Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2013
Edukacja zdalna formą kształcenia ukierunkowanego na studenta
(DISTANCE EDUCATION AS A FORM OF EDUCATION DIRECTED TOWARDS THE STUDENT)

Authors: Anna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: constructivism WebQuest Project-Based Learning new task of academic teachers the organization of distance education learning environment of students information and communication technology distance learning
Data publikacji całości:2013
Page range:17 (93-109)

Abstract

The changes taking place in the modern world pose new challenges and demands on universities, especially pedagogical universities, which students join in a few years the teaching staff of different types of schools. This challenge and the requirement is to support students in developing independent learning skills with the use of information and communication technologies, and network resources. The requirements of the modern world mean a change within what is academic which means the transition from the academic teaching towards the direction of the students learning. One of the ways to meet this challenge is to develop distance education at universities. It is also highlighted, as one of the most important current challenges to higher education in the 2012 edition of The Horizon Report. The article concentrates on real and effective ways to use the new information and communication technologies in academic, that take into account the ideas of constructivism and expanding students learning environment.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartoszewicz M., Gulińska H., Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela, „E-mentor” 2013, nr 4 (51).
2.Bauman T., Uniwersytet wobec zmian społeczno-kulturowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
3.Bołtuć P., Konstruktywizm w e-edukacji oraz jego krytyka, „E-mentor” 2011, nr 4 (41).
4.Dylak S., Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli, www.cen.uni.wroc.pl/teksty/konstrukcja.pdf (10.05.2014).
5.Filipiak E., Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.
6.Furgoł S., Hojnacki L., Metoda WebQuest. Poradnik dla nauczyciela, Wydawnictwo Think Global, Warszawa 2013.
7.Furgoł S., Jak uczyć pokolenie cyfrowych tubylców? (2), www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/1906-jak-uczyc-pokolenie-cyfrowych-tubylcow-2 (10.05.2014).
8.Gołębniak D. B., Wyjść poza scjentystyczne i personalistyczne myślenie o „uczeniu się uczenia”, w: Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy, red. E. Filipiak, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2008.
9.Jaszczuk A., Edukacja zdalna i e-learning – wybrane zagadnienia na przykładzie Portalu Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl, „E-mentor” 2005, nr 2 (9).
10.Kąkolewicz M., Uczenie się jako konstruowanie wiedzy. Świadomość, qualia i technologie informacyjne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.
11.Klus-Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i znaczeń, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2010.
12.Klus-Stańska D., Rozwojowa zmiana poznawcza, w: Pedagogika wczesnoszkolna, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska.
13.Kopciał P., Project Based E-learning – nowy model e-kształcenia, „E-mentor” 2010, nr 3 (35).
14.Kraśniewski A., Kształcenie, w: Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania i perspektywy, red. A. Matysiak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
15.Kruk J., Przestrzeń i rzeczy jako środowisko uczenia się, w: Pedagogika wczesnoszkolna, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
16.Krzysztofek K., Przedmowa: Posttradycyjne communitas – nadzieja na dobre społeczeństwo, w: J. Bierówka, Zasada wzajemności w społeczeństwie informacyjnym,
17.Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009.
18.Lubina E., Metoda projektu w procesie dydaktycznym uczelni wyższej, w: Uczelnia oparta na wiedzy – organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005.
19.Michałowicz B., Sidor D., Metody aktywizujące w konstruktywistycznym środowisku uczenia sie na e-zajęciach, w: E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010.
20.Palka S., Wiedza w akademickim kształceniu pedagogów, w: Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów, red. A. Sajdak, D. Skulicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
21.Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
22.Striker M., Wojtaszczyk K., Bariery wdrażania e-learningu na przykładzie uczelni wyższej (cz. I), „E-mentor”, 2009, nr 4 (31).
23.Szafraniec M., WebQuest, http://webquest.furgol.org/1999/11/webquest.html (10.05.2014).
24.The NMC Horizon Report: 2012 Higher Education Edition, www.nmc.org/pdf/ 2012-horizon-report-HE.pdf , s. 4 (10.05.2014).
25.Wróblewska W., Metody pracy ze studentami w kontekście efektów określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, „E-mentor” 2012, nr 1 (43).
26.Zacher L., Transformacje społeczeństw. Od informacji do wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.