Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.1-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 2017
ZAŁOŻENIE BISKUPSTWA POMORSKIEGO WEDŁUG AUGUSTYNA ZE STARGARDU

Authors: Monika Rusakiewicz
Keywords: Angelus de Stargardia Christianisation Pomerania Pomeranian Diocese the 16th century
Data publikacji całości:2017
Page range:13 (21-33)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article deals with the image of the beginning of the Pomeranian Diocese presented in the so-called Protocollum created in the 16th century by Angelus de Stargardia, whose intention was to prove that the Pomeranian Diocese and the whole of Pomerania itself had never been subdued to Poland; the creation of Protocollum was related to a ecclesiastical conflict between Gniezno (German: Gnesen) and Pomerania. In order to support his thesis Angelus put forward arguments taken from sources of the time concerning the past of Poland and Pomerania; among other things, Angelus described the Christianisation mission in Pomerania carried out by Otto of Bamberg. The motive for founding the Pomeranian Diocese is of key importance for the whole of the narrative, as it schematically presents the basic assumptions of Angelus concerning the independence of the Pomeranian Diocese from Poland. Various mentions about the capitals of the Diocese were interpreted by Angelus as a tale of its triple founding. In that tale Otto of Bamberg was responsible for creating the Diocese, and he located its capital in Wolin (German: Wollin). According to Angelus the mention of the Usedom (Polish: Uznam) Diocese in the Chronicle of the Slavs (Chronica Sclavorum) by Helmond is a proof that the capital of the Diocese was moved to Usedom, which had been decided by the mighty families at the meeting held by Duke Wartislaw I (Polish: Warcisław I). On the other hand, moving the capital to Kammin (Polish: Kamień) – according to Angelus – was its third and final founding, which was approved by the pope. The origins of the Pomeranian Diocese outlined in that way show three elements that shaped it: first, the activities of the Pomeranian Apostle, Otto of Bamberg; second, a voluntary decision of the Pomeranians to accept Christianity; and third, the papal approval of Kammin as the capital of the Diocese. The tale of the Diocese having been symbolically founded three times was supposed – in Angelus’ narrative – to underline its extraordinary origins, and therefore to confirm its right to be independent from Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Augustyn ze Stargardu zwany niegdyś Angelusem, Protokół. Kamieńska Kronika-Rodowód Książąt Pomorskich, tzw. Stargardzka Genealogia, wyd. E. Rymar, tłum. E. Buszewicz, Stargard 2008, s. 35–95.
2.Die Prüfeninger Vita Bischof Ottos I. von Bamberg nach der Fassung des Groβen Österreichischen Legendars, w: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi, wyd. J. Petersohn, Hannover 1999.
3.Ebonis Vita S. Ottonis Episcopi Babenbergensis, w: Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, t. 7, cz. 2, oprac. K. Liman, J. Wikarjak, Warszawa 1969.
4.Helmoldi presbyteri bozoviensis Cronica Slavorum, w: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, wyd. B. Schmeidler, Hannoverae 1937.
5.Notula satis notabilis de Pomeranorum, Stetinensium, ac Rugie principatu. Eine Pommersche Streitschrift des vierzehnten Jahrhunderts. Aus einer Handschrift Palthens mitgetheilt von J.G.L. Kosegarten, „Baltische Studien”, Jg. 17, H. 1/2, 1858/1859, s. 103–140.
6.Pommersches Urkundenbuch, t. 1, red. R. Klempin, Stettin 1868.
7.Boroń P., Słowiańskie wiece plemienne, Katowice 1999.
8.Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990.
9.Historia Pomorza, red. G. Labuda, t. 1, cz. 2, Poznań 1972.
10.Liman K., Stan badań nad żywotami świętego Ottona z Bambergu, „Studia Źródłoznawcze” 1958, nr 3, s. 23–47.
11.Modzelewski K., Pogańskie sacrum w ustroju i topografii najstarszych miast słowiańskich, w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, red. A. Bartoszewicz, G. Myśliwski, J. Pysiak, P. Żmudzki, Warszawa 2010, s. 144–162.
12.Morawiec J., Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej, Kraków 2010.
13.Petersohn J., Der südliche Ostseeraum im kirchlich-politischen Kräftespiel des Reichs, Polens und Dänemarks vom 10. bis 13. Jahrhundert. Mission – Kirchenorganisation – Kultpolitik, Böhlau 1979.
14.Piskorski J.M., Państwo pierwszych Gryfitów (do 1220 r.), w: Pomorze Zachodnie poprzez wieki, red. J.M. Piskorski, Szczecin 1999.
15.Pomian K., Przeszłość jako przedmiot wiary. Historia i filozofia w myśli średniowiecza, Warszawa 2009.
16.Rębkowski M., Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne, Szczecin 2007.
17.Rosik S., Bolesław Krzywousty, Wrocław 2013.
18.Rosik S., Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek), Wrocław 2010.
19.Rusakiewicz M., Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku [w druku].
20.Rymar E., Rodowód książąt pomorskich, t. 1, Szczecin 1995.
21.Strzelczyk J., Bolesław Krzywousty i Otton z Bambergu, w: Pomorze Zachodnie w tysiącleciu, red. P. Bartnik, K. Kozłowski, Szczecin 2000, s. 47–68.
22.Ślaski K., Słowianie Zachodni na Bałtyku w VII–XIII wieku, Gdańsk 1969.
23.Walczak R., „Protocollum” Augustianina-eremity zwanego Angelusem ze Stargardu. O polsko-pomorskich związkach historiograficznych w średniowieczu, Poznań 1991.