Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2017.2-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 18, No. 2/2017
Motives for Choosing Studies as Predictors of Career Plans of Tourism and Recreation Students

Authors: Jarosław Nadobnik
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, Poland

Michał Tarnowski
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, Poland

Maria Alicja Nowak
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, Poland
Keywords: career plans motives for studying tourism and recreation
Data publikacji całości:2017
Page range:12 (107-118)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The decreasing number of students at the Polish education system, the expectations of the labor market and the needs of employers are forcing the higher education system to make changes in programs and models of teaching. Upon graduation, a student should be prepared to meet the increasing demands of the employment market, which expects graduates to have high professional and language competencies, related to, among others, modern technologies. The aim of the research conducted at the Faculty of Physical Culture and Health Promotion of the University of Szczecin was to ascertain the motives for the students’ choice of studies in the field of Tourism and Recreation in the context of their career plans. 49 first-cycle students and 39 second-cycle students aged between 20 and 25 were examined. In the study the diagnostic survey was employed, with the use of the techniques of questionnaire, observation and interviews. For the statistical inference frequency of characteristics, chi-square test of independence and multiple correspondence analysis were applied. It was found that the most important motives for studying Tourism and Recreation were interest in physical recreation, love of traveling, and desire to explore the world and disseminate a healthy lifestyle through active recreation. Students who chose the field of study consistent with their interests were planning to find jobs in a profession consistent with their education.
Download file

Article file

Bibliography

1.Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Bruzda, A. (2015). Barometr zawodów 2016 raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim. Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy.
3.Buchta, K. (2009). Quality of education from the prospective of a student of University of Physical Education. Pol. J. Sport Tourism, 16, 39–48.
4.Cieśliński, R. (2009). Uczelniany system jakości kształcenia – założenia a praktyka w kontekście procesu bolońskiego. Pol. J. Sport Tourism, 16, 135–142.
5.Czerepaniak-Walczak, M. (2013). Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK. O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej. In: M. Czerepaniak-Walczak (ed.), Fabryki dyplomów czy universitas? (pp. 29–54). Kraków: Wydawnictwo Impuls.
6.Drozdek-Małolepsza, T., Michalski, C., Rodziewicz-Gruhn, J. (2010). Jakość kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w opinii studentów kierunku wychowanie fizyczne. In: B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba (eds.), Studia wyższe z perspektywy rynku pracy (pp. 149–157). Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
7.Drozdek-Małolepsza, T., Michalski, C. (2011). Jakość kształcenia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w opinii absolwentów studiów I stopnia kierunku wychowanie fizyczne. In: B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba (eds.), Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec wyzwań współczesności (pp. 159–166). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
8.Eider, J. (2009). Physical education faculty in Western Pomerania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 583, Prace Naukowe Instytutu Kultury Fizycznej, 26, 57–72.
9.Ferenz, K. (2010). Edukacja całożyciowa człowieka w świetle zadań rozwojowych. In: M. Kowalski, A. Olczak (eds.), Edukacja w przebiegu życia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
10.GUS, (2005). Ścieżki edukacyjne Polaków. Warszawa.
11.GUS, (2013). Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków. Warszawa.
12.Kraśniewski, A., Próchnicka, M. (2013). Benchmarking procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich uczelniach. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
13.Kraśniewski, A. (2004). Proces Boloński dokąd zmierza europejskie szkolnictwo. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
14.Kwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Łubkowska, W., Eider, J. (2014a). Uczelnie wyższe Szczecina jako potencjał regionu w aspekcie kształtowania innowacyjności. Handel Wewnętrzny, 5 (352), 123–137.
16.Łubkowska, W., Eider, J. (2014b). Kapitał ludzki województwa zachodniopomorskiego w procesach rozwoju innowacyjnego regionu. Handel Wewnętrzny, 5 (352), 107–122.
17.Łubkowska, W., Tarnowski, M. (2015). Wykorzystanie parków linowych w edukacji jako formy kształtowania kompetencji społecznych studentów kierunku turystyka i rekreacja. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 15 (6), 775–786.
18.Łukaszewski, W., Doliński, D. (2002). Mechanizmy leżące u podstaw motywacji. In: J. Strelau (ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna (pp. 441–468). Gdańsk: Wydawnictwo GWP.
19.Nadobnik, J., Trzeciak, J. (2011). Oczekiwania pracodawców dotyczące umiejętności obsługi komputera w świetle wybranych ofert zatrudnienia na lubuskim rynku pracy. In: G. Andrzejewski, W.A. Sysło (eds.), Edukacja techniczna dla rynku pracy (pp. 39–43). Gorzów Wlkp.: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
20.Nadobnik, J. (2014). Oczekiwania studentów turystyki i rekreacji w zakresie nauczanych treści przedmiotu „technologie informacyjne”. In: N. Dębowska, M. Walachowska, N. Starik (eds.), Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. Tom 2 (pp. 355–358). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
21.Nowak, M. (2008). Aktywność fizyczna w prozdrowotnym stylu życia kobiet. Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
22.Olczak, M. (ed.) (2010). Edukacja w przebiegu życia od dzieciństwa do starości (pp. 28–45). Kraków: Wydawnictwo Impuls.
23.Piasecka, A. (2014). Systemy zapewnienia jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych w świetle Procesu Bolońskiego. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
24.Płowiec, U. (2010). Innowacyjna Polska w Europie 2020: szanse i zagrożenia trwałego rozwoju. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
25.Radzińska, M., Nowak, L., Nowak, M.A. (2016a). Motives for commencing studies and expectations concerning professional competence in students who practice, used to practice or have never practiced sports, Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 13 (1), 37–47. DOI: 10.18276/cej.2016.1-04.
26.Radzińska, M., Nowak, L., Nowak, M.A. (2016b). Satysfakcja z wyboru studiów a zamierzenia zawodowe studentów wychowania fizycznego, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza, 15 (2), 109–124. DOI: http://dx.doi.org/10.16926/kf.2016.15.15.
27.Trzpiot, G. (2013). Prognozy ludności dla Polski – perspektywa logistyki społecznej. Studia Ekonomiczne, 175. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
28.van Buuren, J., de Leeuw, J.V. (2010). Equality Constrains in Multiple Correspondence Analysis. Multivariate Behavioral Research, 27 (4), 567–583.
29.http://eduentuzjasci.pl/badanie/599-talis (14.12.2016).
30.http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl (15.10.2016).
31.http://dx.doi.org/10.16926/kf.2016.15.15 (15.10.2016).