Search

Result: Found records: 84.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Selected aspects of statistical analyses in sport with the use of STATISTICA software
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 3, No. 3/2013 2013 Go to
2. In search of bIopestIcIdes: The effect of caraway Carum carvi essentIal oIl and Its major constItuents on peach potato aphId Myzus persicae probIng behavIor
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
3. Ocena wiarygodności informacji w serwisach internetowych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
4. MORFOLOGIA WIĘZI RELACYJNYCH W INSTYTUCJACH SŁUŻBY ZDROWIA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
5. Instrumenty rachunkowości zarządczej wspomagające realizację strategii przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
6. Finansowanie zrównoważonego rozwoju turystki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
7. Motives for Commencing Studies and Expectations Concerning Professional Competence in Students who Practice, Used to Practice or Have Never Practiced Sports
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
8. Polskie przyimki prefigowane (Próba opisu generatywnego)
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
9. Terytorium – miejsce budowania konkurencyjności podmiotów gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
10. The Fan Lifestyle on the Example of Soccer Fans
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Go to
11. Ryzyko kosztów i koszty ryzyka
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
12. Website usability in the design thinking methodic
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Go to
13. Czy Creating Shared Value może zastąpić społeczną odpowiedzialność biznesu? Wprowadzenie do tematyki i porównanie
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Go to
14. Między przetrwaniem a przemianą. Szkoła wyższa wobec fundamentalnej aporii .
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
15. Wybrane problemy prawne projektowania (designu)
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
16. Czynniki stymulujące i destymulujące aktywność innowacyjną przedsiębiorstw – wyniki badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
17. Determinanty sukcesu przedsięwzięć kooperacyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
18. ANALIZA PROCESOWA JAKO NARZĘDZIE DO USPRAWNIENIA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
19. Faktoring jako narzędzie wspomagające zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
20. Problemy analizy finansowej wynikające ze zmian w prawie bilansowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
21. Rola komitetu audytu w ocenie funkcjonowania kontroli zarządczej w ministerstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
22. Wytyczne w sprawie audytu zewnętrznego projektów finansowanych z funduszy unijnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
23. Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
24. Jakość audytu wewnętrznego a wartość dodana w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
25. Czynniki kształtujące koszty funkcjonowania audytu wewnętrznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
26. Wybrane aspekty implementacji metodologii Lean w kontekście podniesienia efektywności procesu audytu wewnętrznego w administracji publicznej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
27. Wykorzystanie wyników oceny kontroli zarządczej przeprowadzonej metodą CAF i PRI do podejmowania decyzji zarządczych w JST
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
28. Przebieg realizacji czynności audytowych w jednostkach administracji rządowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
29. Funkcja doradcza na tle aktualnych i perspektywicznych celów audytu wewnętrznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
30. Kwalifikacje audytorów wewnętrznych na świecie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
31. Analiza ryzyka w opracowaniu planu audytu na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
32. Finansowanie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego ze źródeł zewnętrznych jako zadanie doradcze audytu wewnętrznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
33. Electropuncture in Non-Specific Neck Pain: a Pilot Study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
34. Motives for Choosing Studies as Predictors of Career Plans of Tourism and Recreation Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
35. Problemy ekologiczne polskiego sektora rolno-spożywczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
36. Suburbanizacja a problemy społeczne. Przypadek gminy Dobra w woj. Zachodniopomorskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
37. Motywy wyboru studiów, satysfakcja z nich oraz plany zawodowe studentów Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
38. Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych. Zarys metody
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
39. The Assessment of the Occurrence of Benign Hypermobility Joint Syndrome in Physiotherapy Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
40. The Influence of the 6-month Course of Nordic Walking on Patient with Parkinson's Disease - a Case Report
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
41. Kredyt kupiecki w badaniach jakościowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
42. Rola sprawozdań finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
43. Typologia etyki utylitarystycznej a moralność biegłego rewidenta i księgowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
44. Ekspansja handlowa azjatyckich gigantów w Ameryce Łacińskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
45. Wpływ zasad i regulacji rachunkowości na zmiany w sprawozdawczości finansowej w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
46. Determinanty rozwoju kredytu kupieckiego – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
47. Measuring problems and performance assessing in the capital group
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
48. Asymmetry in the Relationship between Enterprises and Financial Institutions
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
49. Formy współdziałania przedsiębiorstw w kooperacji przemysłowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
50. Strategia korporacyjna: łącznik optyki zarządu, zasobów i pozostałych interesariuszy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
51. Strategic Change in a Firm: Multifarious aspects
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
52. ZMIANA JAKO PRZEDMIOT I EFEKT SPOŁECZNYCH BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2017, tom 2, numer 2 2018 Go to
53. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie regulacyjne
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Go to
54. The Conditions of Practicing Association Football by Women
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Go to
55. Wpływ współpracy na aktywność innowacyjną MŚP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
56. Epigeic beetles (Coleoptera) of the Lake Świdwie nature reserve
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Go to
57. Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie filozoficzne
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Go to
58. Effect of Variable-Intensity Running Training and Circuit Training on Selected Physiological Parameters of Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 23, No. 3/2018 2018 Go to
59. Mikroekonometria a rachunkowość empiryczna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
60. Specialized Movement on the Rowing Ergometer and Post-workout Changes in Selected Peripheral Blood Parameters - a Case Report.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Go to
61. Ocena użyteczności form prezentacji treści na stronach internetowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Go to
62. Institutional Function Consequentialism
(Analiza i Egzystencja)
48 (2019) 2019 Go to
63. Wywiad rzeka z wybranymi muzykami rockowymi jako odmiana tekstu autobiograficznego
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Go to
64. Self-esteem of people who practice sport in relation to their experiencing the flow state and their style of coping with stress
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 27, No. 3/2019 2019 Go to
65. Analiza socjologiczna cyfrowej transformacji usług publicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
66. The ANOVA method as a popular research tool
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
67. Rodziny pracowników resortu spółdzielczo-usługowego. Zarys problematyki
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1976 1976 Go to
68. Związki rodziny małej z elementami mikrostruktury społecznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Go to
69. Działalność szczecińskiego środowiska socjologicznego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1978 1978 Go to
70. Więź społeczna na Ziemiach Zachodnich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6-7 1960 1960 Go to
71. Morski rocznik statystyczny
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9-10 1961 1961 Go to
72. Morski Rocznik Statystyczny 1968
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1970 1970 Go to
73. Rola Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w polskim przemyśle okrętowym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1963 1963 Go to
74. Rozwój energetyki i bazy surowcowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Go to
75. I Wojewódzka Konferencja Informatyków w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1975 1975 Go to
76. O roli tradycji w kształtowaniu społeczeństwa na Pomorzu Szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Go to
77. The specific nature of functioning of the centres where large religious events are organized
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
78. Major transformations of the 21st century logistics and their implications to the logistics mahagement
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
79. Eco-education as an element of municipal waste management systems in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
80. Plans of protection tasks for Natura 2000 areas and local spatial policy
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2020 (30) 2020 Go to
81. Impact of European Union programs on the activities of the Third Polish Republic’s Parliament in the field of sport in the years 2004-2007
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Go to
82. Próba Wojciecha Kudyby – analiza książki Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny
(Annales Neophilologiarum)
12 (2018) 2018 Go to
83. Inkluzja społeczna kobiet i dzieci z niepełnosprawnościami a konflikt zbrojny
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2022 (39) 2022 Go to
84. Zachowania wyborcze mieszkańców wsi regionów kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego w wyborach parlamentarnych 2019 roku. Wybrane problemy
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
Page