Search

Result: Found records: 465 (record limit: 100, number of pages: 5).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zastosowanie koncepcji współtworzenia wartości produktu w turystyce wiejskiej – wybrane aspekty
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
2. Samorząd terytorialny na obszarze wielkiego księstwa poznańskiego w latach 1815–1848
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
3. Zapewnienie jakości procesów usługowych wspomaganych informatycznie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
4. Tradycje i współczesność nowoczesnego samorządu terytorialnego w Polsce
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
5. Wpływ segmentacji rynku na koncepcję produktu agroturystycznego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
6. Miód w gospodarce komturstwa malborskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
7. Rodzaje i wpływ działań marketingowych kreujących lojalność klientów firmy telekomunikacyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
8. Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
9. Marketing jako instrument zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw społecznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
10. Słuchacze Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie skierowani na odbycie aplikacji sądowej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Na podstawie akt osobowych aplikantów Sądu Apelacyjnego i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
11. Metody działań organów bezpieczeństwa wobec duchowieństwa i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w województwie koszalińskim w latach 1950-1975
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
12. Komunikacja Miejska w Koszalinie w latach 1945 - 1989
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
13. Kamienie wilhelmiańskie ze szczytu Góry Chełmskiej koło Koszalina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
14. Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji na przykładzie współpracy województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
15. Z dziejów błaznów na Pomorzu: Błazen Hintze (zm. 1599)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
16. Zapiska obituarna księcia Eryka I Pomorskiego (1449-1459)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
17. Projekt zintegrowanego produktu turystycznego „Szlak zdrowia i urody – spotkanie z naturą” w świetle geograficznych uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
18. ZAŁOŻENIE BISKUPSTWA POMORSKIEGO WEDŁUG AUGUSTYNA ZE STARGARDU
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
19. „Bzik na punkcie mieszkania”, czyli mieszkanie i jego otoczenie w Prusach w latach 1871 – 1918
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
20. REPORTAŻ NA POMORZU. REKONESANS
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
21. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
22. Zdrowie w Szczecinie w latach 1945-1946
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
23. Analiza SWOT rozwiązań w chmurze obliczeniowej dla przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
24. Outsourcing na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
25. Relacje między systematycznymi miarami ryzyka inwestycji kapitałowych w podejściu klasycznym i dolnostronnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
26. The Problems of Competitiveness of Social Economy Entities in Poland
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
27. Dopasowanie rozkładów teoretycznych do empirycznych rozkładów stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
28. Testowanie silnej efektywności informacyjnej rynku polskich funduszy emerytalnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
29. Identyfikacja zakłóceń procesu wyceny przedsiębiorstw piłkarskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
30. Międzysektorowe porównanie stóp zwrotu na GPW w Warszawie za pomocą modeli dla zmiennych jakościowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
31. Paradoks zamkniętych funduszy inwestycyjnych, na przykładzie wybranych FIZ, na polskim rynku kapitałowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
32. Płynność obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle płynności giełd europejskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
33. Czy warto wierzyć analitykom? Wyniki długoterminowych strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
34. Scoringowa metoda wyznaczania sektorowego wskaźnika siły fundamentalnej na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
35. Determinanty cen uprawnień do emisji CO2 na rynku europejskim w latach 2013-2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
36. Długoterminowe reakcje cenowe na podziały akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
37. Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorców – wybrane aspekty prawne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
38. Analiza siły fundamentalnej spółek w sektorze deweloperskim notowanych na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
39. Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
40. Nuda jako wola
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
41. Platonizm w strukturalistycznej refleksji nad czasoprzestrzenią. Próba aplikacji myśli filozoficznej Józefa Życińskiego.
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Go to
42. O zjawisku alienacji w perspektywie rozwoju teorii krytycznej. Feuerbach - Marks - szkoła frankfurcka
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
43. Czym są tak zwane tezy Traktatu? Drabina Wittgensteina
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
44. O sprawcy działania i odpowiedzialnym działaniu u Arystotelesa
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
45. Granice autonomii etyki. O potrzebie uwzględniania wyników nauk empirycznych w etyce (The limits of ethics autonomy. Ethics takes into account the empirycal data)
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Go to
46. Paulina Olechowska, Prasa szkolna – teoria, funkcje, tematyka. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Szczecin 2015, ss.294.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
47. Renesansowe kafle zachodniopomorskie. Studium z historii ogrzewania wnętrz mieszkalnych, Marcin Majewski, Stargard – Szczecin 2015, s. 333.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
48. Regionalny wymiar „Solidarności" 1980–1981. Szczecin na tle kraju, red. Artur Kubaj i Michał Siedziako, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Szczecin 2014, ss. 348.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
