Search

Result: Found records: 262 (record limit: 100, number of pages: 3).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Go to
2. ‘Friendly but Demanding’? On Different Meanings of Inclusive Education as an Imagined Concept in National Reform Planning
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2015 2015 Go to
3. Studying Global Human Rights Education. Theoretical and Empirical Approaches
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2015 2015 Go to
4. Czynniki warunkujące zainteresowanie szkołami katolickimi
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2014 2014 Go to
5. Badania ewaluacyjne w edukacji i ich konteksty w akademickim kształceniu nauczycieli i pedagogów
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2014 2014 Go to
6. Edukacja w świadomości mieszkańców regionu pogranicza wschodniego
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Go to
7. From Past till Presence – The Quality of German Physical Activity Kindergarten (PAK)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
8. Physical Activity in Children with Autism Spectrum Disorders: Considerations for Educational Program Administration
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Go to
9. The Effectiveness of Physical Therapy in Children with Autism
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
10. Adventure/qualified tourism in the rehabilitation of juveniles
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 3, No. 3/2013 2013 Go to
11. Sociopolitical aspects of the work of physical education teachers in the West Pomerania in the years 1945–1950
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Go to
12. Intellectual capital in non-public higher education institutions – the managerial perspective
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
13. Shaping social competences and social capital in children and adolescents by means of non-formal education methods and techniques
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
14. Działalność dydaktyczna, wychowawcza oraz opiekuńcza Szkoły Międzynarodowej w Szczecinie w kontekście rozwoju szkolnictwa niepublicznego po 1989 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Go to
15. Autorytet króla w traktacie De institutione regii pueri
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
16. Czynniki wpływające na zakupy przez internet
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
17. Kreowanie sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego – perspektywa studenta i nauczyciela
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
18. Edukacja ekonomiczna społeczeństwa a edukacja przedsiębiorczości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
19. BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
20. Zarządzanie produktywnością naukową w kontekście budowania marki uczelni wyższej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
21. Strategia hands-on activity w kreowaniu geoproduktów w kontekście edukacji, interpretacji i promocji geodziedzictwa na Roztoczu (środkowowschodnia Polska)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
22. Strategie adaptacji polskich uniwersytetów do współczesnej rzeczywistości społecznej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Go to
23. Motives for Commencing Studies and Expectations Concerning Professional Competence in Students who Practice, Used to Practice or Have Never Practiced Sports
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
24. eGreen Jobs in the service economy - empirical analysis for selected European Union countries
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Go to
25. Specyfika dyskursu edukacyjnego a konceptualizacja świata przedstawionego w tekście artystycznym
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
26. Non-formal Education in the Animation of Leisure and Recreation versus the Development of Social Competence
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
27. Wychowanie ku dobru – w perspektywie Tischnerowskiej koncepcji człowieka agatologicznego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
28. System edukacji jako czynnik determinujący powstawanie podmiotów gospodarczych sektora MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
29. Współpraca nauki z biznesem na przykładzie szkolnictwa zawodowego w województwie łódzkim a kwestia talentów kadr w przedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
30. Innowacyjny most edukacyjny nauczania logistyki w szkołach ponadgimnazjalnych – projekt platformy e-learningowej EduBridge
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
31. Analiza i ocena wybranych aspektów świadomości konsumenckiej na przykładzie młodych konsumentów
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
32. Analiza wpływu poziomu wykształcenia na poziom bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
33. Edukacja włączająca w szkołach wyższych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
34. Smartfon w edukacji i komunikacji młodzieży gimnazjalnej a zagrożenie fonoholizmem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
35. Sprawności moralne w wychowaniu wobec wyzwań współczesnej polityki
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
36. Szkoła, uniwersytet i państwo w służbie wychowania Polaków
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
37. WYMIARY DOŚWIADCZEŃ W USŁUDZE EDUKACYJNEJ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
38. Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
39. Granice autonomii etyki. O potrzebie uwzględniania wyników nauk empirycznych w etyce (The limits of ethics autonomy. Ethics takes into account the empirycal data)
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Go to
40. Generativität der Autobiographie am Beispiel von Christa Wolfs „Kindheitsmuster“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
41. UWARUNKOWANIA DECYZJI PODEJMOWANYCH PRZEZ NABYWCÓW USŁUG EDUKACYJNYCH W POLSCE NA TLE TENDENCJI MIĘDZYNARODOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
42. GOTOWOŚĆ DO ZMIANY NAUCZYCIELI SZANSĄ EDUKACJI XXI WIEKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
43. WSPÓŁPRACA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Z PRACODAWCAMI W PODREGIONACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
44. Liebe, Freiheit und Patriotismus im Roman "Cordelia" von Caroline von Wolzogen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
45. Struktura funkcjonalna zgamifikowanego systemu zarządzania nauczaniem
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Go to
46. Implementacja interaktywnego kursu programowania w technologii webowej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
47. Kalkulacja kosztów zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w jednoetapowym modelu rachunku kosztów działań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
48. Promotion and educational role of the House of Words - Lublin regional tourism product
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
49. Turystyka i edukacja leśna a potrzeby współczesnych konsumentów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
50. Środki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwój innowacyjnych form kształcenia dla branży turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
51. Kształcenie kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
52. The Primary Pupils’ Knowledge Level about the Winter Olympic Games
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
53. Projekty mobilności finansowane z funduszy unijnych jako przykład współczesnej formy kształcenia kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
54. Geoturystyka – nowe możliwości wykorzystania dziedzictwa ziemi w turystyce. Studium przypadku Krainy Wygasłych Wulkanów W Sudetach Zachodnich
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
55. Rozwój kompetencji przedsiębiorczych studentów w środowisku akademickim – zakres i uwarunkowania
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
56. Katowicka szkoła ekonomiki transportu - profil naukowo-badawczy i dydaktyczny
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
57. Polscy menedżerowie wobec teorii organizacji i zarządzania
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Go to
58. Social media as a relationship marketing tool of modern university
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
59. Szanse i zagrożenia emancypacji poprzez edukację w szkole wyższej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
