Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.2-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 2017
Narracja o Polsce i Pomorzu w kronice Thomasa Kantzowa w świetle zapożyczeń z IX księgi Annales Jana Długosza
(The Narration About Poland and Pomerania in Thomas Kantzow’s Chronicle in the Light of Borrowings from Book IX of Jan Długosz’s Annales)

Authors: Hadrian Kamiński
Uniwersytet Wrocławski
Keywords: Thomas Kantzow Pomeranian historiography Jan Długosz Pomerania Poland Teutonic Order
Data publikacji całości:2017
Page range:14 (129-142)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Thomas Kantzow, a chronicler affiliated with the court of Pomeranian Dukes, mentioned Poland several times in his work titled Pomerania. It seems that he was not as interested in the neighbouring country as in the relations between Poland and the Teutonic Order. Nearly all references to Poland come from the chronicle of Jan Długosz. Although the citations were quite accurate, their placement in Kantzow’s narration changed the meaning of the entire story. These measures allowed the Pomeranian chronicler to create a highly negative image of the Teutonic Order, presented not only as the enemy of the Duchy of Pomerania, but also as the foe of other Christian countries. Amongst the crimes and vices of Teutonic monks Kantzow enumerated cruelty, greed and breaking of agreements. Surprisingly, disobedience against the Pope was also mentioned, though the chronicler himself was Protestant.
Download file

Article file

Bibliography

1.Des Thomas Kantzow Chronik von Pommern in hochdeutscher Mundart, cz. I, red. G. Gaebel, Letzte Bearbeitung, Stettin 1897.
2.Des Thomas Kantzow Chronik von Pommern in hochdeutscher Mundart, cz. II, red. G. Gaebel. Erste Bearbeitung, Stettin 1898.
3.Des Thomas Kantzow Chronik von Pommern in niederdeutscher Mundart, red. G. Gae¬bel, Stettin 1929.
4.Groenwall F., Thomas Kantzow und seine Pommersche Chronik, „Baltische Studien” 1889, t. 39, s. 257–354.
5.Ioannis Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, t. l. 9, Varsoviae 1978.
6.Kantzow Th., Pomerania. Kronika pomorska z XVI wieku, t. 1, tłum. K. Gołda, przyp. i oprac. T. Białecki, E. Rymar, Szczecin 2005.
7.Nowak B., Horyzonty kronikarskich powinności, czyli o kształcie „Pomeranii” i dyle¬matach Tomasza Kantzowa, w: Wielkie Pomorze. Tożsamość i wielokulturowość, red. A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, Gdańsk–Słupsk 2011, s. 157–180.
8.Petersohn J., Die dritte hochdeutsche Fassung von Kantzows Pommerscher Chronik. Identifikation eines verkannten Geschichtswerkes, „Baltische Studien”. Neue Folge 1973, t. 59, s. 27–41.
9.Pomerania. Eine pommersche chronik aus dem sechszehnten Jahrhundert, red. G. Gae¬bel, cz. I, II, Stettin 1908.
10.Pommersches Urkundenbuch, cz. VI–VII, red. O. Heinemann, Stettin 1907–1940.
11.Schmitt R., Kantzow Thomas, w: Neue Deutsche Biographie, t. 9, b.m. 1977, s. 128–129.
12.Schmitt R., Die „Pomerania” als Typ territorialer Geschichtsdarstellung und Landes¬beschreibung des 16. und 17. Jahrhunderts (Bugenhagen – Kantzow – Lubinus), w: tenże, Das historische Pommern. Personen – Orte – Ereignisse, Köln–Weimar– Wien 2009, s. 637–662.
13.Śliwiński B., Pomorze Wschodnie w okresie rządów księcia polskiego Władysława Ło¬kietka 1306–1309, Gdańsk 2003.
14.Thomas Kantzow’s Chronik von Pommern in Niederdeutscher Mundart durch Wilhelm Bohmer, Stettin 1835.
15.Zdrenka J., Polityka zagraniczna książąt szczecińskich w latach 1295–1411, Słupsk 1987.