Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.3-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 2017
Uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa dla ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim w latach 1950-1956
(The conditions of functioning of West Pomeranian education for the native in 1950–1956)

Authors: Anna Bartczak
Keywords: West Pomerania native population education
Data publikacji całości:2017
Page range:18 (219-236)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article concerns the principles and the evolution of the education policy regarding the native populace and the means of its implementation in West Pomerania in 1950–1956. It discusses the issues of compulsory education, material conditions of education among the native populace, the disposition of local political and administrative authorities towards the educational system, the level of education and of the educators in the facilities as well as the attitude of the Polish environment towards the native pupils.
Download file

Article file

Bibliography

1.Archiwum Państwowe w Koszalinie: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koszalinie; Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie.
2.Archiwum Państwowe w Koszalinie, Oddział w Słupsku: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie.
3.Archiwum Państwowe w Koszalinie, Oddział w Szczecinku: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Złotowie.
4.Archiwum Państwowe w Szczecinie: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie.
5.Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 4 z 12.10.1945.
6.Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 3 z 4.09.1945.
7.Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 2 z 25.04.1946.
8.Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 10 z 30.09.1948.
9.Belzyt L., Między Polską a Niemcami. Weryfikacja narodowościowa i jej następstwa na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1945–1950, Toruń 1996.
10.Romanow Z., Krajniacy złotowscy w Polsce Ludowej w latach 1945–1975, Słupsk 2010.
11.Romanow Z., Polityka władz polskich wobec ludności rodzimej Ziem Zachodnich i Północnych w latach 1945–1960, Słupsk 1999.
12.Romanow Z., Walka władz polskich z językiem niemieckim na terenach Ziem Zachodnich i Północnych zamieszkałych przez ludność rodzimą w latach 1945–1956, w: Pomerania Ethnica. Mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim, red.
13.M. Giedrojć, J. Mieczkowski, Szczecin 1998.
14.Rybicki H., Problemy polskiej ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku, w: 50 lat Polski na Pomorzu Zachodnim. Polityka – społeczeństwo – kultura. Materiały z sesji naukowej Szczecin 19–20 maja 1995, red. K. Kozłowski, W. Włodarczyk, Szczecin 1996.
15.Strauchold G., Wysiłki (re)polonizacyjne wobec młodzieży rodzimej na „odzyskanym” Górnym Śląsku w drugiej połowie lat 40. XX wieku, w: Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław – Warszawa 2012, s. 10.