Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2013

Year of publication:2013

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Uniwersytet wobec zmiany kulturowej w Polsce


(UNIVERSITY TOWARDS THE CULTURAL CHANGE IN POLAND)
13 (11-23) Jolanta Miluska More
2.

Na marginesie sporu. Akcja i reakcja studentów wobec reformy szkolnictwa wyższego


(ON THE MARGINS OF THE DISPUTE. THE ACTION AND THE REACTION OF STUDENTS AGAINST REFORMS IN HIGHER EDUCATION)
18 (25-42) Oskar Szwabowski More
3.

Ewaluacja rozwojowa jako proces kształtowania u studentów postaw projakościowych


(DEVELOPMENTAL EVALUATION AS A PROCESS OF SHAPING PRO-QUALITY ATTITUDES OF STUDENTS)
20 (43-62) Justyna Nowotniak More
4.

Czy opłaca się studiować?


(DOES HIGHER EDUCATION PAY OFF?)
12 (65-76) Wojciech Jarecki More
5.

(Lepsze) przygotowanie studentów i absolwentów szkół wyższych do wyzwań rynku pracy jako priorytet dzisiejszej edukacji


(BETTER PREPARATION OF STUDENTS AND GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS FOR THE LABOUR MARKET CHALLENGES AS THE PRIORITY OF CONTEMPORARY EDUCATION)
16 (77-92) Justyna Wrzochul-Stawinoga More
6.

Edukacja zdalna formą kształcenia ukierunkowanego na studenta


(DISTANCE EDUCATION AS A FORM OF EDUCATION DIRECTED TOWARDS THE STUDENT)
17 (93-109) Anna Kowalik More
7.

Kształcenie na poziomie wyższym w polskim więziennictwie – cel do osiągnięcia czy perspektywiczne wyzwanie?


(HIGHER EDUCATION IN POLISH PRISON SERVICE – A GOAL TO ACHIEVE OR A PROSPECTIVE CHALLENGE?)
14 (111-124) Natalia Pietruszka More
8.

Stereotypy kobiecości w opiniach studentek i ich babć


(STEREOTYPES OF FEMININITY IN THE OPINIONS OF STUDENTS AND THEIR GRANDMOTHERS)
23 (127-149) Anna Biały More
9.

W poszukiwaniu innowacyjnych metod kształcenia w pedagogice. Doświadczenia z uczestnictwa w Kursie Intensywnym LLP-Erasmus


(SEARCHING FOR INNOVATIVE METHODS OF TEACHING IN PEDAGOGY. THE EXPERIENCES OF PARTICIPATION IN INTENSIVE PROGRAMME OF LLP-ERASMUS)
12 (151-162) Krzysztof Sawicki, Emilia Żyłkiewicz-Płońska More
10.

Agnieszka Cybal-Michalska, Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013, ss. 405

6 (165-170) Małgorzata Mikut More
11.

Mariola Gańko-Karwowska, Działania społeczności akademickiej w wirtualnej uniwersyteckiej sferze publicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 273

8 (171-178) Małgorzata Anna Kućko More
12.

Kazimierz Musiał, Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, ss. 378

7 (179-185) Oskar Szwabowski More
13.

Transgraniczny aspekt szkolenia studentów na przykładzie projektu „Pomerania”

5 (187-191) Aleksandra Sander More
14.

Uniwersytet, „myśl niezależna” i FRONT. Działania Forum Rozmów o Nowych Teoriach

6 (193-198) Maksymilian Chutorański, Jacek Moroz More
15.

Szkoła wyższa – (r)e-wolucje: kariery akademickie Ogólnopolska konferencja naukowa 4–5 września 2014 roku

2 (199-200) Anna Murawska More