Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-24
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Problemy analizy finansowej wynikające ze zmian w prawie bilansowym
(Financial Analysis Probl ems Ar ising From Am endments To The Balance Sheet Law)

Authors: Edward Nowak
Prof. dr hab. Edward Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Keywords: financial analysis financial reporting financial indicators qualitative characteristics of information
Data publikacji całości:2017
Page range:8 (291-298)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The aim of this paper is to demonstrate the impact of amendments to accounting regulations on the method of analysing financial statements with a particular use of financial indicators. Methodology – The basic research method applied in the paper is a critical analysis of accounting literature and an analysis of normative acts regarding accounting and financial reporting applicable on the national and international levels. Findings – This paper identifies the obligatory components of financial statements which were modified as a result of amendments to the European Union Directive on Financial Reporting and the Accounting Act and presents the impact of such amendments on the values assumed by financial indicators. Originality/value – The significance of the discussion presented in this paper is evidenced primarily by indicating the methods of carrying out financial analysis given the amendments to the balance sheet law so that qualitative characteristics of the obtained information, including in particular usefulness and faithfulness of the presentation as well as comparability, are ensured.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Dz.U. UE L 182 z 29.06.2013 r.
2.Gos, W. (2011). Bilans. Znaczenie, koncepcje sporządzania i formy prezentacji. Warszawa: PWE.
3.Hendriksen, E.A., van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
5.Napiecek, R. (2011). Sprawozdawczość podmiotów gospodarczych a rachunkowość. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 174.
6.Nowak, E. (2015). Pojemność informacyjna rachunku zysków i strat mikrojednostek. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 374.
7.Nowak, E. (2016a). Pojemność informacyjna rachunku zysków i strat małych jednostek gospodarczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 442.
8.Nowak, E. (2016b). Wpływ zasad i regulacji rachunkowości na zmiany w sprawozdawczości finansowej w Polsce. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 79 (1).
9.Sawicki, K. (2015). Podstawowe kierunku zmian w sprawozdaniach finansowych małych jednostek. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77.
10.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, nr 47, poz. 330.
11.Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. poz. 1100.
12.Ustawa z dnia 8 września 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. poz. 1333.
13.Wójtowicz, T. (2015). Aspekty praktyczne użyteczności sprawozdań finansowych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138).