60. Zaangażowanie studentów w proces kształcenia uniwersyteckiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
61. Między przetrwaniem a przemianą. Szkoła wyższa wobec fundamentalnej aporii .
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
62. Czy studenci ekonomii są homo oeconomicus? Ekonomiczne motywy podejmowania studiów wyższych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
63. Zaspokajanie potrzeb i realizacja aspiracji życiowych w trakcie studiów wyższych – opinia studentów pokolenia „Z”
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
64. Kreowanie postaw innowacyjnych u studentów polskich uczelni ekonomicznych – wyniki badań wstępnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
65. „Konwencje” i „inwencje” – kultura popularna i media jako przestrzeń badań porównawczych
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Go to
66. Katechetyczna formacja sumienia w warunkach sekularyzaji moralności
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Go to
67. Wychowanie do pokuty i pojednania
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Go to
68. Edukacyjne wspomaganie dorosłych w korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Go to
69. Kształtowanie wrażliwości sumienia katechizowanej młodzieży w kontekście współczesnej aksjologii
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Go to
70. Edukacyjny wymiar tweetów Papieża Franciszka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Go to
71. Działalność punktów katechetycznych w województwie szczecińskim w latach 1962–1970 w świetle materiałów Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Go to
72. Biskup Wilhelm Pluta (1910–1986). Źródła formacji liturgicznej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Go to
73. Elementarne szkoły wielskie z polskim/kaszubskim językiem nauczania w synodzie słupskim od reformacji do wojny siedmioletniej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
74. Kaszubi Pomorza Zachodniego a państwo polskie w latach 1918-1939. Próba nowego spojrzenia
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
75. Uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa dla ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim w latach 1950-1956
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
76. Lifelong Learning as an Important Element of the Social Integration of the Elderly
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2016 2016 Go to
77. Ekologia osoby. Relacyjno-społeczne aspekty funkcjonowania dorosłych dzieci lesbijek i gejów
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
78. Monitoring System of Functional Ability of University Students in the Process of Physical Education
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
79. O utylitarystycznych założeniach nowożytnej nauki
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
80. Uwarunkowania prawne karier akademickich w Polsce międzywojennej (1918-1939)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
81. Pedagogiczny kontekst postrzegania człowieka starego i starości jako fazy życia przez kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
82. Electronic resource “Electrotechnics” as a tool of students’ educational activity management
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
83. Nowy algorytm podziału dotacji dla uczelni. Szanse i zagrożenia dla publicznych uczelni zawodowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
84. O wewnętrznych systemach zapewniania jakości w uczelniach polskich – w kontekście specyfiki ich genezy i wdrożeń
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
85. Niż demograficzny w szkolnictwie wyższym – konsekwencje i proponowane sposoby przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
86. Dlaczego szkoły wyższe nie wychowują?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
87. Quality of lifelong education. Monitoring vs. evaluation. Case study
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
88. Edukacja nieformalna bibliotek publicznych jako czynnik wspomagania procesu studiowania – przykładowe formy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
89. VIII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
90. Czy dialog sokratejski może być konstruktywistyczny?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
91. Portfolio uczenia się jako metoda wspomagająca rozwój kompetencji do nauczania młodej kadry akademickiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
92. Dialogiczność w kształceniu pedagogicznym studentów resocjalizacji
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
93. Student/studentka pedagogiki człowiekiem (bez) nadziei?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
94. Mobile Learning Concept and Infrastructure in Higher Education
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
95. Na marginesie sporu. Akcja i reakcja studentów wobec reformy szkolnictwa wyższego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
96. Ewaluacja rozwojowa jako proces kształtowania u studentów postaw projakościowych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
97. Czy opłaca się studiować?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
98. (Lepsze) przygotowanie studentów i absolwentów szkół wyższych do wyzwań rynku pracy jako priorytet dzisiejszej edukacji
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
99. Edukacja zdalna formą kształcenia ukierunkowanego na studenta
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Go to
100. The Idea of Maritime Upbringing in Poland – the Tradition and Contemporary Manifestations
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
Page