Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.1-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 2017
Metody działań organów bezpieczeństwa wobec duchowieństwa i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w województwie koszalińskim w latach 1950-1975

Authors: Konrad Konkol
Keywords: Roman Catholic Church Security Service Security Authorities Koszalin Province Polish People’s Republic repressions congregation believers
Year of publication:2017
Page range:45 (79-123)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The end of the II WW brought Poland into the USSR’s influence zone. The 1940s was a decade which institutionalised the communist power imposed on every area of people’s lives. One of the most difficult task to implement was the secularization of polish society. Catholic world-view was one of the major factors that influenced their behaviour and way of thinking and meaningfully contrasted with atheism ‘recommended’ by the communists. That is why one of the Security Service priorities was clergy surveillance and repressions referred to undermine clergy’s authority as well as pulling back the believers away from the Roman Catholic Church learning. Those operations were equal in action in the whole country, including Koszalin Province, which was constituted in the summer of 1950.
Download file

Article file

Bibliography

1.Archiwum Akt Nowych w Warszawie: KC PZPR; Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie.
2.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.
3.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.
4.Archiwum Państwowe w Koszalinie: KW PZPR w Koszalinie z lat [1949–1950] 1950–1990; Wydział do Spraw Wyznań.
5.Archiwum Państwowe w Słupsku: PMRN w Słupsku.
6.Archiwum własne autora.
7.Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944–1990. W świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000.
8.Dzieje Kościoła w Polsce, red. A. Wiencek, Warszawa–Bielsko-Biała 2008.
9.Graczyk R., Tropem SB. Jak czytać teczki, Kraków 2007.
10.Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944–1990). Zbiór studiów, red. A. Jusupović, R. Leśkiewicz, Warszawa 2013.
11.Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001.
12.Komunizm w Polsce, red. W. Bernacki, H. Głębocki, M. Korkuć, F. Musiał, J. Szark, Z. Zblewski, Kraków 2010.
13.Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały. Tom 2, red. R. Terlecki, J. Szczepaniak, Kraków 2008.
14.Musiał F., Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), Kraków 2007.
15.Noszczak B., Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953–1956, Warszawa 2008.
16.Osobowe źródła informacji – zagadnienie metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2008.
17.Polacy wobec przemocy 1944–1956, red. B. Otwinowska, J. Żaryn, Warszawa 1996.
18.Propaganda PRL. Wybrane problemy, red. P. Semkow, Gdańsk 2004.
19.Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945–1989, red. S.A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004.
20.System represji stalinowskich w Polsce 1944–1956. Represje w marynarce wojennej, red. I. Hałagida, Gdańsk 2003.
21.Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek – prekursor pojednania polsko-niemieckiego, Wrocław 2009.
22.Rams S., Czy kogoś ukamienowano?, „Głos Koszaliński” 1962, nr 257.
23.Rams S., Tęsknota za męczeństwem, „Głos Koszaliński” 1963, nr 95.
24.Wiązowski E., Śp. ksiądz kanonik Wincenty Lesiak kochał Kościół jak matkę, „Koszalińsko-Kołobrzeski Dwutygodnik Katolicki” 1993, nr 21.