Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.17-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2017 (17)
Fundusz sołecki jako forma realizacji zadań gminy przez sołectwa
(Sołecki found as a form of realisation of community tasks by villages)

Authors: Urszula Głód-van de Sanden
Keywords: farm the individual farmer right of first refusal ownership agricultural property
Year of publication:2017
Page range:27 (109-135)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 814

Abstract

The aim of this study is to investigate and present nature of the regulations setting out the rules and procedures of real estate. Legal issues of trade in agricultural property is one of the most important and the most complex issues of agricultural law. A Village Administration (sołectwo) fund is a new legal instrument which facilitates financing undertakings in rural areas. Although it has been in operation for a six years now, this form of participatory budgeting is still gaining popularity in the areas. For these reasons, arable land are treated as no magnifying public good and as such, they are subject to specific regulations on safeguards. The nature of the protective provisions laying down the rules and procedures of trade in agricultural property. Self-government and public finance legal regulations was covered by study as well.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antoszewski A., Społeczeństwo obywatelskie a proces konsolidacji demokracji, w: Studia z teorii polityki, t. 3, red. A. Czajkowski, L. Sobkowiak, Wrocław 2000.
2.Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013.
3.Chmielnicki P., Komentarz do art. 18, w: Komentarz do ustawy o samorządzie terytorialnym, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2007.
4.Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, P. Chmielnicki P., w: Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, red. W. Kisiel, Warszawa 2006.
5.Izdebski H., Samorząd terytorialny, Warszawa 2014.
6.Kozioł R., Samorząd. Istota, cechy, rodzaje, w: Co znaczył i znaczy samorząd, red. A. Jaeschke, M. Mikołajczyk, Kraków 2000.
7.Lachiewicz W., Gospodarka finansowa sołectw na podstawie ustawy o finansach publicznych w sołectwach, Warszawa 2013.
8.Lipiec-Warzecha I., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, 2011, wydanie elektroniczne LEX, komentarz do art. 29.
9.Putnam R.D., Demokracja w działaniu, przeł. J. Szacki, Kraków 1995.
10.Szymczak W., Znaczenie wartości w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, w: Społeczeństwo obywatelskie. Modele teoretyczne i praktyka społeczna, red. E. Balawajder, Lublin 2007.
11.Wyporska J., w: Samorząd terytorialny w Polsce, red. J.P. Tarno, M. Sieniuć, J. Sulimierski, J. Wyporska, Warszawa 2002 r.
12.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
13.Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301).
14.Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. nr 52, poz. 420).
15.Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, 1890)
16.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).
17.Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)
18.Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w dniu 15 października 1995 r. (Dz.U. nr 124, poz. 607).
19.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 28.04.2010 r., II SA/Po 15/10.
20.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego II OSK 2910/13 Rzeczpospolita, PCD 2014/29/7.
21.Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 5 listopada 2009 r. Wojewody Wielkopolskiego, KN.Ka. I-5.0911-73/09).
22.Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o funduszu sołeckim, druk sejmowy nr 1278.
23.Wyjaśnienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – sygn. DAP-WOST-026-5-2-/10/D) z dnia 9 sierpnia 2010 r.
24.Pismo z dnia 30 marca 2010 r. Kolegium RIO w Lublinie.
25.Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz zmianie niektórych ustaw, druk senacki nr 1098.
26.Projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw.
27.Pismo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji znak: DWJST-WSUST.70-10/2014/DZ z 19 marca 2014 r.