Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.2.30-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (30) 2015
Zastosowanie koncepcji współtworzenia wartości produktu w turystyce wiejskiej – wybrane aspekty

Authors: Wiesława Kuźniar
Uniwersytet Rzeszowski

Tomasz Surmacz
Uniwersytet Rzeszowski
Keywords: współtworzenie wartości prosument turystyka wiejska dialog
Year of publication:2015
Page range:12 (25-36)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

W artykule dokonano próby adaptacji koncepcji współtworzenia wartości produktu przez klienta do specyfiki turystyki wiejskiej. Na tle głównych założeń koncepcji współtworzenia wartości przedstawiono przykłady współudziału turystów w procesie tworzenia produktu turystycznego wiejskiego obszaru recepcji. Wykazano, że w odniesieniu do turystyki wiejskiej można mówić o kategorii prosumenta motywowanego zarówno korzyściami ekonomicznymi (np. agroturystyka, couchsurfing), jak i społecznymi oraz ekologicznymi (np. turystyka zrównoważona, backpacking). Prosumpcja w turystyce stanowi swoisty wyraz sprzeciwu ze strony turystów wobec wysoce wystandaryzowanej i anonimowej turystyki masowej. Szczególnym przejawem postaw prosumpcyjnych może być aktywne współuczestnictwo turystów w doborze indywidualnych cech produktu. Ważną rolę we wspólnym kreowaniu wartości dla turysty poza tradycyjnymi formami komunikacji opartymi na dialogu odgrywają nowoczesne sposoby komunikowania, wśród których szczególne znaczenie mają media społecznościowe.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa 2010.
2.Dziewanowska K., Wykorzystanie koncepcji współtworzenia w nowym podejściu marketingowym, „Handel Wewnętrzny” 2013, maj–czerwiec.
3.Kuźniar W., Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Wyd. UR, Rzeszów 2013.
4.Kosmaczewska J., Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013.
5.Majewski J., Wiejskość jako rdzeń produktu turystycznego – użyteczność podejść geograficznego i ekonomicznego, „Acta Scientiarum Polonorum”, „Oeconomia” 2010, nr 9 (4).
6.Marketing w turystyce i rekreacji, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2013.
7.Niezgoda A., Prosument na rynku turystycznym – próba zdefiniowania, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny – współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju, red. A. Rapacz, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
8.Prahalad C.K., Ramaswamy V., Co-Creation Experiences: The Next Practice in Value Creation, „Journal Of Interactive Marketing” 2004, no. 18 (3).
9.Prahalad C.K., Ramaswamy V., The Future of Competition. Co-Creating Unique Value with Customers, Harvard Business School Press, Boston MA 2004.
10.Smith B.H., Experiential Marketing: How to Get Customers to Sense, Feel, Think, Act and Relate to your Company and Brands, Free Press, New York 2000.
11.Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
12.Wojciechowska J., Agroturystyka – signum polskiej turystyki, „Acta Scientiarum Polonorum”, „Oeconomia” 2010, nr 9 (4).
13.Vargo S.L., Lusch R.F., Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, „Journal of Marketing” 2004, no. 68.
14.Zalega T., Spożycie produktów żywnościowych w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego, „Problemy Zarządzania” 2013, vol. 11, nr 1.
15.Zapędowska K., Pogodna starość – czy to możliwe? Działania podejmowane na rzecz aktywizacji osób starszych, w: Pozytywna starość, red. K. Wieczorkowska-Tobis, D. Talarska, WN Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2010.