral systems (especially what is valued? ho is it valued? and who values?).
Download file

Article file

Bibliography

1.Almy R., A Global Compendium and Meta-Analysis of Property Tax Systems, Lincoln Institute of Land Policy, Lincoln Institute of Land Policy 2013.
2.Almy R., Valuation and Assessment of Immovable Property, „OECD Working Papers on Fiscal Federalism” 2014, No. 19, OECD Publishing.
3.Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne. Czas na zmiany, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013.
4.Etel L., Modele opodatkowania nieruchomości, w: Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, red. A. Pomorska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
5.Głuszak M., Marona B., Podatek katastralny. Ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości, Poltext, Warszawa 2015.
6.Kowalska K., Estoński system opodatkowania gruntów, w: Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, red. L. Etel, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2003.
7.Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
8.Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, C.H. Beck, Warszawa 2015.
9.Smoleń P., Podatki majątkowe, w: System prawa finansowego. Tom III. Prawo daninowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
10.Wilkowski W., Założenia rządowego programu modernizacji ewidencji gruntów w nowoczesny kataster nieruchomości, „Przegląd Geodezyjny” 1998, nr 4.
11.Wójtowicz K., System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
12.Kowalski G., Powszechna taksacja nieruchomości w świetle teorii taksacji, „Przegląd Geodezyjny” 1994, nr 10.