Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.2-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 2017
Polacy i Pomorzanie w świetle przekazu Augustyna ze Stargardu
(Poles and Pomeranians in the Accounts of Augustine of Stargard)

Authors: Monika Rusakiewicz
Uniwersytet Wrocławski
Keywords: Pomerania historiography 14th century Augustine of Stargard
Year of publication:2017
Page range:11 (169-179)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The subject of this paper is the depiction of the beginning of the conflict between Poles and Pomeranians, described in the work called Protocollum, written by Augustine of Stargard in the middle of the 14th century. The main reason for the creation of the Protocollum was the conflict between the Archdiocese of Gniezno in Poland and the Diocese of Kammin in Pomerania. It was written to prove the independence of the diocese and the whole Duchy of Pomerania from Poland. Augustine described, among other things, the history of inhabitants of Pomerania, their roots and the changes of theirs names, the origins of the Duchy of Pomerania and the causes of conflicts with the Poles. This article shows how Augustine’s presentation of the long-lasting hostility between Poles and the Pomeranians was an implementation of his historiographical conception, which showed the conflict between Pomerania and Poland since the ancient times and had to prove independence from Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Augustyn ze Stargardu zwany niegdyś Angelusem, Protokół. Kamieńska Kronika – Ro¬dowód Książąt Pomorskich, tzw. Stargardzka Genealogia, oprac. E. Rymar, tłum. E. Buszewicz, Stargard 2008.
2.Die Prüfeninger Vita Bischof Ottos I. von Bamberg nach der Fassung des Groβen Öster¬reichischen Legendars, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Ger¬manicarum in usum scholarum, wyd. J. Petersohn, Hannover 1999.
3.Ebonis Vita S. Ottonis Episcopi Babenbergensis, Monumenta Poloniae Historica Series Nova, t. 7, cz. 2, wyd. K. Liman, J. Wikarjak, Warszawa 1969.
4.Helmoldi presbyteri bozoviensis Cronica Slavorum, wyd. B. Schmeidler, MGH, Scripto¬res rerum Germanicarum in usum scholarum, Hannoverae 1937.
5.Kronika polska (Chronica Polonorum), wyd. L. Ćwikliński, Monumenta Poloniae Histo¬rica, t. 3, Lwów 1878, s. 578–656.
6.Magistri Adam Bremensis gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, wyd. B. Schmeidler, MGH, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, Han¬noverae 1917.
7.Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum, wyd. M. Plezia, Monumenta Poloniae Historica Series Nova, t. 11, Kraków 1994.
8.Notula satis notabilis de Pomeranorum, Stetinensium, ac Rugie principatu. Eine Pom¬mersche Streitschrift des vierzehnten Jahrhunderts. Aus einer Handschrift Palthens mitgetheilt von J. G. L. Kosegarten, „Baltische Studien” 1858, t. 17, s. 103–140.
9.Banaszkiewicz J., Origo et religio – wersja słowiańska (o sposobach budowania tożsa¬mości wspólnotowej w społecznościach wczesnego średniowiecza – „wzorcotwór¬cze pamiątki” i opowieści o nich), w: Kultura piśmienna średniowiecza i czasów nowożytnych. Problemy i konteksty badawcze, red. P. Dymmel, B. Trelińska, Lublin 1998 (= „Res Historica” 3), s. 37–62.
10.Banaszkiewicz J., Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, Wrocław 2002.
11.Cetwiński M., Juliusz Cezar w Lubiążu: wokół pewnej wizji dziejopisarstwa śląskiego, w: Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. A. Barciak, Katowice 2001, s. 29–36.
12.Kiersnowski R., Legenda Winety. Studium historyczne, Kraków 1950.
13.Maleczyński K., Bolesław III Krzywousty, Wrocław 1975.
14.Migdalski P., Jak słowiańscy przodkowie Pomorzan stali się Germanami. Mit pocho¬dzenia pierwotnych mieszkańców Pomorza Zachodniego w XVI i początkach XVII wieku, „Przegląd Zachodniopomorski” 2016, z. 1, s. 199–218.
15.Mrozowicz W., Z problematyki recepcji kroniki Wincentego w średniowiecznym dzie¬jopisarstwie polskim (ze szczególnym uwzględnieniem śląskiej Kroniki polskiej), w: Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 326–336.
16.Rosik S., Bolesław Krzywousty, Wrocław 2013.
17.Rosik S., Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek), Wrocław 2010.
18.Rusakiewicz M., Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopo¬morskiej do XIV wieku, Wrocław 2016.
19.Rymar E., Wstęp, w: Augustyn ze Stargardu zwany niegdyś Angelusem, Protokół. Ka¬mieńska Kronika – Rodowód Książąt Pomorskich, tzw. Stargardzka Genealogia, oprac. E. Rymar, tłum. E. Buszewicz, Stargard 2008, s. 7–34.
20.Słupecki L.P., K rak i Wanda przed Kadłubkiem, u Kadłubka i po Kadłubku, w: Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Woj¬towicz, Warszawa 2009, s. 160–189.
21.Strzelczyk J., Juliusz Cezar w pamięci wieków średnich, w: W świecie średniowiecznych myśli i emocji. Wybór prac, Poznań 2012, s. 159–170.
22.Strzelczyk J., Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 1998.
23.Walczak R., „Protocollum” Augustianina-eremity zwanego Angelusem ze Stargardu. O polsko-pomorskich związkach historiograficznych w średniowieczu, Poznań 1991.
24.Wiszewski P., Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku), Wrocław 2008.
25.Wiszewski P., Po co Mieszko wzrok odzyskał, czyli między historią a „wiedzą o czło¬wieku”. Kultura Anonima zwanego Gallem i kłopoty interdyscyplinarnych badań pewnej legendy, w: Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2006, s. 457–473.
26.Wiszewski P., Zemsta, zemsta na wroga… czy wyzwanie? Rzecz o obcinaniu głów zmar¬łym i społecznym wymiarze emocji (Ebo, III, 13), w: Cor hominis. Wielkie namięt¬ności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2007, s. 61–73.
27.Zientara B., Rozdrobnienie feudalne (1295–1464), w: Historia Pomorza, t. 1, cz. 2, red. G. Labuda, Poznań 1972, s. 168–326.