49. Kronika sportowa Szczecina za rok 2015
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
50. Hermeneutyczna koncepcja podmiotu Martina Heideggera.
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
51. Mit i mity w filozofii Paula Feyerabenda
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Go to
52. Od redakcji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
53. Zagadnienie uczuć religijnych w kontekście art. 196 Kodeksu karnego
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
54. Fundusze REIT – doświadczenia światowe a rynek polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
55. Teleologiczne źródła samozobowiązania
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
56. Values of B and T cells and their subpopulations in peripheral blood of rabbits
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
57. Myśląc z Heideggerem - między właściwością i niewłaściwością egzystencji
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
58. Elżbieta Kazimierzówna w Szczecinku. Przyczynek do dziejów pamięci stosunków polsko-pomorskich w średniowieczu i ich znaczenia w Polsce Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
59. Chrystianizacja i budowa struktur kościelnych na Pomorzu Zachodnim do przełomu XII i XIII wieku. Zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
60. Jeden z dziesięciu. Pomorskie kontyngenty dla Krzywoustego według relacji Herborda
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
61. Jeszcze raz o taktyce wojen pomorskich Bolesława Krzywoustego oraz okolicznościach ich finału
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
62. Książę słupski Kazimierz IV (Kaźko) jako luksemburski kandydat do tronu polskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
63. Narracja o Polsce i Pomorzu w kronice Thomasa Kantzowa w świetle zapożyczeń z IX księgi Annales Jana Długosza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
64. Pieniądz czy strategiczny instrument władzy? Obieg kruszcu w społeczeństwie piastowskim przełomu XI i XII wieku, załamanie w dopływie denarów z Saksonii a ekspansja Bolesława Krzywoustego na Pomorze
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
65. Polacy i Pomorzanie w świetle przekazu Augustyna ze Stargardu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
66. Rywalizacja i współpraca. Polityka Barnima I (1233-1278) i Bogusława IV wobec Piastów (1278-1309) – zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
67. Sojusz z Danią w pomorskich planach Bolesława Krzywoustego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
68. Z badań nad polityką zagraniczną księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309-1326)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
69. Karta praw pasażera miejskiego transportu zbiorowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
70. Probabilistic theism and the problem of evil
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Go to
71. Szkoły wyższe wobec mitu indywidualizacji
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
72. Ekonomia społeczna w Polsce
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Go to
73. Rola zabawy w redukcji poczucia niepewności
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
74. Problemy konkurencyjności rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
75. Rational vs. Mystical Readings of Aristotle’s Nous Poietikos Introduction to the Subject and Overview of Central Positions
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Go to
76. Philosopher’s Theoretical Life vs. Auto-deification? Possible readings of Aristotle’s “Nicomachean Ethics”, book X.
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Go to
77. Aktywność kulturowa Kaszubów na ziemi bytowskiej. Doświadczenia przeszłości i stan współczesny
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
78. Aktywność Szczecińskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Szczecinie W latach 1994–2014
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
79. Elementarne szkoły wielskie z polskim/kaszubskim językiem nauczania w synodzie słupskim od reformacji do wojny siedmioletniej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
80. Emigracja Kaszubów bytowskich do Niemiec w latach 1945-1979
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
81. Interpretacja dziedzictwa jako innowacyjny sposób popularyzacji dziejów ludności ziemi dzisiejszego powiatu słupskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
82. Kaszubi Pomorza Zachodniego a państwo polskie w latach 1918-1939. Próba nowego spojrzenia
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
83. Ludność autochtoniczna województwa koszalińskiego w taśmotece Polskiego Radia Koszalin z lat 1957-1975. Przegląd zawartości taśm magnetycznych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
84. Ludność rodzima Pomorza Zachodniego w piśmiennictwie polskim i niemieckim od reformacji do współczesności. Omówienie bibliograficzne.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
85. Ludność rodzima w działalności Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
86. Ludność rodzima znad jezior Łebsko i Gardno w publicystyce polskiej w latach 1960-1989
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
87. Reformacja a ludność Pomorza Zachodniego – zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
88. Słupska Komisja Badań Słowiańskich 1945-1946. Przyczynek do dziejów zainteresowań ludnością rodzimą oraz słowiańską przeszłością Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
89. Struktura własności dóbr ziemskich szlachty landwójtostwa słupskiego w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
90. Uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa dla ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim w latach 1950-1956
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
91. Mózg i umysł zwierząt
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
92. Czym jest introspekcja? Badanie rozwiązań pluralistycznych
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
93. Współpraca organizacyjna niezależnych podmiotów w sieci – rozwiązanie dla sprzedaży XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
94. Inne strony początkowe
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
95. Wolność słowa contra zakaz prowadzenia sporów światopoglądowych
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
96. Strona tytułowa
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
97. Spis treści
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
98. Strona redakcyjna
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
99. Strona redakcyjna
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Go to
100. Inne strony początkowe
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Go to
Page