Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 118 2015
Rynek obligacji komunalnych Catalyst – stan i oczekiwania
(Market of municipal bonds Catalyst – current state and expectations)

Authors: Krystyna Brzozowska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: local government units municipal bonds Catalyst market
Year of publication:2015
Page range:14 (21-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Catalyst is a first platform of debt instruments (bonds and debentures) acting in frame of Warsaw Stock Exchange. Turnover is subjected to corporate bonds issued by corporate and financial institutions, cooperatives bonds issued from 2011 by cooperative banks, treasury bonds, municipal bonds issued by local government units and debentures. Municipal bonds have been issued from first day of Catalyst market opening. Despite of some increase of local government units interest on possibility of listing debt instruments, a share of municipal bonds in total value of Catalyst issues is smallest one. An aim of article is to assess activity of catalyst municipal bonds after 5 years from their presence on financial market in Poland. 
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamiak J., Kołosowska B., Voss G., Obligacje komunalne na rynku Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 46/3 (XLVI), Lublin 2012.
2.Biuletyny statystyczne CATALYST za lata 2009- 2014, www.gpwCatalyst.pl
3.Głuska M. Catalyst modny wśród samorządowców, Biuletyn Newconnect, www.ncbiuletyn.pl (29.06.2015).
4.Gontarek A., Catalyst katalizator rynku instrumentów dłużnych, potencjał, aspiracje, możliwości, Seminarium mbank - CASE Korporacyjny rynek papierów dłużnych w Polsce: aktualny stan, problemy, perspektywy rozwoju, Warszawa 5.03.2015, s. 3.http://www.case-research.eu/pl/node/58829
5.Hajdys D., Rynek instrumentów dłużnych Catalyst źródłem kapitału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Artykuł zaakceptowany do druku w Folia Oeconomica, Acta Universitatis Lodziensis, 2015.
6.Kowalski P., Rozwój rynku obligacji pozarządowych w Polsce na tle porównawczym, Seminarium mBank - CASE Korporacyjny rynek papierów dłużnych w Polsce: aktualny stan, problemy, perspektywy rozwoju, Warszawa 5.03.2015. http://www.case-research.eu/pl/node/58829
7.Mosionek-Schweda M., Panfil P., Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65, Szczecin 2014.
8.Raport Catalyst: rynek obligacji w 2014 r., Grant Thornton, Warszawa 2015.
9.Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014.
10.Stan rynku, www.gpwCatalyst.pl/podstawowestatystyki, 20.06.2015)
11.Wypych M., Analiza strukturalna rynku Catalyst, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr768 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 63, Szczecin 2013.
12.Zasępa P., Analiza kosztu kapitału przedsiębiorstw przy emisji obligacji korporacyjnych notowanych na GPW w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, Sectio H, vol. XLVII, 3, Lublin 2013.