Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Wpływ segmentacji rynku na koncepcję produktu agroturystycznego
(The Impact of Market Segmentation on the Agritourism Product Concept)

Authors: Maria Grzybek
Uniwersytet Rzeszowski

Wiesław Szopiński
Uniwersytet Rzeszowski
Keywords: buyer of services services agritourism product market segmentation
Year of publication:2015
Page range:11 (165-175)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Societal changes result in the increasing role of tourism, which is becoming one of major industries for many countries, including Poland. In a market economy where success depends on a number of sold products, the process of segmentation of tourism services market becomes particularly important. The analysis was based on the literature and the results of the survey among the owners of agritourism farms in the Podkarpackie voivodeship. On the basis of information from secondary sources, one can conclude that the process of segmentation is an important element when creating an agritourism product. The analysis of the results of the survey shows that, in practice, the surveyed owners of agritourism farms do not create their product having the target group of clients in mind. It must therefore be assumed that the future belongs to professionally prepared agritourism service offerings designed for a specific group of buyers.
Download file

Article file

Bibliography

1.Drzewiecki M., Agroturystyka. Założenia-uwarunkowania-działania, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 1995.
2.Dudkiewicz D., Marketing usług turystycznych, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007.
3.Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2007.
4.Johann M., Segmentacja rynku usług turystycznych, „Marketing w Praktyce” 2000, nr 3.
5.Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1999.
6.Majewski J., Definiowanie terminu agroturystyka – pojęcia wąskie i szeroki, w: Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, red. B. Sawicki, J. Bergiera, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Biała Podlaska 2005.
7.Marcinkiewicz C., Marketing usług turystycznych, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.
8.Meyer B., Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
9.Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996.
10.Mruk H., Pilarczyk B., Sojkin B., Szulce H., Podstawy marketingu, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999.
11.Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
12.Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.
13.Warmowska M., Kozłowski T., Czynniki rozwoju turystyki wiejskiej, „Problemy Turystyki i Hotelarstwa” 2005, z. 1(9).
14.Wyrwicz E., Turystyka na terenach wiejskich i agroturystyka, w: Turystyka w gminie i powiecie, red. A. Gordon, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.