Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 2017

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
*

Inne strony początkowe


(Other starting pages)
4 (1-4) --- More
1.

Elżbieta Kazimierzówna w Szczecinku. Przyczynek do dziejów pamięci stosunków polsko-pomorskich w średniowieczu i ich znaczenia w Polsce Ludowej


(Elżbieta Kazimierzówna (Elisabeth of Poland) in Szczecinek. A Contribution to the History of the Polish-Pomeranian Relations in the Middle Ages and their Significance in Polish People’s Republic)
25 (5-29) Paweł Migdalski More
2.

Chrystianizacja i budowa struktur kościelnych na Pomorzu Zachodnim do przełomu XII i XIII wieku. Zarys problemu


(The Christianisation and Creation of the Church Structures in West Pomerania to the Turning Point of 12th Century. An Outline of the Issue)
12 (31-42) Piotr Piętkowski More
3.

Jeden z dziesięciu. Pomorskie kontyngenty dla Krzywoustego według relacji Herborda


(One in Ten. Pomeranian Contingents for Bolesław Iii Krzywousty (Wrymouth) According to Herbord’s Account)
24 (43-66) Paweł Babij More
4.

Jeszcze raz o taktyce wojen pomorskich Bolesława Krzywoustego oraz okolicznościach ich finału


(Once More on the Tactics of Bolesław III Krzywousty (Wrymouth’s) Wars in the Pomerania and the Circumstances of their Conclusion)
45 (67-111) Dariusz Wybranowski More
5.

Książę słupski Kazimierz IV (Kaźko) jako luksemburski kandydat do tronu polskiego


(Duke Casimir IV (Kaźko) as Luxembourg’s Candidate for the Polish Throne)
15 (113-127) Dariusz Karczewski More
6.

Narracja o Polsce i Pomorzu w kronice Thomasa Kantzowa w świetle zapożyczeń z IX księgi Annales Jana Długosza


(The Narration About Poland and Pomerania in Thomas Kantzow’s Chronicle in the Light of Borrowings from Book IX of Jan Długosz’s Annales)
14 (129-142) Hadrian Kamiński More
7.

Pieniądz czy strategiczny instrument władzy? Obieg kruszcu w społeczeństwie piastowskim przełomu XI i XII wieku, załamanie w dopływie denarów z Saksonii a ekspansja Bolesława Krzywoustego na Pomorze


(Money or a Strategic Instrument of Power? The Circulation of Precious Metals in the Piast Society at the Turn of the 11th Century, the Collapse of the Inflow of Denier from Saxony and Bolesław Krzywousty (Wrymouth) Expansion to Pomerania)
25 (143-167) Dariusz Adamczyk More
8.

Polacy i Pomorzanie w świetle przekazu Augustyna ze Stargardu


(Poles and Pomeranians in the Accounts of Augustine of Stargard)
11 (169-179) Monika Rusakiewicz More
9.

Rywalizacja i współpraca. Polityka Barnima I (1233-1278) i Bogusława IV wobec Piastów (1278-1309) – zarys problemu


(Rivalry and Cooperation. The Policies of Barnim I (1233–1278) and Bogusław IV (Bogislaw IV) (1278–1309) Regarding the House of Piast – an Outline of the Issue)
18 (181-198) --- More
10.

Sojusz z Danią w pomorskich planach Bolesława Krzywoustego


(The Alliance with Denmark in Bolesław III Krzywousty (Wrymouth’s) Plans for Pomerania)
11 (199-209) Jakub Morawiec More
11.

Z badań nad polityką zagraniczną księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309-1326)


(From the Research on the Foreign Policy of Warcisław (Wartislaw) IV, Duke of Pomerania-Wolgast (1309–1326))
19 (211-229) Rafał Simiński More