Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.3-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 2017
Interpretacja dziedzictwa jako innowacyjny sposób popularyzacji dziejów ludności ziemi dzisiejszego powiatu słupskiego
(Interpretation of heritage as an innovative way of popularisation of the history of the people in the area of contemporary Słupsk county)

Authors: Szymon Czajkowski
Keywords: heritage heritage interpretation Freeman Tilden popularisation of history Słupsk county
Year of publication:2017
Page range:13 (153-165)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this article is to present the theory of heritage interpretation, formulated by the American researcher Freeman Tilden, as an innovative method of explaining the past in an accessible way, and thus of its popularisation. The recipient will not experience an emotional connection with the presented information if they are merely told that the information is valuable. They will want to preserve it only if they understand and appreciate it. This may be achieved if the significance of an object is explained in an accessible way. The rules of interpretation prove useful in this case. Six of them, considered fundamental to the theory, will be presented along with the suggestions regarding their use in the context of the history of the area which now constitutes for the Słupsk county. It is an effort to achieve the long-awaited by F. Tilden dependence in Central Pomerania – through interpretation to understanding, through understanding to appreciation, through appreciation to preservation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ashworth G., Planowanie dziedzictwa, Kraków 2015.
2.Buczkowska K., Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Poznań 2008.
3.Gaweł Ł., Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Kraków 2011.
4.Hajduk J., Piekarska-Duraj Ł., Idziak P., Wacięga S., Lokalne muzeum w globalnym świecie, Kraków 2014.
5.Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 2003, http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-niematerialne/(31.12.2016).
6.Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 1972, http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/konwencja/(30.12.2016).
7.Lewańska A., Czajkowski S., Zarys dziejów ziemi słupskiej, „Turystyka Kulturowa. Portal popularyzacyjny” 2016, nr 1, http://www.turystykakulturowa.eu/?id=place&nr=87 (13.01.2017).
8.Mikos von Rohrscheidt A., Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Kraków–Poznań 2014.
9.Murzyn M., Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na podstawie wartości, „Zarządzanie w Kulturze” 2016, nr 17, z. 3.
10.Nowacki M., Interpretacja dziedzictwa w pracy przewodnika i pilota wycieczek, w: red. Z. Kruczek, Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Kraków 2005.
11.Nowacki M., Możliwości oddziaływania poprzez interpretację dziedzictwa na zmianę postaw i zachowań turystów, w: red. A. Dąbrowski, J. Klawender, Wychowawcze wartości turystyki i rekreacji, Warszawa 2009.
12.Owsianowska S., Banaszkiewicz M., Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, „Turystyka Kulturowa” 2015, nr 11, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/662/610 (13.01.2017).
13.Rybicki H., Nazywano ich Słowińcami, Słupsk 1995.
14.Tilden F., Interpreting our heritage, North Carolina 2007.