Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 118 2015
Wpływ kondycji finansowej podmiotów leczniczych na stabilność finansową jednostek samorządu terytorialnego
(Impact of financial situation of healthcare entities on financial stability of local government units)

Authors: Ewa Kosycarz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Keywords: health care system medical entities independent public healthcare establishments the debt of local government units
Year of publication:2015
Page range:14 (197-210)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this paper is to present the scale of debt of public health services, various attempts to reform healthcare entities that are not medical enterprises (budgetary units, independent public healthcare establishments) as well as threats to the financial stability of local government units that are a consequence of activities of dependent healthcare entities. The paper compares 3 types of healthcare entities that are dependent on local governments: entities that are not enterprises: o   budgetary units o   independent public healthcare establishments limited companies Comparative analysis was focused on risks to local government units from taking over debts of dependent medical entities.
Download file

Article file

Bibliography

1.Malinowska – Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M., Centralne Finansowanie Ochrony Zdrowia i Edukacji w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008
2.P. Walczak (red.), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014
3.Zołotar A. (red.), Spółki jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014
4.Informacja o wynikach kontroli. Działalność szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe, NIK, Warszawa 2.03.2015
5.Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2014, Pierwsza edycja, PWC, Styczeń 2014,
6.Sytuacja finansowa szpitali w Polsce, Raport firmy Magellan 2014,
7.Nowosielska K., Samorządy nie muszą prowadzić szpitali, Rzeczpospolita, e-wydanie, http://beta.rp.pl/artykul/1190671-Samorzady-nie-musza-prowadzic-szpitali.html, 02.04.2015
8.Pismo Ministra Zdrowia do Marszałka Senatu z dnia 21.01.2014 r.,
9.Źródła internetowe:
10.http://www2.mz.gov.pl
11.http://www.mz.gov.pl
12.http://www.magellansa.pl
13.www.portalzdrowie.pl
14.http://www.senat.gov.pl
15.Ustawy:
16.Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240
17.Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
18.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135