Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 118 2015
Finansowanie inwestycji komunalnych na rynku obligacji Catalyst
(Financing of the local investments on the Catalyst bonds market)

Authors: Dorota A. Hałaburda
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Keywords: municipal investments municipal bonds the Catalyst market
Year of publication:2015
Page range:16 (107-122)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article presents the possibility of the acquisition of the local investments financing by means of issuing the municipal bonds on the Catalyst market. The article includes the presentation of local investments and the structure of bonds issued by local governments and the legal aspects of issued. The corporate bonds dominated on the market, but market municipal bonds are also important. The article also presents electronic order book turnover value, number of issues, number of new listings on the Catalyst market and analyzes characteristics and performance of municipal bonds introduced to trading on the various platforms of the Catalyst market.
Download file

Article file

Bibliography

1.J. Czempas, Inwestycje gminne – znaczenie i pomiar [w:] I Forum samorządowe „Polska samorządność w integrującej się Europie”, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004
2.Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2009
3.Kozuń-Cieślak G., Obligacje komunalne instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2008
4.Mosionek-Schweda M., Panfil P., Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu tery-torialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpiecze¬nia” nr 65, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, www.wneiz.pl
5.A. Myna, Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja, „Samorząd Terytorialny” Nr 11/1998
6.Prewysz-Kwinto P., Catalyst – rynek obligacji GPW w 2,5 roku od otwarcia, Annales Universitetas Mariae Curie-Skłodowska, vol. 46/2012, sectio H Oeconomica
7.Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Dz.U. z 2015 r. poz. 238
8.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 1382
9.Uchwała Zarządu Giełdy nr 414/2009 wprowadzająca rekomendowany standard obligacji samorządowych i korporacyjnych na Catalyst, www.gpwcatalyst.pl,
10.Raport Catalyst – podsumowanie i perspektywy rozwoju 2014, Grant Horton, http://www.gpwcatalyst.pl