Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-37
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 3 (44) 2016
Znaczenie rozwoju marketingu wewnętrznego w umacnianiu pozycji rynkowej na przykładzie firmy X
(The Importance of the Internal Marketing Development in Strengthening the Market Position of an X Company)

Authors: Maria Grzybek
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

Marta Kawa
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
Keywords: internal marketing enterprise construction industry
Data publikacji całości:2016
Page range:10 (407-416)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The content of this study is to determine the essence and significance of the internal relationship marketing. On the basic of medium scale constructions company the article presents the development and types of used marketing communication tools as well as the importance of motivation systems, training and integration of the crew in the studied company. The research showed that the company leadership pays attention to the internal marketing development, especially improving the tools of marketing communication, due to which the company permanently improves the efficiency of operations. The implementation of other systems also strengthens relationships between employees. As the result of this reasonable activities the company improves its market position, developing dynamically for more than 20 years of its existence
Download file

Article file

Bibliography

1.Andruszkiewicz, K. (2015). Marketingowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41, t. 2., s. 179‒190.
2.Cyran, K., Dybka, S. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik ograniczający rozwój przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 14, 7‒18.
3.Elsner, D. (1997). Ludzkie oblicze organizacji. Personel, 9, 24.
4.Fonfara, K. (1999). Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
5.Garbarski, L., Rutkowski, J., Wrzosek, W. (2000). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Gordon, I.H. (2001). Relacje z klientami. Marketing partnerski. Warszawa: PWE.
7.Grőnroos, Ch. (1990). Service management and marketing. USA: Levington Books.
8.Jasiński, Z. (1998). Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
9.Levering, A., Liljander, V. (2006). Does relationship marketing improve customer relationship satisfaction and loyalty? International Journal of Bank Marketing, 24 (4), s. 232‒251.
10.Malinowska, M. (2001). Komunikacja marketingowa w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw. Marketing i Rynek, 5, 25‒30.
11.Mazur, M. (2013). Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją. Nauki Społeczne. Social Sciences, 2 (8), 156‒182.
12.Mazurek-Łopacińska, K., Sobocińska, M. (2012). Zarządzanie zespołem wielokulturowym w kontekście rozwoju kreatywności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 712, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26, 339‒352.
13.Olsztyńska, A. (2002). Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie. W: H. Mruk (red.), Komunikowanie się w biznesie. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
14.Otto, J. (2001). Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
15.Perenc, J. (red.). (2005). Marketing usług. Wybrane aspekty. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
16.Rudawska, E. (2007). Rola i techniki marketingu wewnętrznego w kształtowaniu relacji z klientami instytucjonalnymi. W: M. Mitrega (red.), Marketing relacji na rynku business to business (s. 69‒84). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
17.Smalec, A. (2012). Wpływ komunikacji wewnętrznej na obsługę interesanta w jednostkach samorządu terytorialnego. Handel Wewnętrzny, 3, wrzesień‒październik.
18.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U., nr 173, poz. 1807.
19.Wierzbiński, B. (2012). Marketing wewnętrzny a orientacja na klienta w procesie budowy przewagi konkurencyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 712, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26, 383‒392.
20.Wiktor, J.W. (2001). Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.